Twristiaeth & Criw Caban

L3 Lefel 3
Llawn Amser
2 Medi 2024 — 20 Mehefin 2025
Campws y Barri
Mae'r cwrs yma ar gael mewn lleoliadau gwahannol ac ar ddyddiadau/lefelau gwahannol.

Ynghylch y cwrs hwn

Hon yw blwyddyn gyntaf cwrs 2 flynedd Lefel 3, lle gellir ennill Tystysgrif yn y flwyddyn gyntaf, neu Ddiploma os cwblheir y ddwy flynedd.   

Ochr yn ochr â’r cwrs hwn, bydd Tystysgrif Lefel 2 Criw Caban yn cael ei darparu i gynnig amrywiaeth pellach a mewnwelediad i’r diwydiant. Cyflawnir hyn os cwblheir y ddwy flynedd.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Mae unedau’n cynnwys:

 • Diwydiant T&T y DU
 • Diwydiant Mordeithiau
 • Twristiaeth Arbenigol
 • Teithiau Tywys
 • Gweithio fel aelod o Griw Caban
 • Sefyllfaoedd Argyfwng Awyrennau
 • Delio â Theithwyr ar yr Awyrennau

Gofynion mynediad

5 TGAU A* - C gan gynnwys Iaith Saesneg a/neu Fathemateg (neu gyfatebol) neu Ddiploma Lefel 2 mewn Teithio a Thwristiaeth neu faes tebyg

Addysgu ac Asesu

Aseiniadau parhaus gan gynnwys gwaith cwrs a phrofion sgiliau ar-lein.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

2 Medi 2024

Dyddiad gorffen

20 Mehefin 2025

Amser o'r dydd

Yn ystod y dydd

Llawn Amser

18 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws y Barri
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

LTCR3F04
L3

Cymhwyster

Tystysgrif NCFE Lefel 3 mewn Teithio a Thwristiaeth

Mwy...

Beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud

Cefais fy nenu at CAVC oherwydd credwn y byddai amgylchedd y coleg yn un addas imi – gan fy mod eisiau astudio rhywbeth sydd wir yn mynd â’m bryd. Teimlwn y gallai Coleg Caerdydd a’r Fro gynnig llawer mwy na dim ond fy nghwrs gan fy mod yn aelod o’r Academi Pêl-rwyd ac yn gynrychiolydd cwrs.
Fy hoff beth ynghylch y cwrs Teithio a Thwristiaeth yw pa mor amrywiol ydyw – doedden ni byth yn sownd yn yr ystafell ddosbarth. Yn ystod y cwrs, cawsom gyfle i dreulio pythefnos yn Palma yn gwneud profiad gwaith, a dysgu mewn amgylchedd ymarferol.
Ers gorffen fy nghwrs, rwyf wedi symud ymlaen i weithio i Swissport ym Maes Awyr Caerdydd.

Chloe Hobbs
Cyn-ddysgwr Teithio a Thwristiaeth Lefel 3, sydd nawr yn gweithio ym Maes Awyr Caerdydd

Rhagolygon gyrfa ac astudio pellach

65,000

Mae’r diwydiant Twristiaeth yng Nghymru werth £6.3 biliwn. Ar hyn o bryd, mae tua 65,000 o bobl yn cael eu cyflogi ym Mhrifddinas- Ranbarth Caerdydd. Rhagwelir y bydd twf o bron i 5% yn hyn, gan arwain at 3,000 o swyddi ychwanegol erbyn 2025 (EMSI 2021).

Gall dysgwyr symud ymlaen i’r Diploma 2il flwyddyn neu fynd i’r diwydiant teithio a thwristiaeth.

Lleoliadau

Campws y Barri
Campws y Barri

Coleg Caerdydd a'r Fro,

Campws y Barri,

Bro Morgannwg,

CF62 8YJ