Twristiaeth a Chriw Caban

Mae'r cwrs yma ar gael mewn lleoliadau gwahannol. Dewiswch leoliad.

Ynghylch y cwrs hwn

Hon yw blwyddyn gyntaf cwrs 2 flynedd Lefel 3, lle gellir ennill Tystysgrif yn y flwyddyn gyntaf, neu Ddiploma os cwblheir y ddwy flynedd.   

Ochr yn ochr â’r cwrs hwn, bydd Tystysgrif Lefel 2 Criw Caban yn cael ei darparu i gynnig amrywiaeth pellach a mewnwelediad i’r diwydiant. Cyflawnir hyn os cwblheir y ddwy flynedd.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Mae unedau’n cynnwys:

 • Diwydiant T&T y DU
 • Diwydiant Mordeithiau
 • Twristiaeth Arbenigol
 • Teithiau Tywys
 • Gweithio fel aelod o Griw Caban
 • Sefyllfaoedd Argyfwng Awyrennau
 • Delio â Theithwyr ar yr Awyrennau

Gofynion mynediad

5 TGAU A* - C gan gynnwys Iaith Saesneg a/neu Fathemateg (neu gyfatebol) neu Ddiploma Lefel 2 mewn Teithio a Thwristiaeth neu faes tebyg

Addysgu ac Asesu

Aseiniadau parhaus gan gynnwys gwaith cwrs a phrofion sgiliau ar-lein.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol
This course is presented in several different locations, please choose the one convenient for you above.

Mwy...

Beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud

Cefais fy nenu at CAVC oherwydd credwn y byddai amgylchedd y coleg yn un addas imi – gan fy mod eisiau astudio rhywbeth sydd wir yn mynd â’m bryd. Teimlwn y gallai Coleg Caerdydd a’r Fro gynnig llawer mwy na dim ond fy nghwrs gan fy mod yn aelod o’r Academi Pêl-rwyd ac yn gynrychiolydd cwrs.
Fy hoff beth ynghylch y cwrs Teithio a Thwristiaeth yw pa mor amrywiol ydyw – doedden ni byth yn sownd yn yr ystafell ddosbarth. Yn ystod y cwrs, cawsom gyfle i dreulio pythefnos yn Palma yn gwneud profiad gwaith, a dysgu mewn amgylchedd ymarferol.
Ers gorffen fy nghwrs, rwyf wedi symud ymlaen i weithio i Swissport ym Maes Awyr Caerdydd.

Chloe Hobbs
Cyn-ddysgwr Teithio a Thwristiaeth Lefel 3, sydd nawr yn gweithio ym Maes Awyr Caerdydd

Rhagolygon gyrfa ac astudio pellach

65,000

Mae’r diwydiant Twristiaeth yng Nghymru werth £6.3 biliwn. Ar hyn o bryd, mae tua 65,000 o bobl yn cael eu cyflogi ym Mhrifddinas- Ranbarth Caerdydd. Rhagwelir y bydd twf o bron i 5% yn hyn, gan arwain at 3,000 o swyddi ychwanegol erbyn 2025 (EMSI 2021).

Gall dysgwyr symud ymlaen i’r Diploma 2il flwyddyn neu fynd i’r diwydiant teithio a thwristiaeth.

Lleoliadau

Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd
Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd

Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd,
Heol Lecwydd,
Caerdydd,
CF11 8AZ

Campws y Barri
Campws y Barri

Coleg Caerdydd a'r Fro,

Campws y Barri,

Bro Morgannwg,

CF62 8YJ