Gwobr Lefel 2 mewn Cynaliadwyedd a’r Amgylchedd Gwyrdd (Cyfrif Dysgu Personol)

L2 Lefel 2
Rhan Amser
Cysylltwch â ni i gael dyddiadau.
Ar-lein
PLA: Mae'r cwrs yn rhad ac am ddim i oedolion cyflogedig sy'n gymwys i gael Cyfrif Dysgu Personol (PLA). I weld a allech fod yn gymwys i gael PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PartTimeFunding - I gael rhestr lawn o gyrsiau PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PLA

Ynghylch y cwrs hwn

Mae'r wobr hon ar gyfer dysgwyr mewn unrhyw rôl, waeth beth yw eu sector.  

Mae'r cwrs hwn yn berffaith ar gyfer y rhai sy’n gweithio mewn sefydliadau sy’n gweithio tuag at sefydlu System Reolaeth Amgylcheddol fel ISO14001, neu sydd eisoes wedi rhoi system felly ar waith. Bydd y cwrs hwn yn rhoi dealltwriaeth i chi o bwysigrwydd bod yn sefydliad cynaliadwy.
Byddwch hefyd yn datblygu’r wybodaeth, y ddealltwriaeth a'r cymhelliant i wneud gwahaniaeth cadarnhaol, ar lefel bersonol ac yn y gweithle.

Mae'r cwrs AM DDIM hwn ar gael i oedolion sy'n gymwys am Gyfrif Dysgu Personol (PLA) yn unig. Mae Cyfrifon Dysgu Personol, a ariennir gan Lywodraeth Cymru, ar gael i oedolion cyflogedig sy'n byw yng Nghymru sy'n dymuno gwella sgiliau er mwyn datblygu neu newid gyrfa. 
Canfyddwch a ydych yn gymwys heddiw.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Byddwch yn datblygu dealltwriaeth sylfaenol o’r termau Amgylchedd, Cynaliadwyedd, Newid yn yr Hinsawdd a Sero Net wrth i chi ddysgu i uniaethu â dyfodol sgiliau gwyrdd.

Mae’r cwrs hwn yn gyfuniad o hunan-astudiaeth ar ffurf E-ddysgu a gweithdy undydd a gynhelir yng Nghaerdydd.

Byddwch yn cwblhau cwrs e-ddysgu cyn mynychu gweithdy rhyngweithiol undydd, wyneb yn wyneb a fydd yn darparu cyflwyniad ymarferol i gynaliadwyedd amgylcheddol.

Mae angen i’r hunan-astudiaeth ar ffurf E-ddysgu gael ei chwblhau cyn dyddiad y gweithdy. 

Cynhelir y gweithdy yn:
ACT Training, Ocean Park House, East Tyndall Street, Caerdydd, CF245ET

Cwblheir yr Arholiad ar ddiwedd y Gweithdy.

Pwyntiau pwysig

  • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

  • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

  • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

  • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

  • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

  • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

Cysylltwch â ni i gael dyddiadau.

Amser o'r dydd

Yn ystod y dydd

Rhan Amser

3 awr yr wythnos

Lleoliad

Ar-lein
Mapiau a Chyfarwyddiadau
PLA: Mae'r cwrs yn rhad ac am ddim i oedolion cyflogedig sy'n gymwys i gael Cyfrif Dysgu Personol (PLA). I weld a allech fod yn gymwys i gael PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PartTimeFunding - I gael rhestr lawn o gyrsiau PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PLA

Cod y cwrs

CS0SGE
L2

Cymhwyster

Level 2 Award in Sustainability and the Green Environment

Rhagolygon gyrfa ac astudio pellach

Cyfle i ddatblygu i: Tystysgrif Newid yn yr Hinsawdd, Cynaliadwyedd a’r Amgylchedd.

Mae’n arbennig o ddefnyddiol i'r rhai sy’n awyddus i weithio ym maes cynaliadwyedd neu sydd wedi cael cyfrifoldeb am gynaliadwyedd o fewn eu sefydliadau.

Lleoliadau

Ar-lein
Ar-lein