L4 Lefel 4
Rhan Amser
Cysylltwch â ni i gael dyddiadau.
Ar-lein
PLA: Mae'r cwrs yn rhad ac am ddim i oedolion cyflogedig sy'n gymwys i gael Cyfrif Dysgu Personol (PLA). I weld a allech fod yn gymwys i gael PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PartTimeFunding - I gael rhestr lawn o gyrsiau PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PLA

Ynghylch y cwrs hwn

Mae Aseswyr Ôl-ffitio yn gweithio mewn amrywiaeth o sefydliadau fel cymdeithasau tai, awdurdodau lleol, cwmnïau ynni a chyfleustodau a chwmnïau ôl-ffitio arbenigol. Mae llawer yn hunangyflogedig neu'n sefydlu eu busnesau eu hunain. Gall y rôl amrywio yn dibynnu ar y sefydliad, ond ym mhob sefydliad mae Aseswyr Ôl-ffitio yn cynnal asesiad o eiddo ac yn darparu’r data angenrheidiol i’r Cydlynydd Ôl-ffitio a / neu’r Dylunydd i wneud penderfyniadau gwybodus am fesurau ôl-ffitio.

Mae'r cwrs AM DDIM hwn ar gael i oedolion sy'n gymwys am Gyfrif Dysgu Personol (PLA) yn unig. Mae Cyfrifon Dysgu Personol, a ariennir gan Lywodraeth Cymru, ar gael i oedolion cyflogedig sy'n byw yng Nghymru sy'n dymuno gwella sgiliau er mwyn datblygu neu newid gyrfa. 
Canfyddwch a ydych yn gymwys heddiw.

Cymhwysedd 

18+ oed a chymhwyster DEA  

Addysgu ac asesu

Hunanastudio Ar-lein
Mae'r 9 modiwl yn cymryd tua 29 awr i'w cwblhau.

Dosbarth undydd dan arweiniad tiwtor ac wedyn asesiad Pwynt Terfyn. Mae'n ofynnol i’r dysgwyr lunio portffolio o dystiolaeth drwy gydol y cwrs, a fydd yn cael ei drafod yn yr Asesiad Pwynt Terfyn.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Mae'r cwrs yn cynnwys naw modiwl sy'n ymdrin â phob agwedd ar asesu ôl-ffitio. Mae pob modiwl yn cynnwys deunyddiau dysgu helaeth, cyflwyniadau arbenigol, astudiaethau achos a gweithgareddau sydd wedi'u cynllunio i roi dealltwriaeth fanwl i chi o theori ac ymarfer.

Modiwlau’r Cwrs

• Modiwl 1 PAS 2035 ac asesiadau ôl-ffitio

• Modiwl 2 Cyd-destun anheddau

• Modiwl 3 Asesu cyflwr annedd a chofnodi unrhyw ddiffygion

• Modiwl 4 Gofynion asesiadau deiliadaeth

• Modiwl 5 Gofynion awyru annedd

• Modiwl 6 Perfformiad ynni annedd

• Modiwl 7 Arwyddocâd annedd

• Modiwl 8 Adroddiadau asesiadau ôl-ffitio

• Modiwl 9 Cyngor ôl-ffitio i gwsmeriaid

Pwyntiau pwysig

  • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

  • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

  • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

  • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

  • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

  • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

Cysylltwch â ni i gael dyddiadau.

Amser o'r dydd

Yn ystod y dydd

Rhan Amser

14 awr yr wythnos

Lleoliad

Ar-lein
Mapiau a Chyfarwyddiadau
PLA: Mae'r cwrs yn rhad ac am ddim i oedolion cyflogedig sy'n gymwys i gael Cyfrif Dysgu Personol (PLA). I weld a allech fod yn gymwys i gael PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PartTimeFunding - I gael rhestr lawn o gyrsiau PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PLA

Cod y cwrs

CSDRA3
L4

Cymhwyster

Award in Domestic Retrofit Assessment

£30,000

Yn ôl data Lightcast 2022, mae disgwyl i’r sector adeiladu dyfu 9.1% ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd rhwng 2022-2026, gyda chyflog cyfartalog o dros £30,000 y flwyddyn.