Ardystiad Cwmwl CompTIA

L3 Lefel 3
Rhan Amser
Cysylltwch â ni i gael dyddiadau.
Ar-lein
PLA: Mae'r cwrs yn rhad ac am ddim i oedolion cyflogedig sy'n gymwys i gael Cyfrif Dysgu Personol (PLA). I weld a allech fod yn gymwys i gael PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PartTimeFunding - I gael rhestr lawn o gyrsiau PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PLA

Ynghylch y cwrs hwn


Mae’r cwrs yma’n llawn erbyn hyn, ond rydym yn derbyn ceisiadau yn awr ar gyfer cyrsiau fydd yn cychwyn o fis Medi 2023.  Ymgeisiwch nawr ac fe gysylltwn â chi ym mis Gorffennaf i drafod dyddiadau.

Mae’r cwrs hwn yn addas ar gyfer:

 • Gweinyddwyr Systemau a Rhwydweithiau

 • Peirianwyr Cwmwl

 • Datblygwyr Cwmwl

 • Arbenigwyr Cwmwl

*Asesir y cymhwyster hwn drwy arholiad*

Beth fyddwch chi’n ei astudio

 Ar ôl cwblhau'r cwrs, byddwch yn gallu:

Disgrifio gwahanol wasanaethau Cyfrifiadura Cwmwl a modelau o’u defnyddio

Rhestru ac egluro termau a nodweddion Cyfrifiadura Cwmwl 

Deall cysyniadau RAID a’r mathau o ddisgiau

Rhestru technolegau Storio a’u protocolau priodol

Deall Llwybro a Switsio, gan gynnwys pyrth a phrotocolau

Rhestru’r mathau gwahanol o rwydweithiau

Diffinio hypervisor, Peiriant Rhithwir, a VM Host

Rhestru manteision rhithwirio

Disgrifio’r cysyniad o Fudo Gweinydd

Rhestru ac egluro’r gwahanol offer mynediad o bell

Trafod yr angen am dechnegau monitro o bell

Egluro dyraniad adnoddau poblogaidd, ac adnoddau VM

Rhestru’r offer tiwnio sydd ar gael i helpu i optimeiddio perfformiad

Deall yr arferion gorau o ran rheoli systemau

Rhestru’r offer datrys problemau a’r technegau profi sydd ar gael

Egluro’r angen am amgryptiad data

Rhestru’r gwahanol ddulliau rheoli mynediad sydd ar gael

Disgrifio’r gwahanol ddulliau o ran Argaeledd Uchel

Rhestru’r gwahanol ddulliau Adfer wedi Trychineb sydd ar gael

Gofynion Mynediad

Argymhellir bod gan y cynrychiolwyr o leiaf 24-36 mis o brofiad gwaith mewn rhwydweithio TG, storio, neu weinyddu canolfan ddata. Byddai Rhwydwaith CompTIA+ a/neu Server+ hefyd yn fuddiol ond nid yw'r rhain yn ofynnol.

Gan mai cwrs ar-lein yw hwn, bydd angen mynediad i gyfrifiadur/gliniadur gyda rhyngrwyd. 

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

Cysylltwch â ni i gael dyddiadau.

Amser o'r dydd

Yn ystod y dydd

Rhan Amser

21 awr yr wythnos

Lleoliad

Ar-lein
Mapiau a Chyfarwyddiadau
PLA: Mae'r cwrs yn rhad ac am ddim i oedolion cyflogedig sy'n gymwys i gael Cyfrif Dysgu Personol (PLA). I weld a allech fod yn gymwys i gael PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PartTimeFunding - I gael rhestr lawn o gyrsiau PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PLA

Cod y cwrs

CSTIA3CL
L3

Cymhwyster

CompTIA Cloud