Ffiseg - A2

L3 Lefel 3
Llawn Amser
7 Medi 2020 — 11 Mehefin 2021
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Mae’r rhaglen Ffiseg A2 yn dilyn ymlaen o Ffiseg UG a dylid ei dilyn ar y cyd â dau neu dri phwnc arall a Bagloriaeth Cymru. Wedi ei leoli yn ein campws Canol y Ddinas yng Nghaerdydd, efallai y bydd dysgwyr yn gallu cymryd y cymhwyster hwn fel myfyriwr rhan-amser. Gall cymhwyster mewn Ffiseg arwain at gwrs addysg uwch mewn Ffiseg, Peirianneg neu bynciau eraill cysylltiedig â gwyddoniaeth/technoleg, neu at gyflogaeth ble byddai dealltwriaeth o Ffiseg yn ddefnyddiol.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae A2 Ffiseg yn cwmpasu'r unedau canlynol:

Uned 3: Osgiladiadau a Niwclysau (arholiad ysgrifenedig 2awr 15m - 25% o’r cymhwyster)

Mae’r uned hon yn cynnwys y pynciau canlynol:

 • Mudiant mewn cylch
 • Dirgryniadau
 • Theori Ginetig
 • Ffiseg thermol
 • Dadfeiliad niwclear
 • Ynni niwclear

Bydd yr arholiad yn cael ei rannu yn ddwy adran:

Adran A: 80 marc - cymysgedd o gwestiynau ateb byr ac ateb estynedig gyda rhai wedi eu gosod mewn cyd-destun ymarferol.
Adran B: 20 marc - un cwestiwn darllen a deall.


Uned 4: Meysydd ac Opsiynau (arholiad ysgrifenedig 2awr - 25% o’r cymhwyster)

Adran A: 80 marc - cymysgedd o gwestiynau ateb byr ac ateb estynedig gyda rhai wedi eu gosod mewn cyd-destun ymarferol. Mae’r uned hon yn cynnwys y pynciau canlynol:

 • Cynhwysiant
 • Meysydd grym electrostatig a disgyrchol
 • Orbitau a’r bydysawd ehangach
 • Meysydd magnetig
 • Anwythiad electromagnetig 

Adran B: 20 marc - dewis o 1 allan o 4 opsiwn: Cerhyntau Eiledol, Ffiseg Feddygol, Ffiseg Chwaraeon, Egni a’r Amgylchedd.

A2 Uned 5: Arholiad ymarferol (10% o'r cymhwyster)

Mae'r uned hon yn cynnwys dwy dasg:

Tasg Arbrofol (25 marc)
Tasg Ddadansoddol Ymarferol (25 marc)

Sylwer y byddai'r 40% sy'n weddill o’r marciau sydd ar gael wedi eu parhau o Ffiseg UG.

Gofynion mynediad

Cwblhau rhaglen AS yn llwyddiannus gan gynnwys presenoldeb boddhaol ac argymhelliad gan diwtor.

Addysgu ac Asesu

Dau arholiad ysgrifenedig ac asesiadau ymarferol

Pwyntiau pwysig

 • Mae’r Coleg yn croesawu cyswllt gyda rhieni/gwarcheidwaid myfyrwyr sydd dan 18 oed
 • Mae cefnogaeth atodol ar gael i fyfyrwyr gydag anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn ymroddedig i gynhwysiant ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol y byddwn hyrwyddo cydraddoldeb cyfle ac yn trin pawb yn deg a gyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn cadw’r hawl i wneud newidiadau i’r cwrs yma heb rybudd o flaen llaw
 • Mae’r cyrsiau i gyd yn gywir ar yr adeg y’i huwchlwythir neu wrth fynd i’r wasg
 • Dim ond os oes digon o niferoedd y gellir cynnal cyrsiau
 • Sylwer, os byddwch chi’n dewis tri neu fwy dewis o gwrs, efallai y byddwch yn cael eich cyfeirio am apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

7 Medi 2020

Dyddiad gorffen

11 Mehefin 2021

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

4.5 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

A2CC3F33
L3

Cymhwyster

CBAC TAG Uwch Lefel 3 mewn Ffiseg

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Penderfynais astudio yn y Coleg gan fy mod eisiau teithio a bod yn fwy annibynnol - mae’r campws mor fodern ac yn edrych yn wych. Ar ôl gweld y llyfrgell roedd y penderfyniad wedi’i wneud. Heb air o gelwydd, y llyfrgell oedd y prif atyniad i mi, roedd yna cymaint o lyfrau yna, roeddwn wrth fy modd. 
Daeth rhywun i siarad â ni am Ymddiriedolaeth Sutton, sy’n rhoi blas i fyfyrwyr o fywyd mewn prifysgolion Americanaidd. Gwnes gais i fod yn rhan o’r rhaglen - roedd yn gystadleuol iawn ond cefais fy newis i gymryd rhan. Roeddem yn ymweld â thalaith wahanol bob dydd, a
buom i lawer o wahanol golegau gan gynnwys Princeton a Harvard. Treuliais wythnos hefyd ym Mhrifysgol Warwick ac wythnos ym Mhrifysgol Nottingham. Roedd yn brofiad mor dda - roeddwn wrth fy modd. Rydych yn cael llawer o gefnogaeth yn y Coleg, yn enwedig gan y tîm Gyrfaoedd a Syniadau.
Rwy’n meddwl bod yna lawer mwy o gyfleoedd yma gan ei fod yn goleg mor fawr gyda chymaint o adnoddau.

Charlotte Hall
Yn astudio cyrsiau Safon Uwch mewn Llenyddiaeth Saesneg, Hanes, y Gyfraith, Seicoleg a Bagloriaeth Cymru

Angen gwybod

Ein Rhaglen Ysgolheigion Safon Uwch

Mae ein Rhaglen Ysgolheigion yn gyfle gwych i ennill y sgiliau, gwybodaeth a chymorth i lwyddo mewn prifysgolion blaenllaw.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE