Rubicon Dance - Diploma Estynedig

L3 Lefel 3
Llawn Amser
9 Medi 2024 — 11 Gorffennaf 2025
Rubicon Dance

Ynglŷn â'r cwrs

Mae’r cwrs hwn yn cynnig hyfforddiant dawns eithriadol, mewn awyrgylch ddawns y byd gwaith ar gyfer pobl ifanc gyda thalent ac awch i lwyddo. Yn bennaf, rydym yn chwilio am bobl gyda photensial ac ethig waith gref sy’n dymuno dilyn gyrfa mewn dawns.


Byddwch yn datblygu technegau cryf mewn ystod o arddulliau dawns, y sgiliau creadigol a pherfformio rydych eu hangen yn ogystal ag astudio ar gyfer cymwysterau academaidd sy’n angenrheidiol er mwyn cael eich derbyn i golegau dawns ac ysgolion llwyfan arweiniol y DU.

Bydd dysgwyr yn cael profiadau a phrofiad gwaith gwerthfawr gyda chyflogwr mwyaf Cymru yn y sector dawns a hefyd yn derbyn cefnogaeth unigol ac arweiniad ar yrfa.

Gallwch wneud cais am le ar y cwrs hwn trwy gysylltu’n uniongyrchol â Rubicon, cliciwch ar y botwm ymgeisio uchod / archebu i fynychu digwyddiad agored:

Diwrnod Agored | Rubicon Dance 

Dydd Sad 28 Ionawr – yn Rubicon 10.30-2pm

Dydd Gwe 10 Chwefror – Ar-lein 4.30-5.30pm

Dydd Sad 4 Mawrth – yn Rubicon 10.30-2pm

 

Rhoddir cydnabyddiaeth i Sian Trenberth am yr holl ffotograffiaeth.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Amcan Cwrs Dawns Cynalwedigaethol Llawn Amser Rubicon ydy meithrin, addysgu ac ysbrydoli dysgwyr. Bydd y cwrs yn ehangu eich gwybodaeth a’ch sgiliau dawns technegol yn ogystal â chynnig dealltwriaeth lawn o’r llwybrau gyrfaol sydd ar gael o fewn y sector.

Rydym yn uchelgeisiol ar gyfer ein holl ddysgwyr ac rydym eisiau i chi gael gyrfaoedd boddhaus felly rydym yn canolbwyntio ar eich datblygu i fod yn ddawnswyr sy’n meddwl, sy’n annibynnol ac sy’n ddeallus. Rydym yn disgwyl presenoldeb ardderchog, prydlondeb ac ymroddiad i waith caled. Mae pwyslais cryf ar iechyd, llesiant a gosod safonau uchel.

Mae dysgwyr yn dod yn rhan o fywyd bob dydd Rubicon ac yn cael eu dysgu gan dîm o diwtoriaid, artistiaid gwadd a chwmnïau profiadol sy’n golygu eich bod yn elwa o ddysgu ystod eang o sgiliau a datblygu eich crefft mewn ffordd sy’n berthnasol i ddiwydiant dawns heddiw.

Byddwch gyda ni am bum niwrnod yr wythnos, a thros gyfnod o ddwy flynedd byddwch yn astudio ystod eang o destunau gan gynnwys:


 • Yr Anatomi ac Ymarfer Dawns Diogel
 • Cyflyru’r Corff, Ffitrwydd, Pilates ac
 • Yoga
 • Bale
 • Cyfoes
 • Jas
 • Stryd
 • Symudiad Creadigol & Sgiliau Byrfyfyr
 • Coreograffi a Pherfformio
 • Dawns Gymunedol
 • Y Sector Dawns ac Ymarfer Proffesiynol

Byddwch yn datblygu eich sgiliau byrfyfyr a’ch sgiliau coreograffi yn ogystal â dysgu ystod eang o repertoire. Mae cyfleoedd i berfformio, i weithio gyda choreograffwyr gwadd a mynychu gweithdai a pherfformiadau.

Byddwch hefyd yn cael mynediad am ddim i ystod eang o ddosbarthiadau dawns agored Rubicon gan gynnwys Tap, Stryd, Bale a Chyfoes os ydych yn dymuno rhoi hwb i’ch sgiliau.

Mae pob dysgwr yn cael eu hannog i ddewis targedau a dyheadau unigol mewn Cynlluniau Dysgu Unigol sy’n cael eu defnyddio yn sylfaen i’r broses fonitro ac yn darparu cefnogaeth fugeiliol. Mae tiwtoriaid yn cael tiwtorial a chefnogaeth un i un ar opsiynau gyrfaol o fewn y sector dawns yn unol â’u sgiliau unigol a’u dyheadau.

Mewn rhai sefyllfaoedd efallai y gallem gynnig cwrs blwyddyn llawn amser, byr yn ychwanegol ar gyfer yr ymgeiswyr sydd angen datblygu eu sgiliau bygythiad triphlyg trwy wella eu sgiliau dawnsio.

Gofynion mynediad

Mae mynediad i'r cwrs yn destun clyweliad y mae ffi o £ 15 amdano. Nid oes angen i ymgeiswyr baratoi deunydd ar gyfer y clyweliad a gynhelir mewn awyrgylch hamddenol a chadarnhaol. Mae potensial yr un mor bwysig i ni â hyfforddiant dawns ffurfiol ac rydym yn chwilio am bobl a fydd yn ymgeisio eu hunain ac yn barod i weithio'n galed. Fel rhan o'r clyweliad byddwch yn cynnal dosbarthiadau byr mewn bale a chyfoes a ddefnyddir i asesu'r hyn y gallwch ei wneud a'ch gallu i gymhwyso cywiriadau. Peidiwch â phoeni hyd yn oed os yw'r arddulliau hyn yn newydd i chi gan y cewch eich cefnogi a'ch annog i ddangos eich potensial unigryw. Dilynir y dosbarthiadau hyn gan dasg greadigol a chyfweliad byr lle cewch gyfleoedd i ofyn cwestiynau a derbyn adborth. Rydym yn argymell eich bod chi'n gwisgo dillad sy'n addas ar gyfer dawnsio. Byddwch yn gweithio'n droednoeth ar gyfer y dasg gyfoes a chreadigol. Efallai y byddwch chi'n gwisgo esgidiau bale ar gyfer y dosbarth bale ond nid yw hyn yn ofyniad llwyr. Rydyn ni'n awgrymu eich bod chi'n dod â photel gyda dŵr i'w yfed i'r stiwdio. Bydd angen 5 TGAU ar Radd C neu'n uwch gan gynnwys Saesneg, Mathemateg, Dawns ac yn ddelfrydol Gwyddoniaeth. Fodd bynnag, mewn rhai amgylchiadau ac ar gyfer dawnswyr eithriadol o dalentog efallai y byddwn yn ystyried y rhai nad ydyn nhw'n cwrdd â'r gofyniad hwn yn llwyr. Mae angen dau dystlythyr arnom hefyd, a dylai un ohonynt fod yn academaidd. Cysylltwch â Rubicon Dance ar 02920 491477 neu ewch i www.rubicondance.co.uk i gael manylion am sut i wneud cais, ffurflen gais ac am ddyddiadau clyweliad sydd i ddod.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

9 Medi 2024

Dyddiad gorffen

11 Gorffennaf 2025

Amser o'r dydd

Yn ystod y dydd

Llawn Amser

25.5 awr yr wythnos

Lleoliad

Rubicon Dance
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

PCCC3F10
L3

Cymhwyster

Pearson BTEC Level 3 National Foundation Diploma in Performing Arts Practice

Rhagolygon Gyrfa ac Astudiaeth Bellach

2,400

Yn ôl y data a gynhwysir yn Adroddiad Clwstwr 2020, mae yna dros 2,400 o swyddi yn y diwydiant Cerddoriaeth, perfformio a’r celfyddydau gweledol gyda chyfradd twf blynyddol cyfartalog o 2.2% yng Nghaerdydd (2009-2017).

Mae gan gynfyfyrwyr Rubicon fynediad at leoliadau gwaith a phrentisiaethau yn dilyn cwblhau gradd neu BA mewn Dawns er mwyn eich helpu i gymryd y cam nesaf yn eich gyrfa broffesiynol.

Mwy

Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Diolch am bopeth rydych wedi’i wneud ar fy nghyfer y flwyddyn hon. Fyddwn i ddim ar fin cymryd y cam enfawr hwn heb gymorth y ddau ohonoch, diolch am gael ffydd ynof! Yn llythrennol, rydych wedi helpu newid trywydd fy mywyd tuag at un sydd wedi bod yn freuddwyd gen i. Diolch am fy helpu i gyrraedd y cam nesaf a fy arwain ar hyd y ffordd. Diolch Rubicon!

Catrin T
Myfyriwr Rubicon

Lleoliadau

Rubicon Dance
Rubicon Dance

Nora Street,
Adamsdown,
Caerdydd,
CF24 1ND