Busnes - Diploma Sylfaen Cenedlaethol

L3 Lefel 3
Llawn Amser
1 Medi 2020 — 18 Mehefin 2021
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Yn awyddus i ddatblygu eich sgiliau a'ch dealltwriaeth o Fusnes? Yna mae ein cwrs Diploma Sylfaen Lefel 3 BTEC mewn Busnes a Diploma Estynedig Lefel 3 BTEC mewn Busnes (EDEXCEL) yn ddewis perffaith i chi! Wedi eu lleoli yn ein campws Canol Dinas yng Nghaerdydd, bydd myfyrwyr yn ennill cymhwyster cysylltiedig â gwaith, ymarferol, sy'n gyfwerth â thri Lefel A. Wrth astudio mewn ystafelloedd dosbarth a chyfleusterau pwrpasol y coleg, bydd disgyblion yn dysgu drwy gwblhau prosiectau ac aseiniadau sy'n seiliedig ar sefyllfaoedd, gweithgareddau a gorchmynion gwaith gwirioneddol.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Caiff Diploma Sylfaen Lefel 3 EDEXCEL ei astudio yn y flwyddyn gyntaf ac mae wedi'i wneud o 6 uned:

 1. Archwilio Busnes
 2. Datblygu Cynllun Marchnata
 3. Cyllid Personol a Busnes
 4. Rheoli Digwyddiad

A 2 Uned Opsiynol.

Bydd cyflawniad llwyddiannus Blwyddyn 1 yn arwain at drosglwyddiad i'r Diploma Estynedig Lefel 3 EDEXCEL yn yr ail flwyddyn ac astudiaeth o 7 uned arall.

Yn ogystal, bydd myfyrwyr yn ymgymryd â Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel 2 mewn Llythrennedd a Rhifedd.

Yn barod am yrfa

Pan fyddwch wedi dewis eich cwrs, rydym yn argymell yn gryf eich bod yn cofrestru ar y rhaglen Career Ready. Mae'r rhaglen hon yn rhedeg ochr yn ochr â'ch cwrs i sicrhau taith drawsffurfiol, a bydd yn eich helpu chi i fynd i'r byd gwaith neu'r brifysgol gyda hyder, sgiliau a rhwydweithiau proffesiynol, sydd eu hangen i gyflawni eich potensial.

Byddwn yn eich darparu chi â mentor, ymweliadau â'r gweithle, dosbarthiadau meistr a phrofiadau ar sail gwaith, all gynnwys interniaeth. Bydd y cwbl yn adeiladu ar eich astudiaethau, i'ch helpu chi ddatblygu'r sgiliau a'r hyder sydd eu hangen i lwyddo yn eich gyrfaoedd yn y dyfodol.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £30.00

Gofynion mynediad

5 TGAU Graddau A* i C gan gynnwys Saesneg Iaith a Mathemateg (neu gyfatebol) neu gymhwyster Busnes Lefel 2 gyda TGAU Graddau A* i C mewn Saesneg Iaith a Mathemateg (neu gyfatebol). Bydd rhaid i fyfyrwyr rhyngwladol fod â sgôr IELTS o 5.5 neu uwch. Cyfweliad.

Addysgu ac Asesu

 • Aseiniadau rheolaidd ac arholiadau ysgrifenedig

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr dan 18 oed
 • Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn ymrwymedig i gynhwysedd ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hyrwyddo cyfle cyfartal ac i drin pawb yn deg a chyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw
 • Mae'r holl gyrsiau'n gywir ar adeg eu lanlwytho neu eu hargraffu
 • Ni allwn redeg cyrsiau heb nifer digonol o fyfyrwyr
 • Sylwer: os dewiswch dri neu fwy o ddewisiadau cwrs, yna fe allech chi gael eich cyfeirio at apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

1 Medi 2020

Dyddiad gorffen

18 Mehefin 2021

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

19.5 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

BSCC3F07
L3

Cymhwyster

Pearson BTEC Diploma Sylfaen Cenedlaethol Lefel 3 mewn Busnes

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Mae'r Coleg wedi rhoi cyfleoedd gwych i mi drwy'r Rhaglen Barod am Yrfa, cefais gyfle i fynd i Lundain i weithio gyda'r Cwmni Cyfreithiol Fresh Fields ac amryw o fusnesau eraill yng Nghaerdydd. Rwyf wrth fy modd â'r campws hwn ac rwy'n gobeithio mynd ymlaen i'r Brifysgol y flwyddyn nesaf.

Connor Jozsef Csuszor
Wedi astudio cwrs Busnes Lefel 3

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE