BMus (Anrh) mewn Perfformio a Recordio Cerddoriaeth (Atodol)

L6 Lefel 6
Llawn Amser
11 Medi 2023 — 24 Mai 2024
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynghylch y cwrs hwn

Ydych chi eisiau ehangu ar eich doniau fel artist sy'n perfformio a recordio? Ydych chi'n artist perfformio neu'n ysgrifennu a chanu caneuon ac eisiau bod yn gerddor proffesiynol?

Mae'r cwrs hwn wedi cael ei ddatblygu mewn ymateb i'r galw presennol gan y diwydiant cerddoriaeth. Ei nod yw datblygu eich sgiliau fel perfformiwr a chyfansoddwr, yn ogystal â'ch gwybodaeth dechnegol, a rhoi i chi ddealltwriaeth hanfodol o'r diwydiant er mwyn adeiladu eich gyrfa gerddorol.

Bydd gennych fynediad at amrywiaeth arbennig o gyfleusterau technegol a stiwdios. Mae hyn yn cynnwys ystafelloedd gydag offer proffesiynol a meddalwedd diweddaraf y diwydiant, stiwdio recordio ac ystafell gymysgu â sain amgylchynol, felly mae'n un o'r canolfannau sain gorau yng Nghaerdydd.

Sut i wneud cais: Rydych yn gwneud cais ar gyfer y cwrs hwn drwy UCAS. Bydd y botwm ‘Ymgeisiwch Nawr’ yn mynd â chi i wefan cyrsiau UCAS.
Bydd angen y manylion canlynol arnoch:
Cod Cwrs – CR11, Cod Sefydliad – C16, Cod Campws - A, Enw Campws – Campws Canol y Ddinas
Am ragor o wybodaeth ewch i Cwblhau eich cais UCAS.

Dylai myfyrwyr CAVC sy’n astudio’r Diploma Addysg Uwch yn y maes hwn gysylltu â’r Gwasanaethau Myfyrwyr ynglŷn â symud ymlaen i’r cwrs gradd atodol.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Mae'r rhaglen newydd a chyffrous hon yn manteisio ar brofiad helaeth staff CAVC o'r diwydiant cerdd, ac mae wedi ei dylunio'n benodol mewn ymateb i anghenion arferion presennol ac arferion y dyfodol. Mae wedi'i hanelu at gerddorion/cyfansoddwyr sydd eisiau datblygu eu sgiliau chwarae, cyfansoddi a chynhyrchu offerynnol a gwybodaeth ymarferol o'r diwydiant er mwyn lansio a hyrwyddo eu gyrfa.

Byddwch yn cael cyfle i ddilyn modiwlau perfformio gan weithio mewn amgylcheddau un i un a grŵp i sicrhau dealltwriaeth berthnasol o theori cerdd, sgiliau offerynnol a cyfansoddi, a thechnegau perfformio.  Mae elfen reoli'r rhaglen hon yn sicrhau eich bod yn cael y cyfle i ddatblygu'r sgiliau angenrheidiol i lansio a rheoli eich gyrfa berfformio. Byddwch hefyd yn gallu trefnu digwyddiadau a pherfformiadau byw, a rhwydweithio o fewn y diwydiant.

Yn cael ei arwain gan diwtoriaid profiadol sy'n gweithio yn y busnes cerddoriaeth ar hyn o bryd, byddwch yn astudio'r modiwlau canlynol:

Lefel 6:

 • Astudiaethau Arddangos     
 • Cerddoriaeth ar gyfer Delweddau Symudol 
 • Rheolaeth ym maes Cerddoriaeth    
 • Prosiect Perfformio
 • Prosiect Perfformio Uwch
 • Prosiect Recordio
 • Profiad yn y Diwydiant

Mae ein lleoliad, sydd yn agos i'r sin gerddoriaeth fywiog yng Nghaerdydd, yn cynnig cyfleoedd unigryw ar gyfer lleoliadau gwaith, profiad gwaith a rhwydweithio. Byddwn hefyd yn eich annog i gydweithio â cherddorion ac artistiaid eraill yn CAVC er mwyn i chi allu rhoi eich sgiliau ar waith mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd byw, gan weithio gyda pherfformwyr mewn amrywiaeth o genres.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffioedd Dysgu: £9,000.00

Gofynion mynediad

 • DipHE, Gradd Sylfaen, HND neu gyfwerth yn y maes pwnc 
 • Yn ogystal â thri TGAU, gan gynnwys Mathemateg a Saesneg (neu gyfwerth) 

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

11 Medi 2023

Dyddiad gorffen

24 Mai 2024

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

13 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

PCCC6F02
L6

Cymhwyster

BMus(Hons) in Music Performance & Record

Mwy...

Beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud

Rwyf wastad wedi bod eisiau astudio Technoleg Cerdd ac mae’n wych bod y cwrs hwn ar gael yn y coleg. Ni astudiais gerddoriaeth yn yr ysgol ond mae cael y cyfle hwn wedi bod yn wych. Ni chredwn y gallwn ddarllen cerddoriaeth na’i gynhyrchu mor sydyn, ac mae gennyf fy offer fy hun adref hyd yn oed. Mae cymaint o gyfleusterau i fanteisio arnynt, dwy ystafell gynhyrchu, ystafelloedd perfformio, stiwdios ac ystafell ddatganiad lle rydym yn gwneud ein perfformiadau terfynol. Rwyf wedi mynd ymlaen i’r Radd Sylfaen Technoleg Cerdd ac mae hynny wedi bod yn gam ymlaen mawr i mi. Rwyf wir eisiau bod yn gynhyrchydd ond mae’r cwrs hwn wedi agor opsiynau eraill mewn cerddoriaeth i mi – gydag un o’r rheiny yn rheoli digwyddiadau sef beth rwy’n gwyro fwyfwy tuag ato.

Zack Carey
Cyn-fyfyriwr Cerddoriaeth Technoleg nawr yn astudio Gradd Sylfaen Technoleg Cerdd Pobologaidd yn CAVC
Fideos

Rhagolygon gyrfa ac astudio pellach

£4.5 biliwn

Mae’r diwydiant cerddoriaeth werth £4.5 biliwn i economi’r DU ac mae wedi tyfu 2% er 2017 (UK Music 2018).

Gradd Meistr neu gyflogaeth.

Unwaith y byddwch wedi cwblhau eich cwrs, gallwch ddilyn gyrfa fel:

 • cerddor unigol
 • ysgrifennwr caneuon
 • cyfansoddwr
 • trefnydd cerddoriaeth
 • peiriannydd stiwdio
 • cynhyrchydd cerddoriaeth
 • technegydd sain byw
 • recordydd sain
 • peiriannydd ôl-gynhyrchu
 • gweithiwr darlledu proffesiynol

Fodd bynnag, gallwch ehangu eich dewis o yrfaoedd posib drwy eich dewisiadau yn y flwyddyn derfynol. Gall hyn fod mewn addysgu, lleoliadau diwydiant neu drwy archwilio celf sonig.

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE