Mathemateg - UG

L3 Lefel 3
Rhan Amser
1 Medi 2020 — 18 Mehefin 2021
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Mathemateg Lefel AS yw'r hanner cyntaf o gwrs dwy flynedd. Mae'n ddewis da oherwydd: mae'r cwrs hwn yn cefnogi pynciau eraill megis y tair gwyddor, Seicoleg, Technoleg Gwybodaeth, Cyfrifiadureg a llawer mwy. Datblygwch eich gallu i feddwl yn rhesymegol a chyflwyno dadleuon ffurfiol, sy'n hanfodol i unrhyw yrfa. Mae hwn yn gymhwyster heriol, a groesewir gan bob prifysgol, pa bynnag cwrs gradd yr ymgeisiwch i'w astudio. Bydd holl golegau/chweched dosbarth yng Nghymru yn cyflwyno'r un fanyleb yn union o fis Medi 2017.

Beth fyddwch yn ei astudio?

AS Uned 1: Mathemateg Bur A

Arholiad ysgrifenedig: 2 awr 30 munud (120 marc)

25% o'r cymhwyster Lefel A

Bydd y papur yn cynnwys nifer o gwestiynau byrion a hirion, strwythuredig a distrwythur, a ellir eu gosod ar unrhyw ran o gynnwys pwnc yr uned. Bydd nifer o gwestiynau yn asesu dealltwriaeth dysgwyr o fwy nag un pwnc o'r cynnwys pwnc. Caniateir cyfrifiannell yn yr arholiad hwn.

Byddwch yn astudio ystod o bynciau hanfodol gan gynnwys algebra a swyddogaethau, cyfesur geometreg yn y plân (x,y), prawf trwy ddiddwythiad, dull dihysbyddu a gwrthbrawf drwy wrthenghraifft, Dilyniannau a chyfresi, trigonometreg, esbonyddol a logarithmau, gwahaniethiad, integreiddiad, a fectorau. Bydd y rhain i gyd yn ffurfio'r sylfeini angenrheidiol i unrhyw un sy'n olrhain gyrfa mewn Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg neu Fathemateg.

AS Uned 2: Mathemateg Gymhwysol A

Arholiad ysgrifenedig: 1 awr 45 munud (75 marc)

15% o'r cymhwyster

Bydd y papur yn cynnwys dwy adran: Adran A: Ystadegau (40 marc)

Adran B: Mecaneg (35 marc) Gellir rhannu cyfanswm yr amser asesu o 1 awr 45 munud rhwng Adran A ac Adran B fel yr ystyrir yn briodol gan ddysgwyr.

Caniateir cyfrifiannell yn yr arholiad hwn. Ymhellach, argymhellir myfyrwyr i brynu cyfrifiannell sy'n eu caniatáu nhw i gael mynediad at debygolrwydd cronnus ar gyfer dosbarthiadau ystadegol sylfaenol (e.e. Casio fx – 991 ex).

Yn y modiwl hwn cewch weld sut gall mathemateg gael ei chymhwyso i ystod o broblemau bywyd go iawn sy'n ymwneud ag ystadegau, tebygolrwydd a mecaneg. Bydd y pynciau a ymdrinnir â nhw yn cynnwys samplu ystadegol, cyflwyno a dadansoddi data, tebygolrwydd, dosbarthiadau ystadegol, profi damcaniaethau ystadegol, modelu mewn mecaneg, cinemateg gronyn, grymoedd a deddfau Newton, a fectorau.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Arholiad : £60.00

Ffi Cwrs: £460.00

Gofynion mynediad

Isafswm o 5 TGAU Graddau A* i C i gynnwys Saesneg a Mathemateg. Efallai y bydd pynciau unigol yn gofyn am raddau uwch. Efallai y caiff dysgwyr aeddfed heb y cymwysterau hyn eu derbyn ar ôl cyfweliad gyda thiwtor y pwnc.

Amseroedd cwrs

17:45 - 20:45 dydd Iau

Addysgu ac Asesu

  • Tri arholiad ysgrifenedig

Pwyntiau pwysig

  • Mae’r Coleg yn croesawu cyswllt gyda rhieni/gwarcheidwaid myfyrwyr sydd dan 18 oed
  • Mae cefnogaeth atodol ar gael i fyfyrwyr gydag anawsterau dysgu ac anableddau
  • Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn ymroddedig i gynhwysiant ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol y byddwn hyrwyddo cydraddoldeb cyfle ac yn trin pawb yn deg a gyda pharch
  • Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn cadw’r hawl i wneud newidiadau i’r cwrs yma heb rybudd o flaen llaw
  • Mae’r cyrsiau i gyd yn gywir ar yr adeg y’i huwchlwythir neu wrth fynd i’r wasg
  • Dim ond os oes digon o niferoedd y gellir cynnal cyrsiau
  • Sylwer, os byddwch chi’n dewis tri neu fwy dewis o gwrs, efallai y byddwch yn cael eich cyfeirio am apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

1 Medi 2020

Dyddiad gorffen

18 Mehefin 2021

Amser o'r dydd

yn y nôs

Rhan Amser

3 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

ASCC3E05
L3

Cymhwyster

CBAC TAG Uwch Gyfrannol Lefel 3 mewn Mathemateg

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Penderfynais astudio yn y Coleg gan fy mod eisiau teithio a bod yn fwy annibynnol - mae’r campws mor fodern ac yn edrych yn wych. Ar ôl gweld y llyfrgell roedd y penderfyniad wedi’i wneud. Heb air o gelwydd, y llyfrgell oedd y prif atyniad i mi, roedd yna cymaint o lyfrau yna, roeddwn wrth fy modd. 
Daeth rhywun i siarad â ni am Ymddiriedolaeth Sutton, sy’n rhoi blas i fyfyrwyr o fywyd mewn prifysgolion Americanaidd. Gwnes gais i fod yn rhan o’r rhaglen - roedd yn gystadleuol iawn ond cefais fy newis i gymryd rhan. Roeddem yn ymweld â thalaith wahanol bob dydd, a
buom i lawer o wahanol golegau gan gynnwys Princeton a Harvard. Treuliais wythnos hefyd ym Mhrifysgol Warwick ac wythnos ym Mhrifysgol Nottingham. Roedd yn brofiad mor dda - roeddwn wrth fy modd. Rydych yn cael llawer o gefnogaeth yn y Coleg, yn enwedig gan y tîm Gyrfaoedd a Syniadau.
Rwy’n meddwl bod yna lawer mwy o gyfleoedd yma gan ei fod yn goleg mor fawr gyda chymaint o adnoddau.

Charlotte Hall
Yn astudio cyrsiau Safon Uwch mewn Llenyddiaeth Saesneg, Hanes, y Gyfraith, Seicoleg a Bagloriaeth Cymru

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE