Mathemateg - A2

yn unig 3 o lefydd ar gael
L3 Lefel 3
Rhan Amser
7 Medi 2020 — 18 Mehefin 2021
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Mae’r rhaglen Mathemateg (Etifeddol) A2 yn dilyn ymlaen o CBAC UG Mathemateg (Etifeddol) a dyma’r ail flwyddyn mewn cwrs dwy flynedd.  Wedi ei leoli yn ein Campws Canol y Ddinas yng Nghaerdydd, bydd dysgwyr yn gallu astudio’r Safon Uwch (Etifeddol) llawn mewn blwyddyn trwy fynychu dwy noson yr wythnos.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Yn ystod y cwrs hwn, fe drafodir y meysydd canlynol:

Modiwl M1 (Mecaneg 1) Arholiad 1.5 awr

Mae M1 yn cyflwyno’r cysyniad o fodelu mathemategol o sefyllfaoedd bywyd go iawn i ddatrys problemau, ac mae’r thema yma yn rhedeg trwy bob pwnc. Y pynciau a astudir yn M1 yw’r cinemateg (symudiad) o ronynnau yn symud mewn llinell syth yn llorweddol ac yn fertigol. Deinameg gronyn yn symud mewn llinell syth, gan ddefnyddio Cyfreithiau Newton i ddatrys problemau yn ymwneud â grymoedd yn gweithredu ar ronynnau p’un a ydynt yn symud neu p’un a ydynt yn sefydlog (mewn cydbwysedd). Cyflwynir momentau a’r syniad o rymoedd troi yn cynnwys y cysyniad o graidd mas. Y pwnc terfynol yw fectorau a sut fyddwn ni'n eu defnyddio i ddatrys problemau.

Modiwl C3 (Mathemateg Graidd 3) Arholiad 1.5 awr

Mae’r modiwl hwn yn trafod pynciau a drafodwyd eisoes yn C1 ac C2 ac yn eu datblygu ymhellach. Cyflwynir cymwysiadau trigonometreg newydd yn cynnwys hunaniaethau trigonometrig. Mae differiad hefyd yn ffocws allweddol i’r uned hon gan archwilio nifer o wahanol ddulliau differiad. Cyflwynir dulliau rhifol yn swyddogol a’u hymestyn am y tro cyntaf ers TGAU Mathemateg. Maes pwnc olaf C3 yw swyddogaethau.

Modiwl C4 (Mathemateg Graidd 4) Arholiad 1.5 awr

Mae C4 yn ymestyn rhai pynciau o fodylau blaenorol; edrychir eto ar yr ehangiad binomaidd, yn ogystal â geometreg gyfesurynnol. Mae rhan sylweddol o C4 yn ffocysu ar y nifer o wahanol ddulliau integreiddio, yn ogystal â chyflwyno un neu ddau ddull differiad newydd. Yn olaf, cyflwynir fectorau a’u cymwysiadau.

Mae yna ddau arholiad 1.5 awr ysgrifenedig.

SYLWER: Mae manyleb CBAC ar gyfer mathemateg Safon Uwch yn newid eleni. Os nad ydych chi'n cwblhau'r cwrs A2 (Etifeddol) yn 2017-2018 efallai na fydd modd i chi wneud hyn yn CAVC yn 2018-2019 

Gwerslyfrau Cwrs (dewisol) 

CBAC A2 Mathemateg Graidd 3 a 4: Canllaw Astudio ac Adolygu  
ISBN: 978-1908682031

CBAC UG Mathemateg M1 Mecaneg: Canllaw Astudio ac Adolygu
ISBN: 978-1908682161

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Arholiad : £60.00

Ffi Cwrs: £460.00

Gofynion mynediad

Cwblhau rhaglen AS yn llwyddiannus gan gynnwys presenoldeb boddhaol ac argymhelliad gan diwtor.

Amseroedd cwrs

17:45 - 20:45 dydd Mawrth

Addysgu ac Asesu

  • Tri arholiad ysgrifenedig

Pwyntiau pwysig

  • Mae’r Coleg yn croesawu cyswllt gyda rhieni/gwarcheidwaid myfyrwyr sydd dan 18 oed
  • Mae cefnogaeth atodol ar gael i fyfyrwyr gydag anawsterau dysgu ac anableddau
  • Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn ymroddedig i gynhwysiant ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol y byddwn hyrwyddo cydraddoldeb cyfle ac yn trin pawb yn deg a gyda pharch
  • Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn cadw’r hawl i wneud newidiadau i’r cwrs yma heb rybudd o flaen llaw
  • Mae’r cyrsiau i gyd yn gywir ar yr adeg y’i huwchlwythir neu wrth fynd i’r wasg
  • Dim ond os oes digon o niferoedd y gellir cynnal cyrsiau
  • Sylwer, os byddwch chi’n dewis tri neu fwy dewis o gwrs, efallai y byddwch yn cael eich cyfeirio am apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

7 Medi 2020

Dyddiad gorffen

18 Mehefin 2021

Amser o'r dydd

yn y nôs

Rhan Amser

3 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

A2CC3E08
L3

Cymhwyster

WJEC Level 3 Advanced GCE in Mathematics

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Penderfynais astudio yn y Coleg gan fy mod eisiau teithio a bod yn fwy annibynnol - mae’r campws mor fodern ac yn edrych yn wych. Ar ôl gweld y llyfrgell roedd y penderfyniad wedi’i wneud. Heb air o gelwydd, y llyfrgell oedd y prif atyniad i mi, roedd yna cymaint o lyfrau yna, roeddwn wrth fy modd. 
Daeth rhywun i siarad â ni am Ymddiriedolaeth Sutton, sy’n rhoi blas i fyfyrwyr o fywyd mewn prifysgolion Americanaidd. Gwnes gais i fod yn rhan o’r rhaglen - roedd yn gystadleuol iawn ond cefais fy newis i gymryd rhan. Roeddem yn ymweld â thalaith wahanol bob dydd, a
buom i lawer o wahanol golegau gan gynnwys Princeton a Harvard. Treuliais wythnos hefyd ym Mhrifysgol Warwick ac wythnos ym Mhrifysgol Nottingham. Roedd yn brofiad mor dda - roeddwn wrth fy modd. Rydych yn cael llawer o gefnogaeth yn y Coleg, yn enwedig gan y tîm Gyrfaoedd a Syniadau.
Rwy’n meddwl bod yna lawer mwy o gyfleoedd yma gan ei fod yn goleg mor fawr gyda chymaint o adnoddau.

Charlotte Hall
Yn astudio cyrsiau Safon Uwch mewn Llenyddiaeth Saesneg, Hanes, y Gyfraith, Seicoleg a Bagloriaeth Cymru

Angen gwybod

Ein Rhaglen Ysgolheigion Safon Uwch

Mae ein Rhaglen Ysgolheigion yn gyfle gwych i ennill y sgiliau, gwybodaeth a chymorth i lwyddo mewn prifysgolion blaenllaw.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE