Eidaleg - TGAU

L2 Lefel 2
Rhan Amser
31 Awst 2021 — 10 Mehefin 2022
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Mae’r cwrs Eidaleg TGAU hwn yn gwrs ar gyfer myfyrwyr sydd eisiau datblygu gwell dealltwriaeth o gymdeithas, iaith a diwylliant yr Eidal. Mae’n ceisio datblygu cymhwyster cyffredinol, sgiliau cyfathrebu a dealltwriaeth ramadegol yn Eidaleg, ac yn ffordd o baratoi i unrhyw un sydd eisiau parhau gyda’u hastudiaethau ar Safon Uwch. Fodd bynnag, yn bennaf oll, mae’r cwrs ar gyfer unrhyw un sy'n hoffi’r Eidal ac Eidaleg.

Er bod y cwrs yn addas i ddechreuwyr, argymhellir bod gennych chi rywfaint o ddealltwriaeth o Eidaleg.  

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae’r maes llafur yn cynnwys pedwar papur wedi eu rhannu yn ddwy lefel - Sylfaen (cyfatebol i raddau 1-5) ac Uwch (4-9). Mae’r graddau yn seiliedig at TGAU yn Lloegr, gan na chynigir TGAU Eidaleg gan Fwrdd Arholi Cymru.

Y papurau yw:

Papur 1 - Gwrando (25%), Arholiad ysgrifenedig.

Papur 2 - Siarad (25%), Cyflawnir yn fewnol ac asesir yn allanol.

Papur 3 - Darllen (25%), Arholiad ysgrifenedig.

Papur 4 - Ysgrifennu (25%), Arholiad ysgrifenedig.

Mae’r papurau’n trafod y meysydd pynciau canlynol:

 1. Hunaniaeth a diwylliant.
 2. Ardal leol, gwyliau, teithio.
 3. Ysgol.
 4. Dyheadau ar gyfer y dyfodol, astudio a gweithio.
 5. Dimensiwn rhyngwladol a byd eang. Y prif werslyfr fydd

Contatti gan Checketts and Freeth a gyhoeddir gan Hodder and Stoughton.

Mae yna fynediad am ddim i gyfrifiaduron yn y Ganolfan Adnoddau Dysgu.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Arholiad : £35.00

Ffi Cwrs: £375.00

Gofynion mynediad

Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol ar gyfer dysgwyr sy'n oedolion. Dylai myfyrwyr llawn amser fod ag isafswm o 4 TGAU Gradd D.

Amseroedd cwrs

17:45 - 20:45 Dydd Mercher

Addysgu ac Asesu

 • Arholiadau ysgrifenedig ac asesiad

Pwyntiau pwysig

 • Mae’r Coleg yn croesawu cyswllt gyda rhieni/gwarcheidwaid myfyrwyr sydd dan 18 oed
 • Mae cefnogaeth atodol ar gael i fyfyrwyr gydag anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn ymroddedig i gynhwysiant ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol y byddwn hyrwyddo cydraddoldeb cyfle ac yn trin pawb yn deg a gyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn cadw’r hawl i wneud newidiadau i’r cwrs yma heb rybudd o flaen llaw
 • Mae’r cyrsiau i gyd yn gywir ar yr adeg y’i huwchlwythir neu wrth fynd i’r wasg
 • Dim ond os oes digon o niferoedd y gellir cynnal cyrsiau
 • Sylwer, os byddwch chi’n dewis tri neu fwy dewis o gwrs, efallai y byddwch yn cael eich cyfeirio am apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

31 Awst 2021

Dyddiad gorffen

10 Mehefin 2022

Amser o'r dydd

yn y nôs

Rhan Amser

3 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

GCCC2E03
L2

Cymhwyster

Pearson Edexcel Lefel 1 / Lefel 2 TGAU (9-1) yn Eidaleg

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE