TG

Mae'r cwrs yma ar gael mewn lleoliadau gwahannol. Dewiswch leoliad.

Ynglŷn â'r cwrs

Mae’r cwrs Technoleg Gwybodaeth Lefel 2 hwn yn ymarferol ac yn gysylltiedig â gwaith ar gyfer y rhai hynny sydd â diddordeb mewn cyfrifiaduron.

Byddwch yn dysgu drwy gwblhau aseiniadau a phrosiectau yn seiliedig ar weithgareddau, sefyllfaoedd a gofynion gweithleoedd go iawn.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae'r cwrs hwn yn ymdrin ag amrywiaeth o feysydd pwnc, gan roi gwybodaeth drylwyr am lwybrau gyfra cyfrifiadureg:

 • Y Byd Ar-lein
 • Systemau technoleg
 • Portffolio digidol
 • Datblygu gwefan
 • Amlgyfrwng
 • Datblygu meddalwedd

Gofynion mynediad

4 TGAU graddau A*- D gan gynnwys Saesneg a Mathemateg neu Ddiploma Lefel 1 mewn TG gyda phroffil teilyngdod neu gymhwyster galwedigaethol cysylltiedig arall. Bydd angen i chi fynychu cyfweliad a gwneud asesiad mewn llythrennedd a rhifedd.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol
This course is presented in several different locations, please choose the one convenient for you above.

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

“Fe wnes i fwynhau’r holl wahanol unedau ac aseiniadau oedd angen llawer o ymchwil ar fy nghwrs. Fy hoff beth am CAVC ydy fod y cyfleusterau ar gael i ni eu defnyddio 24/7.”

Heather Curtis Rich
Astudio Technoleg Gwybodaeth a Chyfrifiadura

Rhagolygon Gyrfa ac Astudiaeth Bellach

28%

Mae gan Brifddinas-Ranbarth Caerdydd glwstwr digidol llewyrchus gyda rhagamcanion o 6,000 o swyddi ychwanegol erbyn 2025, sy’n gyfanswm twf o 28% (EMSI 2019).
 • Cyflogaeth
 • Dilyniant i Gyfrifiadura Lefel 3
 • Prentisiaethau

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE

Campws y Barri
Campws y Barri

Coleg Caerdydd a'r Fro,

Campws y Barri,

Bro Morgannwg,

CF62 8YJ