HND mewn Cyfrifiadura

Mae'r cwrs yma ar gael mewn lleoliadau gwahannol. Dewiswch leoliad.

Ynglŷn â'r cwrs

Mae'r cwrs HND Cyfrifiadureg hwn ar gyfer dysgwyr sy'n dymuno ennill cymhwyster ar Lefel Uwch mewn Cyfrifiadureg neu weithio yn y diwydiant TG a Chyfrifiadureg. Wedi'i lleoli yng nghampws Y Barri ar Heol Colcot, bydd yr addysgu ar y rhaglen hon trwy gyfuniad o ddarlithoedd, gwaith ymarferol gyda'r cyfleusterau mwyaf diweddar a defnyddio Rhith-amgylchedd Dysgu (VLE) Blackboard. Mae'r cymhwyster hefyd yn addas ar gyfer y rhai sydd eisoes yn gweithio mewn TG sydd am ddatblygu eu gyrfa, ac mae'r dulliau asesu yn wahanol ar gyfer pob modiwl a astudir - defnyddir gwaith aseiniad, arholiadau a phrofion trwy gydol y rhaglen.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Byddwch yn astudio:

 • Dadansoddi a Chynllunio Systemau Gwybodaeth 1

 • Datblygu Meddalwedd

 • Rhaglennu Cyfrifiaduron 1

 • Arfer Proffesiynol mewn Cyfrifiadureg

 • Datrys Problemau ar gyfer Cyfrifiadureg

 • Datblygu'r We

 • Systemau Cyfrifiadureg a Chysyniadau Rhwydweithio

 • Diogelwch Systemau Cyfrifiadurol

 • Datblygu Apiau Symudol

 • Rhaglennu Cyfrifiaduron 2

 • Datblygu Gwe Ymatebol

 • Pensaernïaeth Systemau a Modelu

 • Prosiect Unigol HND

* [I gael gwybodaeth am ffioedd a chymorth ariannol ar gyfer cyrsiau Addysg Uwch Rhan-Amser cliciwch yma.] (http://www.cavc.ac.uk/cy/addysg-uwch/cymorth-ariannol-ar-gyfer-au/cymorth-ariannol-ar-gyfer-myfyrwyr-rhan-amser/) *

Gofynion mynediad

Ystyrir ceisiadau i'r cwrs ar sail unigol. Mae manylion y gofynion mynediad nodweddiadol isod ond os nad ydych yn bodloni'r meini prawf hyn, yna bydd eich profiad gwaith a bywyd yn cael ei ystyried. Mae cyfuniadau o'r cymwysterau isod yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru fod yn dderbyniol hefyd. Cynnig Safon Uwch Nodweddiadol - DD Cynnig BTEC Nodweddiadol - proffil Teilyngdod/Llwyddo neu Lwyddo/Llwyddo/Llwyddo mewn BTEC lefel 3 perthnasol Cynnig Bagloriaeth Cymru - Gradd C a DE ar Safon Uwch Cynnig Mynediad i AU Nodweddiadol - Llwyddo mewn Diploma gyda 60 credyd yn gyffredinol i gynnwys 45 credyd ar lefel 3 wedi llwyddo yn y cwbl Yn ogystal, llwyddo mewn tri phwnc TGAU ar radd C neu uwch yn cynnwys Mathemateg a Saesneg Iaith (neu gyfwerth). Gall cyfweliad llwyddiannus hefyd fod yn ofyniad i sicrhau lle ar y cwrs.

Amseroedd cwrs

Caerdydd - dydd Llun - 4.00pm - 8.00pm a dydd Mercher - 3.30pm - 8.00pm
Y Barri - Dydd Mawrth - 4.00pm - 8.00pm a dydd Iau - 3.30pm - 8.00pm

Addysgu ac Asesu

 • Profion yn y dosbarth
 • Aseiniadau ysgrifenedig neu arholiadau

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni/gwarcheidwaid myfyrwyr sydd o dan 18
 • Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i fod yn gynhwysol ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hyrwyddo cyfle cyfartal ac o drin pawb yn deg a chyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb roi hysbysiad ymlaen llaw
 • Mae'r holl gyrsiau'n gywir ar adeg llwytho i fyny neu argraffu
 • Dim ond os oes digon o niferoedd y gellir cynnal y cyrsiau
 • Sylwch, os dewiswch dri neu fwy o ddewisiadau cwrs, yna fe allech chi gael eich cyfeirio at apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Lefel A neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol
This course is presented in several different locations, please choose the one convenient for you above.

Mwy

Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Dwi wedi bod yn astudio TG yn y Coleg ac mae’r cwrs HND yma’n wych gan ei fod yn fwy trylwyr ar y lefel yma ac wedi ei ddarparu mewn partneriaeth â Phrifysgol De Cymru. Dwi wedi cael profiad o ddatblygu gwefannau yn ogystal â rhaglennu, cronfeydd data ac erbyn hyn agweddau ymarferol fel cyfryngau digidol – sy’n cynnwys Photoshop, HTML a chynhyrchu gwefannau trwy Rich Media. Mae’r sgiliau yma yn drosglwyddadwy iawn. Mae’r tiwtoriaid yn gymwynasgar iawn – dwi’n gallu gofyn am gyngor pryd bynnag y byddaf ei angen.

Daniel Lock
Myfyriwr Graddedig HND Cyfrifiadura
Fideos

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf:

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws y Barri
Campws y Barri

Coleg Caerdydd a'r Fro,

Campws y Barri,

Bro Morgannwg,

CF62 8YJ

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE