HND mewn Cyfrifiadura

L5 Lefel 5
Rhan Amser
14 Medi 2020 — 21 Mai 2023
Campws y Barri

Ynglŷn â'r cwrs

Mae'r cwrs HND Cyfrifiadureg hwn ar gyfer dysgwyr sy'n dymuno ennill cymhwyster ar Lefel Uwch mewn Cyfrifiadureg neu weithio yn y diwydiant TG a Chyfrifiadureg. Wedi'i lleoli yng nghampws Y Barri ar Heol Colcot, bydd yr addysgu ar y rhaglen hon trwy gyfuniad o ddarlithoedd, gwaith ymarferol gyda'r cyfleusterau mwyaf diweddar a defnyddio Rhith-amgylchedd Dysgu (VLE) Blackboard. Mae'r cymhwyster hefyd yn addas ar gyfer y rhai sydd eisoes yn gweithio mewn TG sydd am ddatblygu eu gyrfa, ac mae'r dulliau asesu yn wahanol ar gyfer pob modiwl a astudir - defnyddir gwaith aseiniad, arholiadau a phrofion trwy gydol y rhaglen.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Byddwch yn astudio:

 • Dadansoddi a Chynllunio Systemau Gwybodaeth 1

 • Datblygu Meddalwedd

 • Rhaglennu Cyfrifiaduron 1

 • Arfer Proffesiynol mewn Cyfrifiadureg

 • Datrys Problemau ar gyfer Cyfrifiadureg

 • Datblygu'r We

 • Systemau Cyfrifiadureg a Chysyniadau Rhwydweithio

 • Diogelwch Systemau Cyfrifiadurol

 • Datblygu Apiau Symudol

 • Rhaglennu Cyfrifiaduron 2

 • Datblygu Gwe Ymatebol

 • Pensaernïaeth Systemau a Modelu

 • Prosiect Unigol HND

* [I gael gwybodaeth am ffioedd a chymorth ariannol ar gyfer cyrsiau Addysg Uwch Rhan-Amser cliciwch yma.] (http://www.cavc.ac.uk/cy/addysg-uwch/cymorth-ariannol-ar-gyfer-au/cymorth-ariannol-ar-gyfer-myfyrwyr-rhan-amser/) *

Gofynion mynediad

Ystyrir ceisiadau i'r cwrs ar sail unigol. Mae manylion y gofynion mynediad nodweddiadol isod ond os nad ydych yn bodloni'r meini prawf hyn, yna bydd eich profiad gwaith a bywyd yn cael ei ystyried. Mae cyfuniadau o'r cymwysterau isod yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru fod yn dderbyniol hefyd. Cynnig Safon Uwch Nodweddiadol - DD Cynnig BTEC Nodweddiadol - proffil Teilyngdod/Llwyddo neu Lwyddo/Llwyddo/Llwyddo mewn BTEC lefel 3 perthnasol Cynnig Bagloriaeth Cymru - Gradd C a DE ar Safon Uwch Cynnig Mynediad i AU Nodweddiadol - Llwyddo mewn Diploma gyda 60 credyd yn gyffredinol i gynnwys 45 credyd ar lefel 3 wedi llwyddo yn y cwbl Yn ogystal, llwyddo mewn tri phwnc TGAU ar radd C neu uwch yn cynnwys Mathemateg a Saesneg Iaith (neu gyfwerth). Gall cyfweliad llwyddiannus hefyd fod yn ofyniad i sicrhau lle ar y cwrs.

Amseroedd cwrs

Caerdydd - dydd Llun - 4.00pm - 8.00pm a dydd Mercher - 3.30pm - 8.00pm
Y Barri - Dydd Mawrth - 4.00pm - 8.00pm a dydd Iau - 3.30pm - 8.00pm

Addysgu ac Asesu

 • Profion yn y dosbarth
 • Aseiniadau ysgrifenedig neu arholiadau

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni/gwarcheidwaid myfyrwyr sydd o dan 18
 • Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i fod yn gynhwysol ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hyrwyddo cyfle cyfartal ac o drin pawb yn deg a chyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb roi hysbysiad ymlaen llaw
 • Mae'r holl gyrsiau'n gywir ar adeg llwytho i fyny neu argraffu
 • Dim ond os oes digon o niferoedd y gellir cynnal y cyrsiau
 • Sylwch, os dewiswch dri neu fwy o ddewisiadau cwrs, yna fe allech chi gael eich cyfeirio at apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Lefel A neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

14 Medi 2020

Dyddiad gorffen

21 Mai 2023

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

8 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws y Barri
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

ITCR5P02
L5

Cymhwyster

HND in Computing

Mwy

Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Dwi wedi bod yn astudio TG yn y Coleg ac mae’r cwrs HND yma’n wych gan ei fod yn fwy trylwyr ar y lefel yma ac wedi ei ddarparu mewn partneriaeth â Phrifysgol De Cymru. Dwi wedi cael profiad o ddatblygu gwefannau yn ogystal â rhaglennu, cronfeydd data ac erbyn hyn agweddau ymarferol fel cyfryngau digidol – sy’n cynnwys Photoshop, HTML a chynhyrchu gwefannau trwy Rich Media. Mae’r sgiliau yma yn drosglwyddadwy iawn. Mae’r tiwtoriaid yn gymwynasgar iawn – dwi’n gallu gofyn am gyngor pryd bynnag y byddaf ei angen.

Daniel Lock
Myfyriwr Graddedig HND Cyfrifiadura
Fideos

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf:

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws y Barri
Campws y Barri

Coleg Caerdydd a'r Fro,

Campws y Barri,

Bro Morgannwg,

CF62 8YJ