Cyflwyniad i Iechyd a Gofal Cymdeithasol, y Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant

Mae'r cwrs yma ar gael mewn lleoliadau gwahannol. Dewiswch leoliad.

Ynghylch y cwrs hwn

Cwrs rhagarweiniol yw hwn sydd wedi'i gynllunio ar gyfer y rheiny sy'n gadael ysgol ac sy'n dymuno dechrau yn y maes iechyd, gofal cymdeithasol neu ofal plant. Mae'r cwrs yn cynnig unedau rhagbaratoal ar amrywiaeth o bynciau sy'n cynnig mewnwelediad i ofynion allweddol gweithiwr proffesiynol iechyd /gofal cymdeithasol/ gofal plant. Bydd myfyrwyr yn cael eu cyflwyno i amrywiaeth o fodiwlau damcaniaethol ac ymarferol a fydd yn rhoi cipolwg i'r dysgwr ar faes buddiol iechyd a gofal. Bydd y dysgwr yn ymgymryd â 15 uned sy'n seiliedig ar aseiniadau. Does dim elfen arholiad i'r cwrs. Bydd y myfyriwr hefyd yn ailsefyll pwnc TGAU ochr yn ochr â'i brif gymhwyster.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Mae'r meysydd astudio yn cynnwys cymysgedd o fodiwlau sy'n gysylltiedig ag Iechyd a Gofal Cymdeithasol a modiwlau sy'n gysylltiedig â Gofal Plant. Mae modiwlau Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn cynnwys:

 • Gweithio mewn partneriaeth
 • Cyflwyniad i Iechyd Meddwl
 • Colled Synhwyraidd a Chynhwysiant ac Anabledd.

Mae modiwlau gofal plant yn cynnwys:

 • Cyflwyniad i'r Blynyddoedd Cynnar
 • Gofal Corfforol o Fabanod a Phwysigrwydd Chwarae.

Mae'r unedau allweddol yn cynnwys Diogelu, Cyfathrebu ac Iechyd a Diogelwch.

Gofynion mynediad

2 TGAU gradd D gyda D mewn TGAU Saesneg Iaith neu Gymraeg Gwaith ac E mewn TGAU Mathemateg.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol
This course is presented in several different locations, please choose the one convenient for you above.

Mwy...

Fideos
Dysgu Dwyieithog
Beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud

“Mae’r tiwtoriaid yn hynod gefnogol a deallgar. Rwy’n gobeithio symud ymlaen i fod yn gymhorthydd addysgu cymwys.”

Grace McDonald
Myfyriwr Gofal Plant Lefel 2 presennol

Rhagolygon gyrfa ac astudio pellach

Ar ôl cwblhau lefel 1 Cyflwyniad i Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant) ac ailsefyll TGAU yn llwyddiannus, gall myfyrwyr ddewis llwybr dilyniant naill ai i Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar lefel 2 neu Ofal Plant ar lefel 2. Mae'r ddau gwrs lefel 2 yn cynnig cyfle i symud ymlaen i lefel 3 a thu hwnt.

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Dwyrain Caerdydd
Campws Dwyrain Caerdydd

Heol Trowbridge, 
Caerdydd, 
CF3 1QL

Campws y Barri
Campws y Barri

Coleg Caerdydd a'r Fro,

Campws y Barri,

Bro Morgannwg,

CF62 8YJ