HND mewn Busnes

L5 Lefel 5
Llawn Amser
11 Medi 2023 — 16 Mai 2025
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynghylch y cwrs hwn

Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn arbenigo mewn cynnig cyrsiau sy'n datblygu entrepreneuriaeth, sgiliau busnes a chyflogadwyedd i'r rheiny sydd â diddordeb mewn dechrau eu busnes eu hunain neu'n chwilio am yrfa mewn rheoli. 

Dyluniwyd yr HND i ddarparu dealltwriaeth eang o sefydliadau busnes a'r amgylchedd maent yn gweithredu ynddo.  Mae gan y rhaglen ffocws cryf ar reoli sy'n helpu ymgeiswyr llwyddiannus i ddatblygu at rolau rheoli.

Bydd hyn yn apelio i amrywiaeth eang o ymgeiswyr yn cynnwys:

 • unigolion sydd wedi gadael yr ysgol
 • oedolion sy'n dychwelyd i addysg
 • rhai sydd mewn cyflogaeth ac eisiau gwella eu rhagolygon gyrfa 
 • rhai sy'n hunan-gyflogedig ar hyn o bryd, neu'n dymuno bod yn hunan-gyflogedig ac angen sylfaen eang mewn busnes

Sut i wneud cais: Rydych yn gwneud cais ar gyfer y cwrs hwn drwy UCAS. Bydd y botwm ‘Ymgeisiwch Nawr’ yn mynd â chi i wefan cyrsiau UCAS.
Bydd angen y manylion canlynol arnoch:
Cod Cwrs –BS02, Cod Sefydliad – C16, Cod Campws - A, Enw Campws – Campws Canol y Ddinas
Am ragor o wybodaeth ewch i Cwblhau eich cais UCAS.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Yn ogystal â bod yn gyfwerth â dwy flynedd o radd prifysgol, mae'r HND mewn Busnes yn gwella'r sgiliau ymarferol a phersonol sydd eu hangen mewn rôl yn y sector.  Mae'r cwrs wedi'i ddylunio ar gyfer unigolion sydd wedi gadael yr ysgol ac ymarferwyr sydd eisiau cyfoethogi eu datblygiad proffesiynol o fewn y diwydiant.  

Wedi'i arwain gan diwtoriaid profiadol, byddwch yn astudio'r modiwlau canlynol:

 • Busnes a'r Amgylchedd Busnes
 • Hanfodion Marchnata
 • Rheolaeth Adnoddau Dynol
 • Rheoli a Gweithrediadau
 • Cyfrifyddu Rheoli
 • Rheoli Prosiect Busnes Llwyddiannus (wedi'i osod gan Pearson)
 • Cyfraith Busnes
 • Entrepreneuriaeth a Rheoli Busnes Bach
 • Prosiectau Ymchwil (wedi'i osod gan Pearson)
 • Ymddygiad Sefydliadol
 • Cynllunio ar Gyfer Tyfu

Addysgu ac asesiadau 

 • Mae myfyrwyr yn mynychu am 30 wythnos y flwyddyn ar y rhaglen llawn amser.  
 • Mae'r rhaglen yn dilyn patrwm modwlar a bydd myfyrwyr yn astudio cyfwerth â 120 credyd ym mhob blwyddyn academaidd. 
 • Mae'r dulliau addysgu yn cynnwys darlithoedd, sesiynau rhoi gwybodaeth i'r grŵp cyfan, gweithdai, tiwtorialau, gwaith ymarferol, a beirniadaeth grŵp ac e-ddysgu cyfunol.
 • Lle bo'n bosib, mae elfen asesu'r cwrs wedi'i dylunio i efelychu'r amrywiaeth o dasgau y gall graddedigion y rhaglen ddod ar eu traws mewn cyflogaeth berthnasol. Lle bynnag bo hynny'n angenrheidiol, defnyddir dulliau asesu academaidd eraill hefyd, megis arholiad ffurfiol.
 • Bydd y gwaith ymarferol yn adlewyrchu technegau'r byd go iawn y byddai ymarferwyr yn dod ar eu traws yn y diwydiant adeiladu.
 • Gall yr ymgeiswyr sy'n cyflawni'r cymwysterau hyn fynd ymlaen i astudio cymwysterau academaidd a phroffesiynol pellach neu ddilyn gyrfa weinyddol, rheoli neu fasnachol.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffioedd Dysgu: £6,000.00

Gofynion mynediad

48 pwynt tariff UCAS wedi'u hennill drwy gwblhau un ai:

 • Cyrsiau Safon Uwch
 • Diploma Estynedig Lefel 3 BTEC neu Ddiploma mewn pwnc perthnasol.
 • Diploma Mynediad at Addysg Uwch - 45 credyd lefel 3 mewn pwnc perthnasol.
 • Efallai y derbynnir cymwysterau lefel 3 eraill.
 • TGAU mewn Mathemateg a Saesneg gyda lleiafswm o radd C (neu 4)
 • Mae Ymgeiswyr Rhyngwladol angen IELTS 5.5; ac mae'n rhaid iddynt allu Darllen ac Ysgrifennu hyd at lefel 5.5.
 • Ystyrir ceisiadau gan fyfyrwyr hŷn, heb y gofynion mynediad sylfaenol ond rhoddir ystyriaeth i brofiad gwaith perthnasol.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

11 Medi 2023

Dyddiad gorffen

16 Mai 2025

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

15 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

BSHE5F05
L5

Cymhwyster

HND Business

Rhagolygon gyrfa ac astudio pellach

Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn gallwch ddod o hyd i gyflogaeth mewn ystod o sectorau neu barhau â'ch addysg yn y brifysgol.

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE