HND mewn Peirianneg Awyrenegol

L5 Lefel 5
Llawn Amser
18 Medi 2023 — 6 Mehefin 2025
Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod

Ynghylch y cwrs hwn

Mae awyrofod yn un o'r diwydiannau sy'n tyfu gyflymaf yn y DU gyda chyfleoedd cyffrous i weithio yng Nghymru ac ar draws y byd.  Mae'r sector wedi profi twf cyson yn ystod blynyddoedd diweddar, ac yn cefnogi nifer cynyddol o swyddi sgiliau uchel a gwerth uchel. Os ydych yn frwd dros awyrennau, neu os ydych eisiau dod yn beiriannydd gyda sgiliau peirianneg eang ac amrywiol, sy'n berthnasol ar draws ystod eang o ddiwydiannau, mae'r cwrs hwn yn berffaith i chi.

Bydd y rhaglen yn cael ei chynnal yn ein Canolfan Ryngwladol Hyfforddiant Awyrofod.  Byddwch yn cael eich addysgu gan staff peirianneg profiadol sydd â phrofiad perthnasol o'r diwydiant yn y sector peirianneg awyrenegol.

Sut i wneud cais: Rydych yn gwneud cais ar gyfer y cwrs hwn drwy UCAS. Bydd y botwm ‘Ymgeisiwch Nawr’ yn mynd â chi i wefan cyrsiau UCAS.
Bydd angen y manylion canlynol arnoch:
Cod Cwrs – AG02, Cod Sefydliad – C16, Cod Campws - D, Enw Campws – Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod
Am ragor o wybodaeth ewch i Cwblhau eich cais UCAS.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Mae'r cwrs hwn yn berffaith ar gyfer unigolion sydd eisiau symud ymlaen i reoli technoleg awyrofod neu ennill cydnabyddiaeth broffesiynol, drwy symud ymlaen i Statws Peiriannydd Corfforedig. Mae'r cwrs yn ymdrin â 

Blwyddyn 1 (llawn amser) - lefel 4:

 • Dylunio Peirianneg 
 • Mathemateg Peirianneg 
 • Gwyddoniaeth Peirianneg 
 • Rheoli Prosiect Peirianneg Proffesiynol
 • Aerodynameg Awyrennau
 • Systemau Dosbarthu a Phŵer Trydanol Awyrennau
 • CAD/CAM
 • Systemau Mecanyddol Cyrff Awyrennau

Blwyddyn 2 (llawn amser) lefel 5:

 • Prosiect Ymchwil 
 • Rheoli Peirianneg Proffesiynol
 • Mathemateg Bellach
 • Systemau Rheoli Hedfan Awyrennau
 • Technoleg a Hanfodion Gyriad Awyrennau
 • Systemau Afionig
 • Dyluniad a Pherfformiad Peiriannau Tyrbinau Nwy Awyrennau

Mae'r rhaglen hon yn dilyn patrwm modwlar a bydd myfyrwyr yn astudio cyfwerth â 120 credyd ym mhob blwyddyn academaidd (cyfwerth ag amser llawn)

 • Mae'r dulliau addysgu yn cynnwys darlithoedd, sesiynau rhoi gwybodaeth i'r grŵp cyfan, gweithdai, tiwtorialau, gwaith ymarferol, a beirniadaeth grŵp ac e-ddysgu cyfunol.
 • Lle bo'n bosib, mae elfen asesu'r cwrs wedi'i dylunio i efelychu'r amrywiaeth o dasgau y gall graddedigion y rhaglen ddod ar eu traws mewn cyflogaeth berthnasol. Lle bynnag bo hynny'n angenrheidiol, defnyddir dulliau asesu academaidd eraill hefyd, megis arholiad ffurfiol.
 • Bydd y gwaith ymarferol yn adlewyrchu technegau'r byd go iawn y byddai ymarferwyr yn dod ar eu traws yn y diwydiant awyrofod.

Wedi ichi gwblhau'r HND yn llwyddiannus, mae hefyd modd ichi symud ymlaen i ail / trydedd flwyddyn y radd tair blynedd.

Bydd myfyrwyr sy'n cwblhau eu hastudiaethau lefel 4 yn llwyddiannus yn ennill HNC mewn Peirianneg Awyrenegol a byddant yn gallu symud ymlaen i gyflogaeth ddiwydiannol yn y sector awyrofod. 

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffioedd Dysgu: £6,000.00

Gofynion mynediad

 • 48 pwynt tariff UCAS
 • Dwy Lefel A yn cynnwys Mathemateg a phwnc technegol arall, (Ffiseg fel arfer) gydag o leiaf teilyngdod - Diploma Lefel 3 BTEC Cenedlaethol neu Ddiploma Estynedig mewn pwnc perthnasol,
 • Efallai y derbynnir cymwysterau lefel 3 eraill.
 • Efallai caiff myfyrwyr gyda phrofiad gwaith perthnasol eu heithrio rhag gofynion mynediad cyffredin.
 • Mae'n rhaid i holl fyfyrwyr fod yn gymwys mewn Saesneg iaith at safon gyfwerth ag o leiaf gradd 4 (neu C) mewn Saesneg TGAU.
 • IELTS 5.5

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

18 Medi 2023

Dyddiad gorffen

6 Mehefin 2025

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

13 awr yr wythnos

Lleoliad

Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

AERH5F50
L5

Cymhwyster

Diploma Cenedlaethol Uwch BTEC Lefel 5 Pearson mewn Peirianneg Awyrennol

Mwy...

Beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud

Roedd Peirianneg Awyrennau yn taclo’r meysydd allweddol roeddwn i’n awyddus i’w cynnwys: Hydroleg, Niwmateg a Thrydanol. Fe es i ymlaen i Radd Anrhydedd BEng o’r cwrs lefel 3 yma yn CAVC. Mae’r cwrs wir yn agoriad llygad o ran cymaint sy’n digwydd tu fewn i awyren, ac fe sefydlodd y ffaith mai dyma yw’r diwydiant i mi.

Martha Ormerod
Myfyriwr BEng (Anrh) Peirianneg Awyrennau
Fideos

Rhagolygon gyrfa ac astudio pellach

Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn gallwch symud ymlaen i'r BEng (Anrh) mewn Peirianneg Awyrennau yn CAVC.

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod
Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod

Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Hyfforddiant Awyrofod (ICAT), 
Parc Busnes Maes Awyr Caerdydd, 
Y Rhws, 
Bro Morgannwg, 
CF62 3DP