HNC mewn Mesur Meintiau

L4 Lefel 4
Rhan Amser
2 Medi 2024 — 15 Mai 2026
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynghylch y cwrs hwn

Bydd y cwrs HNC mewn Peirianneg Sifil yn rhoi dealltwriaeth lefel uchel i chi o ddyluniad, swyddogaeth, adeiladwaith a gofynion hanfodol adeiladau a strwythurau o bob math.

Mae’r Dystysgrif Genedlaethol Uwch yn gymhwyster uchel iawn ei barch yn y sector adeiladu. Mae'r cwrs Peirianneg Sifil wedi'i gynllunio i sicrhau eich bod yn gyflogadwy iawn ac yn ychwanegiad gwerthfawr at sefydliadau o fewn y diwydiant. Mae'r meysydd y byddwch yn eu hastudio yn cynnwys yr holl bynciau angenrheidiol i gwrdd â disgwyliadau cyflogwyr, gan eich paratoi ar gyfer gyrfa yn y sector heriol a gwerth chweil hwn.

Cynlluniwyd y cwrs i wella eich sgiliau seiliedig ar waith gyda'r bwriad o weithio tuag at swydd Uwch Dechnegydd.

Byddwch yn datblygu gwerthfawrogiad o egwyddorion peirianneg, TG a sgiliau personol, a'r gallu i'w cymhwyso trwy gyfrwng gwaith dylunio a phrosiect.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Ar y cwrs hwn, byddwch yn astudio’r 8 modiwl canlynol:

Uned 1: Prosiect Unigol (wedi’i osod gan y sefydliad dyfarnu)

Uned 2: Gwyddoniaeth a Deunyddiau

Uned 3: Yr Amgylchedd Adeiladu

Uned 4: Tirfesur, Mesur a Gosod Allan

Uned 6: Mathemateg ar gyfer Adeiladu

Uned 10: Egwyddorion Ynni Amgen

Uned 25: Technoleg Peirianneg Sifil

Uned 27: Egwyddorion Dylunio Strwythurol

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffioedd Dysgu: £1,920.00

Gofynion mynediad

48 o Bwyntiau Tariff UCAS o'r llwybrau a restrir isod:

 • Cymhwyster BTEC Lefel 3 mewn Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig (neu bwnc cysylltiedig)
 • Proffil TAG Lefel Uwch sy'n dangos perfformiad cryf mewn pwnc perthnasol neu berfformiad digonol mewn mwy nag un pwnc TAG; mae'r proffil hwn yn debygol o gael ei gefnogi gan raddau TGAU A* i C a/neu 9 i 4 (neu gyfwerth) mewn pynciau fel Mathemateg a Saesneg
 • Cymwysterau Lefel 3 cysylltiedig eraill
 • Diploma Mynediad i Addysg Uwch a ddyfarnwyd gan sefydliad addysg bellach cymeradwy
 • Cymhwyster rhyngwladol sy’n gyfwerth a’r uchod.

Ymgeiswyr hŷn (21+ oed): Os nad oes gennych y cymwysterau a restrir ond bod gennych brofiad gwaith perthnasol, mae croeso i chi wneud cais. Bydd eich cais yn cael ei ystyried ar sail unigol. PPE/Offer sydd ei angen: Gliniadur, Esgidiau Diogelwch, Llyfr Nodiadau, Deunydd Ysgrifennu, cof bach USB

Dulliau addysgu ac asesu

Bydd y rhaglen yn cael ei dysgu trwy ddefnyddio cyfuniad o ddarlithoedd, siaradwyr gwadd a thiwtorialau. Asesir y rhaglen trwy ddefnyddio cyfuniad o aseiniadau, asesiadau ymarferol ac arholiadau.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

2 Medi 2024

Dyddiad gorffen

15 Mai 2026

Amser o'r dydd

Yn ystod y dydd

Rhan Amser

7 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

CPCC4P82
L4

Cymhwyster

Pearson BTEC Level 4 Higher National Certificate in Quantity Surveying

Rhagolygon gyrfa ac astudio pellach

£30,000

Yn ôl data Lightcast 2022, mae disgwyl i’r sector adeiladu dyfu 9.1% ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd rhwng 2022-2026, gyda chyflog cyfartalog o dros £30,000 y flwyddyn.

Ar ôl cwblhau’r HNC, gall dysgwyr symud ymlaen i’r cwrs HND mewn Mesur Meintiau neu fynd yn uniongyrchol i gyflogaeth yn y sector adeiladu.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

CCTC,
Heol Dumballs,
Caerdydd,
CF10 5FE