HND Peirianneg Sifil

L4 Lefel 4
Rhan Amser
4 Medi 2023 — 16 Mai 2025
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynghylch y cwrs hwn

Bydd y cwrs HNC mewn Peirianneg Sifil yn rhoi dealltwriaeth lefel uchel i chi o ddyluniad, swyddogaeth, adeiladwaith a gofynion hanfodol adeiladau a strwythurau o bob math.

Mae’r Dystysgrif Genedlaethol Uwch yn gymhwyster uchel iawn ei barch yn y sector adeiladu. Mae'r cwrs Peirianneg Sifil wedi'i gynllunio i sicrhau eich bod yn gyflogadwy iawn ac yn ychwanegiad gwerthfawr at sefydliadau o fewn y diwydiant. Mae'r meysydd y byddwch yn eu hastudio yn cynnwys yr holl bynciau angenrheidiol i gwrdd â disgwyliadau cyflogwyr, gan eich paratoi ar gyfer gyrfa yn y sector heriol a gwerth chweil hwn.

Cynlluniwyd y cwrs i wella eich sgiliau seiliedig ar waith gyda'r bwriad o weithio tuag at swydd Uwch Dechnegydd.

Byddwch yn datblygu gwerthfawrogiad o egwyddorion peirianneg, TG a sgiliau personol, a'r gallu i'w cymhwyso trwy gyfrwng gwaith dylunio a phrosiect.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Ar y cwrs hwn, byddwch yn astudio’r 8 modiwl canlynol:

Uned 1: Prosiect Unigol (wedi’i osod gan y sefydliad dyfarnu)

Uned 2: Gwyddoniaeth a Deunyddiau

Uned 3: Yr Amgylchedd Adeiladu

Uned 4: Tirfesur, Mesur a Gosod Allan

Uned 6: Mathemateg ar gyfer Adeiladu

Uned 10: Egwyddorion Ynni Amgen

Uned 25: Technoleg Peirianneg Sifil

Uned 27: Egwyddorion Dylunio Strwythurol

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffioedd Dysgu: £1,920.00

Gofynion Mynediad

48 o Bwyntiau Tariff UCAS o’r llwybrau a restrir isod:

 • Cymhwyster BTEC Lefel 3 mewn Adeiladu a’r Amgylchedd
 • Adeiledig (neu bwnc cysylltiedig)
 • Proffil TAG Lefel Uwch sy’n dangos perfformiad cryf mewn pwnc perthnasol neu berfformiad digonol mewn mwy nag un pwnc TAG.  Mae’r proffil hwn yn debygol o gael ei gefnogi gan raddau TGAU A*-C a/neu 9 i 4 (neu gyfwerth) mewn pynciau megis Mathemateg a Saesneg
 • Cymwysterau Lefel 3 eraill cysylltiedig
 • Diploma Mynediad i Addysg Uwch wedi’i ddyfarnu gan sefydliad addysg bellach cymeradwy.
 • Cymhwyster rhyngwladol cyfatebol o’r uchod.

Ymgeiswyr hŷn (21+ oed): Os nad oes gennych y cymwysterau a restrir uchod, ond bod gennych brofiad perthnasol, mae croeso i chi wneud cais.  Bydd eich cais yn cael ei ystyried ar sail unigol.

Dulliau addysgu ac asesu

Bydd y rhaglen yn cael ei dysgu trwy ddefnyddio cyfuniad o ddarlithoedd, siaradwyr gwadd a thiwtorialau. Asesir y rhaglen trwy ddefnyddio cyfuniad o aseiniadau, asesiadau ymarferol ac arholiadau.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

4 Medi 2023

Dyddiad gorffen

16 Mai 2025

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

7 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

CPCC4P82
L4

Cymhwyster

Pearson BTEC Level 4 Higher National Certificate in Quantity Surveying

Mwy...

Fideos

Rhagolygon gyrfa ac astudio pellach

Ar ôl cwblhau’r HNC, gall dysgwyr symud ymlaen i’r cwrs HND mewn Mesur Meintiau neu fynd yn uniongyrchol i gyflogaeth yn y sector adeiladu.

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

CCTC,
Heol Dumballs,
Caerdydd,
CF10 5FE