HNC mewn Rheoli Adeiladu

L4 Lefel 4
Rhan Amser
11 Medi 2023 — 16 Mai 2025
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro bydd y cwrs HNC Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig yn eich helpu chi i ennill dealltwriaeth dda o'r egwyddorion technegol, cyfreithiol a gwyddonol o adeiladu. Mae seminarau a darlithoedd yn cael eu cefnogi gan ymweliadau â safleoedd adeiladu fydd yn dod â'ch astudiaethau'n fyw. Byddwch hefyd yn cael eich cefnogi gan staff arbenigol sydd â phrofiad proffesiynol o weithio ar ddatblygiadau tai, masnachol a seilwaith sylweddol, yn ogystal â meddu ar wybodaeth weithredol wych am y diwydiant adeiladu.

Yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro mae gennym gysylltiadau agos fydd yn rhoi cysylltiadau gwerthfawr i chi, ac yn rhoi cyfle i chi ennill cydnabyddiaeth a gwneud cysylltiadau i gyfoethogi eich gyrfa yn y dyfodol.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Ar y cwrs hwn, byddwch yn astudio’r 8 modiwl canlynol:

Uned 1: Prosiect Unigol (wedi’i osod gan y sefydliad dyfarnu)
Uned 2: Technoleg Adeiladu
Uned 3: Gwyddoniaeth a Deunyddiau
Uned 4: Yr Amgylchedd Adeiladu
Uned 5: Gofynion Cyfreithiol a Statudol mewn Adeiladu
Uned 6: Cymwysiadau Digidol ar gyfer Gwybodaeth Adeiladu
Uned 7: Tendro a Chaffael
Uned 8: Mathemateg ar gyfer Adeiladu

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffioedd Dysgu: £1,920.00

Gofynion mynediad

Pump TGAU ar radd C neu uwch i gynnwys Mathemateg, Gwyddoniaeth a Saesneg, BTEC Diploma Lefel 3 (PPP) neu gymwysterau cyfatebol mewn pwnc perthnasol. Gall dysgwyr aeddfed gyda chefndir addysgol addas gael eu derbyn ar ddisgresiwn Tiwtor y Cwrs.

Addysgu ac Asesu

Bydd y rhaglen yn cael ei haddysgu gan ddefnyddio cyfuniad o ddarlithoedd, siaradwyr gwadd a thiwtorialau. Bydd y rhaglen yn cael ei hasesu drwy ddefnyddio cyfuniad o aseiniadau, asesiadau ymarferol ac arholiadau.

Pwyntiau pwysig

  • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed

  • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw

  • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

  • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

  • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

11 Medi 2023

Dyddiad gorffen

16 Mai 2025

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

7 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

CPCC4P62
L4

Cymhwyster

Pearson BTEC Level 4 Higher National Certificate in Construction Management

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

“Mwynheais ddysgu i ddeall y theori y tu ôl i’r hyn rwy’n ei wneud yn y gweithle, lle gallaf roi’r theori a’r ymarferoldeb ynghyd law yn llaw er mwyn cael y canlyniad gorau ar gyfer fy swydd.”

Lauren WIllacott
cyn-brentis Adeiladu a Pheirianneg Sifil Lefel 3, bellach wedi symud ymlaen i’r Brentisiaeth Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig Uwch

Rhagolygon Gyrfa ac Astudiaeth Bellach

Ar ôl cwblhau'r HNC, gall dysgwyr symud ymlaen i'r cwrs HND mewn Rheoli Adeiladu neu'n uniongyrchol i gyflogaeth yn y sector adeiladu.

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

CCTC,
Heol Dumballs,
Caerdydd,
CF10 5FE