Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig - Tystysgrif Genedlaethol Uwch (Adeiledig)

L4 Lefel 4
Rhan Amser
5 Medi 2022 — 17 Mai 2024
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro bydd y cwrs HNC Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig yn eich helpu chi i ennill dealltwriaeth dda o'r egwyddorion technegol, cyfreithiol a gwyddonol o adeiladu. Mae seminarau a darlithoedd yn cael eu cefnogi gan ymweliadau â safleoedd adeiladu fydd yn dod â'ch astudiaethau'n fyw. Byddwch hefyd yn cael eich cefnogi gan staff arbenigol sydd â phrofiad proffesiynol o weithio ar ddatblygiadau tai, masnachol a seilwaith sylweddol, yn ogystal â meddu ar wybodaeth weithredol wych am y diwydiant adeiladu.

Yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro mae gennym gysylltiadau agos fydd yn rhoi cysylltiadau gwerthfawr i chi, ac yn rhoi cyfle i chi ennill cydnabyddiaeth a gwneud cysylltiadau i gyfoethogi eich gyrfa yn y dyfodol.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Byddwch yn astudio 8 modiwl yn ystod y flwyddyn hon, dyma'r modiwlau a addysgir ar y cwrs:

 • Uned 1 Prosiect Unigol (wedi'i osod gan y sefydliad dyfarnu)
 • Uned 2 Technoleg Adeiladu
 • Uned 3 Gwyddoniaeth a Deunyddiau
 • Uned 4 Rheolaeth ac Ymarfer Adeiladu
 • Uned 5 Cyfrifoldebau Statudol a Chyfreithiol mewn Adeiladu
 • Uned 6 Gwybodaeth Adeiladu
 • Uned 7 Tirfesur, Mesur a Gosod
 • Uned 16 Egwyddorion Ynni Amgen

Addysgir y rhaglen gan ddefnyddio cyfuniad o ddarlithoedd ar-lein ac wyneb yn wyneb, siaradwyr gwadd a thiwtorialau. Asesir y rhaglen drwy gyfuniad o aseiniadau, asesiadau ymarferol ac arholiadau.

Ar ôl cwblhau'r rhaglen HNC lefel 4 mewn Adeiladu, gall dysgwr ddilyn cwrs HND lefel 5 llawn amser, neu ran amser mewn Rheolaeth Adeiladu.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffioedd Dysgu: £1,920.00

Gofynion mynediad

Pump TGAU ar radd C neu uwch i gynnwys Mathemateg, Gwyddoniaeth a Saesneg, BTEC Diploma Lefel 3 (PPP) neu gymwysterau cyfatebol mewn pwnc perthnasol. Gall dysgwyr aeddfed gyda chefndir addysgol addas gael eu derbyn ar ddisgresiwn Tiwtor y Cwrs.

Addysgu ac Asesu

 • Asesiad ymarferol, aseiniadau ysgrifenedig ac arholiadau

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

5 Medi 2022

Dyddiad gorffen

17 Mai 2024

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

7 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

CPCC4P62
L4

Cymhwyster

4 Tystysgrif Genedlaethol Uwch Pearson BTEC Lefel mewn Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Rwyf wedi mwynhau bod o gwmpas Campws Canol y Ddinas, mae'n amgylchedd braf ac mae pawb yn cyd-dynnu'n dda. Uchafbwynt fy amser yn y coleg oedd gwneud ffrindiau newydd a'r amgylchedd gwahanol i'r ysgol. Gallwch ennill sgiliau newydd a gwneud pethau nad oeddech yn meddwl y gallech eu gwneud o'r blaen.

David Warner
Paentio ac Addurno Lefel 2

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Addysgu ac Asesu

 • Asesiad ymarferol, aseiniadau ysgrifenedig ac arholiadau

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

CCTC,
Heol Dumballs,
Caerdydd,
CF10 5FE