Gradd Sylfaen mewn Seicoleg

L5 Lefel 5
Llawn Amser
11 Medi 2023 — 16 Mai 2025
Campws y Barri

Ynglŷn â'r cwrss

Mae seicoleg yn wyddoniaeth byd real, cyffrous sy’n rhoi gwybodaeth unigryw am sut rydyn ni fel pobl yn ymddwyn. Ar gampws y Barri ar Heol Colcot, y Radd Sylfaen yma mewn Seicoleg yw’r unig un o’i bath yn y rhanbarth ac mae’n cyfuno astudiaethau academaidd gyda lleoliadau gwaith er mwyn tynnu sylw at y gwahanol yrfaoedd sydd ar gael. Gan astudio yn ystafelloedd dosbarth a chyfleusterau penodol y coleg, mae’r rhaglen hon yn gyfle i ddisgyblion roi cynnig ar offer arbenigol a meddalwedd wyddonol drwy gyfrwng sesiynau gwadd ar Gampws Pontypridd Prifysgol De Cymru. Mae llawer o swyddi heddiw’n rhoi seicoleg ar waith, o reolaeth ac adnoddau dynol i reoli llawr ffatri neu redeg busnes, gyda’r diwydiant yn cynnig cyfleoedd cyffrous amrywiol i unigolion.

Mae cwblhau’r flwyddyn gyntaf yn arwain at Dystysgrif Addysg Uwch, mae cwblhau'r ddwy flynedd yn golygu bod myfyrwyr yn gymwys i symud ymlaen at radd lawn gan ymuno ag ail flwyddyn y cwrs BSc Seicoleg ym Mhrifysgol De Cymru. 

Sut i wneud cais: Rydych yn gwneud cais ar gyfer y cwrs hwn drwy UCAS. Bydd y botwm ‘Ymgeisiwch Nawr’ yn mynd â chi i wefan cyrsiau UCAS.
Bydd angen y manylion canlynol arnoch:
Cod Cwrs – GP01, Cod Sefydliad – C16, Cod Campws - B, Enw Campws – Campws y Barri
Am ragor o wybodaeth ewch i Cwblhau eich cais UCAS.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Bydd y cwrs yma’n eich dysgu chi am wahanol ddulliau seicolegol, yn eich helpu chi i ddatblygu sgiliau ar gyfer ymchwilio i faterion seicolegol, a byddwch yn dysgu sut i ddefnyddio theori drwy baratoi ar gyfer modiwl gwaith.

Blwyddyn 1

 • Dulliau Damcaniaethol i Seicoleg
 • Cyflwyniad i Ymchwil yn Defnyddio Ystadegau mewn Seicoleg
 • Seicoleg Wybyddol
 • Seicoleg mwn Bywyd Bob Dydd
 • Seicoleg Fiolegol
 • Gwahaniaethau Unigol a Dysgu

Blwyddyn 2

 • Cyflogadwyedd ac Ymarfer Proffesiynol
 • Seicoleg Gymdeithasol
 • Datblygiad Plentyndod ac Ieuenctid
 • Ymchwil Uwch yn Defnyddio Ystadegau mewn Seicoleg
 • Anhwylderau Seicolegol

Un thema allweddol yn y rhaglen hon yw paratoi ar gyfer byd gwaith, sy’n cynnwys darlithoedd gwadd, astudiaethau achos ac efelychu dosbarthiadau, yn ychwanegol at ddarlithoedd traddodiadol, seminarau a gweithdai ym mlwyddyn 2. Hefyd mae’r myfyrwyr yn cwblhau 70 awr ar leoliad mewn meysydd cysylltiedig â seicoleg sy’n helpu i roi theori ar waith ac ehangu eich dealltwriaeth o lwybrau gyrfaol cysylltiedig. Bydd yr asesu drwy draethodau, gwaith grŵp, prosiectau ymchwil, cyflwyniadau a phortffolios.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd : £45.04

Ffioedd Dysgu: £7,500.00

Gofynion mynediad

Ystyrir ceisiadau i'r cwrs ar sail unigol. Mae manylion y gofynion mynediad nodweddiadol isod ond os nad ydych yn bodloni'r meini prawf hyn, yna bydd eich profiad gwaith a bywyd yn cael ei ystyried. Rydym yn derbyn cyfuniadau o'r cymwysterau isod ac mae'n bosib y derbynnir cymwysterau eraill nad ydynt wedi eu nodi.

Cynnig Safon Uwch Nodweddiadol

 • DD Cynnig BTEC Nodweddiadol
 • proffil Teilyngdod/Llwyddo neu Lwyddo/Llwyddo/Llwyddo mewn BTEC lefel 3 perthnasol

Caiff Tystysgrif Her Sgiliau Uwch Bagloriaeth Cymru

 • ei hystyried yn lle un cymhwyster Safon Uwch ar y graddau a nodwyd, ac eithrio unrhyw ofynion sy'n benodol i bwnc

Cynnig Mynediad i AU Nodweddiadol

 • Llwyddo mewn Diploma gyda 45 credyd ar lefel 3 mewn pwnc perthnasol,

Llwyddo mewn tri phwnc TGAU gyda gradd C neu uwch, gan gynnwys Mathemateg a Saesneg Iaith (neu gyfwerth). Gall cyfweliad llwyddiannus hefyd fod yn ofyniad i sicrhau lle ar y cwrs.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

11 Medi 2023

Dyddiad gorffen

16 Mai 2025

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

13 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws y Barri
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

GEHE5F02
L5

Cymhwyster

USW Foundation Degree in Psychology

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Rhagolygon Gyrfa ac Astudiaeth Bellach

Bydd gan ymgeiswyr llwyddiannus y cyfle i symud ymlaen i ail flwyddyn y BSc (Anrh) Seicoleg ym Mhrifysgol De Cymru.

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws y Barri
Campws y Barri

Coleg Caerdydd a'r Fro,

Campws y Barri,

Bro Morgannwg,

CF62 8YJ