BA (Anrhydedd) Cynhyrchu Cerddoriaeth Electronig (Atodol)

L6 Lefel 6
Llawn Amser
11 Medi 2023 — 17 Mai 2024
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynghylch y cwrs hwn

Bydd y BA(Anrhydedd) Cynhyrchu Cerddoriaeth Electronig yn darparu agwedd unigryw a galwedigaethol at y pwnc yma, ble byddwch yn rhoi theori ar waith trwy ymarfer.
Mae'r cwrs yn ymdrin â phopeth o ymarfer sain a theori, i'r technegau cymysgu a chynhyrchu diweddaraf er mwyn eich hyfforddi chi gyda'r sgiliau sydd eu hangen yn y diwydiant cerddoriaeth fyd-eang heddiw. Byddwch yn ennill gwerthfawrogiad dwys o rôl cynhyrchu cerddoriaeth electronig mewn creu cerddoriaeth heddiw, am ei fod yn cael ei ddefnyddio yn y diwydiannau cerddoriaeth a'r cyfryngau.

Sut i wneud cais: Rydych yn gwneud cais ar gyfer y cwrs hwn drwy UCAS. Bydd y botwm ‘Ymgeisiwch Nawr’ yn mynd â chi i wefan cyrsiau UCAS.
Bydd angen y manylion canlynol arnoch:
Cod Cwrs – CR10, Cod Sefydliad – C16, Cod Campws - A, Enw Campws – Campws Canol y Ddinas
Am ragor o wybodaeth ewch i Cwblhau eich cais UCAS.

Dylai myfyrwyr CAVC sy’n astudio’r Diploma Addysg Uwch yn y maes hwn gysylltu â’r Gwasanaethau Myfyrwyr ynglŷn â symud ymlaen i’r cwrs gradd atodol.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Drwy eich astudiaethau theori ac ymarferol, byddwch yn dod i ystyried cerddoriaeth electronig fel ffordd o greu cerddoriaeth all weddu at amrywiaeth o arddulliau, ac nid fel genre unigol yn unig.
Byddwch yn dysgu sut i ddefnyddio meddalwedd a chaledwedd cyfoes i samplo, rhoi trefn ar, cyfosod, cyfansoddi, cynhyrchu ac ailgymysgu sain, yn ogystal â gwneud cerddoriaeth ac arbrofi gyda dylunio sain.

Yn cael ei arwain gan diwtoriaid profiadol sydd yn gweithio yn y busnes cerddoriaeth, byddwch yn dysgu am ddarganfyddiadau newydd mewn ymchwil cerddoriaeth ac yn ennill mewnwelediad i'r diwydiant a allai eich helpu yn eich gyrfa. Yn ogystal, byddwch yn gallu gweithio gyda'n technegwyr/arddangoswyr sain cymwys a chyfeillgar thu hwnt, fydd yn eich helpu chi feistroli'r heriau technegol mewn cynhyrchu cerddoriaeth electronig.

Byddwch yn astudio'r modiwlau canlynol;

Lefel 6:

 • Technegau Cynhyrchu Cerddoriaeth Drydanol Uwch
 • Dadansoddi Cynhyrchiad Cerddoriaeth Drydanol
 • Technegau Cymysgu Uwch
 • Prosiect Cydweithio Creadigol
 • Prosiect Mawr    

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffioedd Dysgu: £9,000.00

Gofynion mynediad

Er mwyn cofrestru ar drydedd flwyddyn y cwrs yn uniongyrchol, bydd angen ichi ddangos gwybodaeth a phrofiad priodol. Y gofynion mynediad safonol yw eich bod â 240 o gredydau israddedig (ar Lefelau 4 a 5) un ai drwy Ddiploma mewn Addysg Uwch, Gradd Sylfaen neu HND mewn maes pwnc perthnasol.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

11 Medi 2023

Dyddiad gorffen

17 Mai 2024

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

13 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

PCCC6F01
L6

Cymhwyster

Electronic Music Production BA Hons

Mwy...

Fideo
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Rwyf wastad wedi bod eisiau astudio Technoleg Cerdd ac mae’n wych bod y cwrs hwn ar gael yn y coleg. Ni astudiais gerddoriaeth yn yr ysgol ond mae cael y cyfle hwn wedi bod yn wych. Ni chredwn y gallwn ddarllen cerddoriaeth na’i gynhyrchu mor sydyn, ac mae gennyf fy offer fy hun adref hyd yn oed. Mae cymaint o gyfleusterau i fanteisio arnynt, dwy ystafell gynhyrchu, ystafelloedd perfformio, stiwdios ac ystafell ddatganiad lle rydym yn gwneud ein perfformiadau terfynol. Rwyf wedi mynd ymlaen i’r Radd Sylfaen Technoleg Cerdd ac mae hynny wedi bod yn gam ymlaen mawr i mi. Rwyf wir eisiau bod yn gynhyrchydd ond mae’r cwrs hwn wedi agor opsiynau eraill mewn cerddoriaeth i mi – gydag un o’r rheiny yn rheoli digwyddiadau sef beth rwy’n gwyro fwyfwy tuag ato.

Zack Carey
Cyn-fyfyriwr Cerddoriaeth Technoleg nawr yn astudio Gradd Sylfaen Technoleg Cerdd Pobologaidd yn CAVC

Rhagolygon gyrfa ac astudio pellach

£4.5 biliwn

Mae’r diwydiant cerddoriaeth werth £4.5 biliwn i economi’r DU ac mae wedi tyfu 2% er 2017 (UK Music 2018).

Unwaith y byddwch wedi cwblhau eich cwrs, gallwch ddilyn gyrfa fel:

 • Recordydd ADR
 • peiriannydd cynorthwyol (stiwdio)
 • cyfarwyddwr sain
 • peiriannydd darlledu
 • DJ/ailgymysgwr
 • peiriannydd cymysgu sain byw
 • golygydd cerddoriaeth

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE