HNC mewn Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

L4 Lefel 4
Llawn Amser
5 Medi 2022 — 12 Mai 2023
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynghylch y cwrs hwn

Yn Coleg Caerdydd a'r Fro bydd y cwrs HNC Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig yn eich helpu chi i ennill dealltwriaeth dda o'r egwyddorion technegol, cyfreithiol a gwyddonol o adeiladu. Mae seminarau a darlithoedd yn cael eu cefnogi gan ymweliadau i safleoedd adeiladu fydd yn gwireddu eich astudiaethau. Byddwch hefyd yn cael eich cefnogi gan staff arbenigol sydd â phrofiad proffesiynol o weithio ar ddatblygiadau tai, masnachol a seilwaith sylweddol, yn ogystal â meddu ar wybodaeth weithredol wych am y diwydiant adeiladu.
Yn Coleg Caerdydd a'r Fro mae gennym gysylltiadau agos fydd yn rhoi cysylltiadau gwerthfawr i chi, ac yn rhoi cyfle i chi ennill cydnabyddiaeth a gwneud cysylltiadau i gyfoethogi eich gyrfa yn y dyfodol.

Sut i wneud cais: Rydych yn gwneud cais ar gyfer y cwrs hwn drwy UCAS. Bydd y botwm ‘Ymgeisiwch Nawr’ yn mynd â chi i wefan cyrsiau UCAS.
Bydd angen y manylion canlynol arnoch:
Cod Cwrs – CB01, Cod Sefydliad – C16, Cod Campws - A, Enw Campws – Campws Canol y Ddinas
Am ragor o wybodaeth ewch i Cwblhau eich cais UCAS.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Byddwch yn astudio 8 modiwl yn ystod y flwyddyn hon, dyma'r modiwlau a addysgir ar y cwrs:

 • Uned 1 Prosiect Unigol (gosodir gan sefydliad dyfarnu)
 • Uned 2 Technoleg Adeiladu
 • Uned 3 Gwyddoniaeth a Defnyddiau
 • Uned 4 Rheolaeth ac Ymarfer Adeiladu
 • Uned 5 Cyfrifoldebau Statudol a Chyfreithiol mewn Adeiladu
 • Uned 6 Gwybodaeth Adeiladu
 • Uned 7 Tirfesur, Mesur a Gosod
 • Uned 16 Egwyddorion Ynni Eraill

Cyflwynir y rhaglen drwy gyfuniad o ddarlithoedd, siaradwyr gwadd a thiwtorialau. Asesir y rhaglen drwy gyfuniad o aseiniadau, asesiadau ymarferol ac arholiadau.
Ar ôl cwblhau'r rhaglen HNC lefel 4 mewn Adeiladu, gall dysgwr ddilyn cwrs HND lefel 5 llawn amser, neu ran amser mewn Rheolaeth Adeiladu.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffioedd Dysgu: £6,000.00

Gofynion mynediad

48 Pwynt Tariff UCAS o'r llwybrau a restrir isod:

 • Cymhwyster BTEC Lefel 3 mewn Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig (neu bwnc perthnasol)
 • Proffil TAG Lefel Uwch sy'n arddangos perfformiad cryf mewn pwnc perthnasol neu berfformiad priodol mewn mwy nag un pwnc TAG; mae'n debygol y bydd y proffil hwn yn cael ei gefnogi gan raddau TGAU A* i C a/neu 9 i 4 (Neu gyfwerth) mewn pynciau megis mathemateg a Saesneg
 • Cymwysterau Lefel 3 perthnasol eraill
 • Mynediad at Ddiploma Addysg Uwch sy'n cael ei dyfarnu gan sefydliad addysg bellach cymeradwy

Cyfwerth rhyngwladol o'r uchod. Ymgeiswyr hŷn (21+ oed): Os nad ydych yn meddu ar y cymwysterau a restrir, ond mae gennych brofiad gwaith perthnasol, mae croeso i chi ymgeisio. Ystyrir eich cais ar sail unigol.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

5 Medi 2022

Dyddiad gorffen

12 Mai 2023

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

16 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

CPCC4F01
L4

Cymhwyster

4 Tystysgrif Genedlaethol Uwch Pearson BTEC Lefel mewn Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

CCTC,
Heol Dumballs,
Caerdydd,
CF10 5FE