BEng (Hons) mewn Peirianneg Awyrennau

L6 Lefel 6
Llawn Amser
18 Medi 2023 — 12 Mehefin 2026
Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod

Ynghylch y cwrs hwn

Bydd y radd hon, a gynigir mewn partneriaeth â’r sefydliad dyfarnu, Prifysgol Kingston, yn eich rhoi ar y trywydd iawn i ddod yn beiriannydd cynnal a chadw awyrennau a rheolwr cynnal a chadw yn y dyfodol.

Bydd eich astudiaethau'n cynnwys darlithoedd damcaniaethol manwl fydd yn cyfuno profiad ymarferol o safbwynt cydrannau awyrennau a chyfarpar cyfnewid, archwilio, monitro cyflwr, canfod namau a chywiro. Byddwch yn dod yn gyfarwydd ag amgylchedd gwaith awyrennau a'r gofynion cyfreithiol sy'n ymwneud â diwydiant hedfan masnachol.

Dyma'r unig radd yn y DU sy'n adlewyrchu gofynion cyrsiau a gymeradwywyd gan EASA Rhan-147, ac mae wedi'i hachredu gan y Gymdeithas Awyrennau Frenhinol fel un sy'n bodloni'r gofynion ar gyfer cofrestriad IEng gyda'r Cyngor Peirianneg.

Sut i wneud cais: Rydych yn gwneud cais ar gyfer y cwrs hwn drwy UCAS. Bydd y botwm ‘Ymgeisiwch Nawr’ yn mynd â chi i wefan cyrsiau UCAS.
Bydd angen y manylion canlynol arnoch:
Cod Cwrs – AG01, Cod Sefydliad – C16, Cod Campws - D, Enw Campws – Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod
Am ragor o wybodaeth ewch i Cwblhau eich cais UCAS.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Bydd eich astudiaethau'n cynnwys darlithoedd damcaniaethol manwl fydd yn cyfuno profiad ymarferol o safbwynt cydrannau awyrennau a chyfarpar cyfnewid, archwilio, monitro cyflwr, canfod namau a chywiro. Byddwch yn datblygu dealltwriaeth o'r amgylchedd gwaith a'r gofynion cyfreithiol sy'n ymwneud â gweithredu awyrennau masnachol. Byddwch hefyd yn cael mynediad diderfyn at awyrennau ffug o'r radd flaenaf i wneud yn fawr o'ch profiad dysgu.

Mae'r cwrs yn ymdrin â'r holl ofynion gwybodaeth a nodir yng nghategori awyrennau B1.1 EASA a'r maes llafur peirianneg cynnal a chadw awyrennau (Rhan 66). Mae'n eich cyflwyno i sgiliau ymarferol a sgiliau cynnal a chadw, ac yn darparu cyfleoedd i chi ddatblygu'r sgiliau hyn ymhellach.

Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio'n benodol i'ch gosod ar y llwybr ar gyfer gyrfa fel peiriannydd cynnal a chadw awyrennau yn y diwydiant hedfan. Bydd y cwrs yn rhoi'r hyder a'r sgiliau addas i chi ddod yn rheolwr cynnal a chadw yn y dyfodol.

Ymhlith y modiwlau Blwyddyn 1 mae:

 • Mathemateg a Ffiseg i Ddarpar Beirianwyr
 • Hanfodion Peirianneg Drydanol
 • Aerodynameg a Systemau Electronig a Digidol Awyrennau
 • Sgiliau Astudio Addysg Uwch a Datblygiad Personol

Ymhlith modiwlau Blwyddyn 2 mae:

 • Deunyddiau Awyrennau, Offer a Chynnal a Chadw
 • Awyrennau a'u Systemau
 • Sgiliau Ymarferol Peirianneg a CAD
 • Ymarfer Proffesiynol ar gyfer Peirianwyr Awyrennau

Ymhlith modiwlau Blwyddyn 3 mae:

 • Peiriannau Tyrbin a Thermodynameg
 • Ymarferion Cynnal a Chadw Awyrennau
 • Prosiect Unigol (Awyren IEng)
 • Economeg Trafnidiaeth Awyr

Byddwch hefyd yn cael y cyfle i hyfforddi yn ein hardal Tyrbinau Nwy, sy'n gartref i amrywiaeth o beiriannau tyrbin nwy gan gynnwys peiriant 'Rolls Royce RB211 Triple Spool High Bypass ratio', Avon Turbojet a pheiriannau 'Ardour Twin Spool Low By-pass ration'.

Bydd y sgiliau a gewch yn gwella'ch rhagolygon gyrfaol ac yn eich galluogi i gwblhau astudiaethau pellach i lefel gradd Feistr a thu hwnt.

Mae’r dulliau asesu yn cynnwys: Aseiniadau ysgrifenedig, asesiad ymarferol yn seiliedig ar waith, arholiadau ysgrifenedig ac astudiaeth annibynnol o dan arweiniad.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffioedd Dysgu: £9,250.00

Gofynion mynediad

Y cymwysterau mynediad safonol lleiaf yw: 96 pwynt tariff UCAS o dri Lefel A i gynnwys Mathemateg a Gwyddoniaeth (ni dderbynnir Astudiaethau Cyffredinol na chymwysterau Lefel A iaith frodorol) 96 pwynt tariff UCAS o Ddiploma Estynedig BTEC Lefel 3 mewn pwnc peirianneg (MMM), i gynnwys Mathemateg Bellach ar gyfer cwrs mynediad AU Peirianneg gyda 60 credyd ar lefel 3 mewn pwnc peirianneg. Yn ogystal â: Pum gradd TGAU A* i C gan gynnwys Iaith Saesneg, Mathemateg a phwnc gwyddoniaeth neu dechnoleg. Ni dderbynnir TGAU iaith frodorol, Sgiliau Allweddol Lefel 2 Cyfathrebu a Chymhwyso Rhifau na TGAU Saesneg fel Ail Iaith. Bydd ymgeiswyr sydd â phrofiad peirianneg cynnal a chadw awyrennau milwrol a/neu sifil neu sydd wedi cwblhau peirianneg awyrennau galwedigaethol yn cael eu hystyried ar sail yr unigolyn. Mae angen isafswm sgôr System Profi Iaith Saesneg Ryngwladol (IELTS) o 6.0 (isafswm 5/5 mewn Siarad, Ysgrifennu, Gwrando a Darllen) neu gyfwerth ar gyfer y rhai nad Saesneg yw'r iaith gyntaf iddynt.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

18 Medi 2023

Dyddiad gorffen

12 Mehefin 2026

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

30 awr yr wythnos

Lleoliad

Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

AERH6F10
L6

Cymhwyster

BEng Honours Aircraft Engineering L4-6

Wedi'i achredu gan:

Mwy...

Beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud

Roedd Peirianneg Awyrennau yn taclo’r meysydd allweddol roeddwn i’n awyddus i’w cynnwys: Hydroleg, Niwmateg a Thrydanol. Fe es i ymlaen i Radd Anrhydedd BEng o’r cwrs lefel 3 yma yn CAVC. Mae’r cwrs wir yn agoriad llygad o ran cymaint sy’n digwydd tu fewn i awyren, ac fe sefydlodd y ffaith mai dyma yw’r diwydiant i mi.

Martha Ormerod
Myfyriwr BEng (Anrh) Peirianneg Awyrennau
Fideos

Rhagolygon gyrfa ac astudio pellach

Gall graddedigion naill ai symud ymlaen i Addysg Ôl-raddedig neu gael gwaith fel peirianwyr/technegwyr cynnal a chadw awyrennau, goruchwylwyr cynnal a chadw awyrennau, a rheolwyr rhaglenni, ar gyfer cyflogwyr fel British Airways, Virgin Atlantic, KLM UK Engineering a'r rhai a gyflogwyd naill ai fel peirianwyr neu dechnegwyr milwrol neu sifil sy'n gweithio ar yr awyrennau mwyaf blaengar yn y diwydiant awyrennau.

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod
Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod

Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Hyfforddiant Awyrofod (ICAT), 
Parc Busnes Maes Awyr Caerdydd, 
Y Rhws, 
Bro Morgannwg, 
CF62 3DP