Tylino Chwaraeon

L3 Lefel 3
Rhan Amser
22 Hydref 2024 — 17 Mehefin 2025
Campws y Barri
£: Mae'r cwrs hwn yn rhad ac am ddim i oedolion di-waith neu oedolion sy'n derbyn budd-daliadau penodol. Os ydych chi'n gymwys, nid ydych yn talu'r 'Ffi cwrs' a restrir o dan 'Ffi cwrs flynyddol'. Gellir codi ffi gofrestru o £10-40. Bydd angen talu unrhyw ffi gofrestru broffesiynol / ffi arholiad / ffi arall a restrir. Gall cefnogaeth ariannol fod ar gael ar gyfer y costau hyn. I ddysgu mwy ewch i www.cavc.ac.uk/PartTimeFunding

Ynghylch y cwrs hwn

Byddwch yn ymwybodol, yn dibynnu ar argaeledd yn y clinig, efallai y bydd y cwrs hwn yn cael ei gynnal ar gampws Canol y Ddinas neu gampws y Barri.

Mae'r Diploma Lefel 3 VTCT mewn Therapi Tylino Chwaraeon (QCF) yn gymhwyster technegol a anelir at ddatblygu'r wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r sgiliau technegol sydd eu hangen ar gyfer gyrfa fel Therapydd Tylino Chwaraeon.  

Mae'r cwrs hwn wedi cael ei ddylunio’r arbennig ar gyfer y grŵp oedran 16-19, ond gall oedolion 19 oed a hŷn hefyd gyflawni’r cwrs, ac mae’n seiliedig ar y safonau galwedigaethol cenedlaethol ar gyfer tylino, yn enwedig CNH1, CNH7 and CNH20.  Yn astudio yng nghyfleusterau pwrpasol y Coleg, datblygwyd y cymhwyster hwn ar y cyd â’r sefydliadau canlynol:

Active IQ
Cymwysterau YMCA Canolog
CIBTAC
ITEC
VTCT

gyda mewnbwn gan y diwydiant drwy Complementary and Natural Healthcare Council (CNHC) a’r General Council for Massage Therapies (GCMT).

Mae’r cwrs yn gofyn am bresenoldeb 3 awr yr wythnos yn y coleg, yn y prynhawn neu gyda'r nos.  Diwrnod ac amser i'w cadarnhau wrth ymrestru. Disgwylir i fyfyrwyr gyflawni 100 awr o ymarfer yn ystod y cwrs, gydag ychydig o’r oriau hynny i'w cwblhau y tu hwnt i’r coleg.

Bydd yn ofynnol i'r holl ddysgwyr wisgo Cyfarpar Diogelu Personol (CDP) bob amser yn y salonau a'r clinig.  
Rhaid gwisgo gwisg lawn, a bydd yn rhaid i’r dysgwr ei phrynu – Du neu las tywyll trowsus tracsiwt, du neu las tywyll crys-t ac esgidiau ymarfer glân (dim legins na festiau).

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Mae’r cymhwyster hwn yn cynnwys yr holl elfennau sy’n ofynnol i weithio’n effeithiol ac yn effeithlon fel therapydd tylino chwaraeon. Mae hyn yn cynnwys:

Anatomeg a Ffisioleg (modiwl hunan-astudio yw hwn)
Ymarfer Proffesiynol
Dealltwriaeth o egwyddorion iechyd a ffitrwydd
Sut i ddarparu triniaethau tylino chwaraeon

Bydd y Therapydd Tylino Chwaraeon Lefel 3 yn gallu gweithio’n ddiogel ac yn effeithiol ar feinweoedd camweithredol mewn amrywiaeth o gyd-destunau, gan gynnwys cyn digwyddiad, ar ôl digwyddiad, yn ystod digwyddiad ac at ddibenion cynnal a chadw.

Mae strwythur y cymhwyster yn cynnwys 5 uned, pob un ohonynt yn orfodol:

Anatomi a ffisioleg ar gyfer tylino chwaraeon
Iechyd a Ffitrwydd
Deall egwyddorion camweithrediad meinweoedd meddal
Ymarfer proffesiynol mewn tylino chwaraeon
Triniaethau tylino chwaraeon

Bydd sail yr asesiad yn ymarferol; mae angen astudiaethau achos ar gyfer portffolio tystiolaeth o gymhwysedd gyda phapur allanol i arddangos cymhwysedd gwybodaeth.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Cwrs: £150.00

Ffi Cofrestru rhan amser: £40.00

Ffi Arholiad : £116.00

Gofynion mynediad

Tystiolaeth neu wybodaeth am gymwysterau mewn Anatomi a Ffisioleg, neu'r gallu i gwblhau hyn fel hunanastudiaeth fel rhan o'r cwrs.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

22 Hydref 2024

Dyddiad gorffen

17 Mehefin 2025

Amser o'r dydd

Yn ystod y dydd

Rhan Amser

3 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws y Barri
Mapiau a Chyfarwyddiadau
£: Mae'r cwrs hwn yn rhad ac am ddim i oedolion di-waith neu oedolion sy'n derbyn budd-daliadau penodol. Os ydych chi'n gymwys, nid ydych yn talu'r 'Ffi cwrs' a restrir o dan 'Ffi cwrs flynyddol'. Gellir codi ffi gofrestru o £10-40. Bydd angen talu unrhyw ffi gofrestru broffesiynol / ffi arholiad / ffi arall a restrir. Gall cefnogaeth ariannol fod ar gael ar gyfer y costau hyn. I ddysgu mwy ewch i www.cavc.ac.uk/PartTimeFunding

Cod y cwrs

HBCR3P13
L3

Cymhwyster

VTCT Diploma Lefel 3 mewn Therapi Tylino Chwaraeon

Rhagolygon gyrfa ac astudio pellach

£7.7billion

Mae’r diwydiant yn cynhyrchu bron i £7.7 biliwn i Economi’r DU. NHF (2018).

Lefel 4 Tylino Chwaraeon.

Lleoliadau

Campws y Barri
Campws y Barri

Coleg Caerdydd a'r Fro,

Campws y Barri,

Bro Morgannwg,

CF62 8YJ