Tylino Chwaraeon

L4 Lefel 4
Rhan Amser
22 Hydref 2024 — 17 Mehefin 2025
Campws y Barri
£: Mae'r cwrs hwn yn rhad ac am ddim i oedolion di-waith neu oedolion sy'n derbyn budd-daliadau penodol. Os ydych chi'n gymwys, nid ydych yn talu'r 'Ffi cwrs' a restrir o dan 'Ffi cwrs flynyddol'. Gellir codi ffi gofrestru o £10-40. Bydd angen talu unrhyw ffi gofrestru broffesiynol / ffi arholiad / ffi arall a restrir. Gall cefnogaeth ariannol fod ar gael ar gyfer y costau hyn. I ddysgu mwy ewch i www.cavc.ac.uk/PartTimeFunding

Ynghylch y cwrs hwn

Byddwch yn ymwybodol, yn dibynnu ar argaeledd yn y clinig efallai y cynhelir y cwrs hwn ar gampws Canol y Ddinas neu gampws y Barri.

Mae'r Diploma Lefel 4 VTCT mewn Therapi Tylino Chwaraeon (QCF) yn gymhwyster technegol a anelir at ddatblygu'r wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r sgiliau technegol sydd eu hangen ar gyfer gyrfa fel Therapydd Tylino Chwaraeon, naill ai cyflogedig neu hunan-gyflogedig ac mae’n seiliedig ar y safonau galwedigaethol cenedlaethol ar gyfer tylino, yn enwedig CNH1, CNH7 a CNH20.

Mae’r cwrs yn gofyn am bresenoldeb 3 awr yr wythnos yn y coleg, yn y prynhawn neu gyda'r nos, diwrnod ac amser i'w gadarnhau wrth ymrestru. Disgwylir i fyfyrwyr gyflawni 100 awr o ymarfer yn ystod y cwrs, gydag ychydig o’r oriau hynny i'w cwblhau y tu hwnt i’r coleg.

Bydd yn ofynnol i'r holl ddysgwyr wisgo Cyfarpar Diogelu Personol bob amser yn y salonau a'r clinig.  
Rhaid gwisgo gwisg lawn, a bydd yn rhaid i’r dysgwr ei phrynu – Du neu las tywyll trowsus tracsiwt, du neu las tywyll crys-t ac esgidiau ymarfer glân (dim legins na festiau).

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Datblygwyd y cymhwyster hwn ar y cyd gyda'r sefydliadau canlynol; Active IQ, Central YMCA Qualifications, CIBTAC, ITEC and VTCT gyda mewnbwn gan y diwydiant drwy Complementary and Natural Healthcare Council (CNHC) a’r General Council for Massage Therapies (GCMT).

Mae’r cymhwyster hwn yn cynnwys yr holl elfennau sy’n ofynnol i weithio’n effeithiol ac yn effeithlon fel therapydd tylino chwaraeon.

Mae hyn yn cynnwys anatomeg a ffisioleg, ymarfer proffesiynol, dealltwriaeth o egwyddorion iechyd a ffitrwydd a sut i ddarparu triniaethau tylino chwaraeon.

Bydd y Therapydd Tylino Chwaraeon Lefel 4 yn gallu gweithio’n ddiogel ac yn effeithiol ar feinweoedd camweithredol mewn amrywiaeth o gyd-destunau, gan gynnwys cyn digwyddiad, ar ôl digwyddiad, yn ystod digwyddiad ac at ddibenion cynnal a chadw ac anafiadau.

Mae strwythur y cymhwyster yn cynnwys 3 uned sef:

Cynnal asesiad goddrychol a gwrthrychol
Darparu technegau tylino chwaraeon i atal a rheoli anafiadau
Dulliau trin i gefnogi adferiad meinweoedd meddal

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Arholiad : £83.00

Ffi Cwrs: £200.00

Ffi Cofrestru rhan amser: £40.00

Gofynion mynediad

Cymhwyster Tylino Chwaraeon Lefel 3 Cymhwyster tylino Lefel 3 (bydd hyn yn gofyn am hunan-astudio ychwanegol yn ystod y cwrs).

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

22 Hydref 2024

Dyddiad gorffen

17 Mehefin 2025

Amser o'r dydd

Yn ystod y dydd

Rhan Amser

3 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws y Barri
Mapiau a Chyfarwyddiadau
£: Mae'r cwrs hwn yn rhad ac am ddim i oedolion di-waith neu oedolion sy'n derbyn budd-daliadau penodol. Os ydych chi'n gymwys, nid ydych yn talu'r 'Ffi cwrs' a restrir o dan 'Ffi cwrs flynyddol'. Gellir codi ffi gofrestru o £10-40. Bydd angen talu unrhyw ffi gofrestru broffesiynol / ffi arholiad / ffi arall a restrir. Gall cefnogaeth ariannol fod ar gael ar gyfer y costau hyn. I ddysgu mwy ewch i www.cavc.ac.uk/PartTimeFunding

Cod y cwrs

HBCR4P13
L4

Cymhwyster

VTCT Tystysgrif Lefel 4 mewn Therapi Tylino Chwaraeon

Lleoliadau

Campws y Barri
Campws y Barri

Coleg Caerdydd a'r Fro,

Campws y Barri,

Bro Morgannwg,

CF62 8YJ