Iaith Saesneg - TGAU

L2 Lefel 2
Rhan Amser
3 Medi 2024 — 28 Mehefin 2025
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
£: Mae'r cwrs hwn yn rhad ac am ddim i oedolion di-waith neu oedolion sy'n derbyn budd-daliadau penodol. Os ydych chi'n gymwys, nid ydych yn talu'r 'Ffi cwrs' a restrir o dan 'Ffi cwrs flynyddol'. Gellir codi ffi gofrestru o £10-30. Bydd angen talu unrhyw ffi gofrestru broffesiynol / ffi arholiad / ffi arall a restrir. Gall cefnogaeth ariannol fod ar gael ar gyfer y costau hyn. I ddysgu mwy ewch i www.cavc.ac.uk/PartTimeFunding

Ynglŷn â'r cwrs

Byddwch yn defnyddio a gwella pedair sgil iaith Darllen, Ysgrifennu, Siarad a Gwrando. Byddwch yn darllen, trafod ac ysgrifennu am nifer o wahanol fathau o ysgrifennu: bydd rhai yn ffuglen (straeon a dyfyniadau o nofelau), rhai yn ffeithiol (erthyglau, pamffledi, hysbysebion a dyfyniadau o fywgraffiadau ac ysgrifennu ffeithiol), a byddwch yn ymarfer gwahanol fathau o ysgrifennu eich hun.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Gwaith Llafar: Bydd eich tiwtor yn gweithio gyda chi i ddatblygu eich sgiliau siarad a gwrando trwy gydol y cwrs, mewn sefyllfaoedd ffurfiol ac anffurfiol. Bydd gofyn i chi wneud cyflwyniad neu sgwrs ac i gymryd rhan mewn trafodaethau grŵp.

Darllen ac ysgrifennu: Yn ystod y cwrs, bydd disgwyl i chi ddarllen ac ysgrifennu ar ben eich hun i baratoi ar gyfer gwaith yn eich dosbarth. Byddwch yn derbyn eich gallu i weithio ar gyfer amrywiaeth o ddibenion a chynulleidfaoedd.

Beth am Ramadeg, Sillafu ac Atalnodi? Mae hanner y marciau a ddyrannir ar gyfer strwythur brawddegau, sillafu, gramadeg ac atalnodi, felly byddwch yn gweithio tuag at wella’r rhain. Bydd eich tiwtor yn eich helpu er mwyn i chi allu defnyddio’r gefnogaeth sydd ar gael yn y Canolfannau Dysgu a Sgiliau galw i mewn.

Fe osodir gwaith cartref yn rheolaidd.

Asesir trwy gyfuniad o asesiadau ac arholiadau rheoledig. Yn ystod y cwrs byddwch yn adeiladu ffeil o ddau ddarn o waith cwrs ysgrifenedig sylweddol ac o leiaf ddau asesiad llafar. Mae pob un o’r elfennau hyn yn werth 20% o’r marc terfynol, sy'n rhoi cyfanswm o 40%. Mae’r ddau arholiad ar ddiwedd y cwrs yn werth 30% yr un.

Amseroedd cwrs

Campws Canol y Dinas:

 • 17:45-20:45 Dydd Mawrth
 • 17:45-20:45 Dydd Iau
 • 17:45-20:45 Dydd Llun

Campws y Barri:

 • 17:45-20:45 Dydd Mawrth Colcot

Ar-lein:

 • 17:45-20:45 Mercher

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Arholiad : £35.00

Ffi Cwrs: £380.00

Ffi Cofrestru rhan amser: £35.00

Gofynion mynediad

Tystiolaeth o TGAU Saesneg Gradd D neu Sgiliau Hanfodol - Cyfathrebu Lefel 2. Methu cofrestru os yn ychwanegol at gwrs llawn amser.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

3 Medi 2024

Dyddiad gorffen

28 Mehefin 2025

Amser o'r dydd

yn y nôs

Rhan Amser

3 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau
£: Mae'r cwrs hwn yn rhad ac am ddim i oedolion di-waith neu oedolion sy'n derbyn budd-daliadau penodol. Os ydych chi'n gymwys, nid ydych yn talu'r 'Ffi cwrs' a restrir o dan 'Ffi cwrs flynyddol'. Gellir codi ffi gofrestru o £10-30. Bydd angen talu unrhyw ffi gofrestru broffesiynol / ffi arholiad / ffi arall a restrir. Gall cefnogaeth ariannol fod ar gael ar gyfer y costau hyn. I ddysgu mwy ewch i www.cavc.ac.uk/PartTimeFunding

Cod y cwrs

GCCC2E21
L2

Cymhwyster

CBAC TGAU Lefel 1/ Lefel 2 mewn Saesneg Iaith

Mwy

Fideos

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE