Mathemateg Bellach - UG

L3 Lefel 3
Llawn Amser
2 Medi 2019 — 12 Mehefin 2020
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Mae’r rhaglen Mathemateg Bellach Safon UG yn gwrs astudio am un flwyddyn a dylid ei dilyn ar y cyd â dau neu dri phwnc arall a Bagloriaeth Cymru. Wedi ei leoli yn ein campws Canol y Ddinas yng Nghaerdydd, efallai y bydd dysgwyr yn gallu cymryd y cymhwyster hwn fel myfyriwr rhan-amser.

Mae Mathemateg Bellach Safon UG (manyleb newydd) yn ddewis da i ddisgyblion oherwydd yr hyblygrwydd mae’n gynnig:

 • Mae’n cefnogi pynciau eraill megis y tri phwnc gwyddoniaeth, Seicoleg, Technoleg Gwybodaeth a sawl un arall.
 • Argymhellir y dylai unrhyw fyfyriwr sydd eisiau mynd ymlaen i’r Brifysgol i astudio pwnc STEM (yn arbennig mathemateg neu beirianneg) astudio mathemateg bellach.
 • Mae’n datblygu eich gallu i feddwl yn rhesymegol a chyflwyno dadleuon ffurfiol, sy'n allweddol mewn unrhyw yrfa.
 • Mae’n gymhwyster heriol, a groesawir gan bob prifysgol, waeth pa gwrs gradd fyddwch chi'n ymgeisio i’w astudio.

Bydd pob coleg/chweched dosbarth yng Nghymru yn cyflawni’r un fanyleb o fis Medi 2017.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Bydd tair uned, pob un yn atebol am 1/3 o'r cymhwyster UG, a fydd ynddo’i hun yn atebol am 40% o’r cymhwyster Safon Uwch.

Mae pob uned yn ofynnol

Nid yw’r un o’r papurau yn gofyn am wybodaeth o Fathemateg A2, fodd bynnag, bydd yr asesiad terfynol yn tybio dealltwriaeth o Fathemateg UG.

Bydd pob papur yn cynnwys nifer o gwestiynau byr a hirach, yn strwythuredig a distrwythur, a allai fod yn seiliedig ar unrhyw ddarn o’r cynnwys pwnc yn yr uned. Bydd nifer o gwestiynau yn asesu dealltwriaeth dysgwyr o fwy nag un pwnc o gynnwys y pwnc. Bydd arholiad ar gyfer pob uned gyda chymorth cyfrifiannell.

UG Uned 1: Mathemateg Bur Bellach A

Arholiad ysgrifenedig: 1 awr 30 munud (70 marc) - 13.3% o gymhwyster Safon Uwch

Bydd y modiwl hwn yn dwysau ac ehangu eich dealltwriaeth o fathemateg bur. Bydd yn ymestyn eich gwybodaeth o algebra, swyddogaethau a fectorau, tra hefyd yn eich cyflwyno i bynciau newydd, pwysig iawn megis rhifau cymhlyg, matricsau a dulliau prawf.

UG Uned 2: Ystadegau Pellach A

Arholiad ysgrifenedig: 1 awr 30 munud (70 marc) - 13.3% o gymhwyster Safon Uwch

Bydd y modiwl hwn yn ehangu eich dealltwriaeth o ddosbarthiadau ystadegol a chasgliadau ystadegol. Yn benodol, byddwch yn cael eich cyflwyno i fodelau ystadegol pwysig megis y broses Poisson a’r dosbarthiad esbonyddol. Byddwch hefyd yn edrych ar fodelau ar gyfer “llwyddiant y ffit” megis cyfernod Spearman a Chi sgwâr.

UG Uned 3: Mecaneg Bellach A

Arholiad ysgrifenedig: 1 awr 30 munud (70 marc) - 13.3% o’r cymhwyster Safon Uwch

Bydd yr uned hon yn ymestyn eich gwybodaeth o fodelau mecanyddol i drafod momentwm a symbyliad - Cyfraith Hooke, Gwaith, Egni, Pŵer a mudiant mewn cylch. Yn ogystal, byddwch yn cael eich cyflwyno i gymhwysiad calcwlws i fectorau sy'n modelu mudiant.

SYLWER: Nid oes modylau dewisol mewn mathemateg bellach mwyach. O fis Medi 2017, bydd pob myfyriwr yn astudio’r un modylau ym mhob canolfan. Yn ogystal â hyn, bydd y cymhwyster UG newydd nawr yn atebol am 40% o’r cymhwyster Safon Uwch cyffredinol.

I gael manylion llawn y manylebau newydd (mathemateg a mathemateg bellach) defnyddiwch y ddolen ganlynol:

http://www.cbac.co.uk/qualifications/mathematics/r-mathematics-gce-2017/?language_id=2

Sylwer: Oherwydd newidiadau i fanylebau a chyfyngiadau amserlenni, nid yw'n bosibl astudio Mathemateg Bellach UG ac A2 ar y cyd ar gyfer blwyddyn academaidd 2017 – 2018.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £0.00

Gofynion mynediad

Isafswm o 5 TGAU Graddau A* i C gan gynnwys Saesneg Iaith a Mathemateg. Cyfweliad. Efallai y bydd pynciau unigol yn gofyn am raddau uwch. Efallai y caiff dysgwyr aeddfed heb y cymwysterau hyn eu derbyn ar ôl cyfweliad gyda thiwtor y pwnc.

Addysgu ac Asesu

 • Tri arholiad ysgrifenedig

Pwyntiau pwysig

 • Mae’r Coleg yn croesawu cyswllt gyda rhieni/gwarcheidwaid myfyrwyr sydd dan 18 oed
 • Mae cefnogaeth atodol ar gael i fyfyrwyr gydag anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn ymroddedig i gynhwysiant ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol y byddwn hyrwyddo cydraddoldeb cyfle ac yn trin pawb yn deg a gyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn cadw’r hawl i wneud newidiadau i’r cwrs yma heb rybudd o flaen llaw
 • Mae’r cyrsiau i gyd yn gywir ar yr adeg y’i huwchlwythir neu wrth fynd i’r wasg
 • Dim ond os oes digon o niferoedd y gellir cynnal cyrsiau
 • Sylwer, os byddwch chi’n dewis tri neu fwy dewis o gwrs, efallai y byddwch yn cael eich cyfeirio am apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

2 Medi 2019

Dyddiad gorffen

12 Mehefin 2020

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

9 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

ASCC3F33
L3

Cymhwyster

WJEC GCE AS Level in Further Mathematics

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Roeddwn i'n wirioneddol nerfus cyn derbyn fy nghanlyniadau, ond gyda help fy nhiwtoriaid yn ystod fy amser yma, fe lwyddais i gael y graddau roeddwn eu heisiau.

Ismail Elkhalifa
astudiodd Safon Uwch mewn Mathemateg, Cemeg a Bagloriaeth Cymru

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE