TG - Tystysgrif Estynedig

Mae'r cwrs yma ar gael mewn lleoliadau gwahannol. Dewiswch leoliad.

Ynglŷn â'r cwrs

Mae’r cwrs Technoleg Gwybodaeth Lefel 2 hwn yn ymarferol ac yn gysylltiedig â gwaith ar gyfer y rhai hynny sydd â diddordeb mewn cyfrifiaduron.

Byddwch yn dysgu drwy gwblhau aseiniadau a phrosiectau yn seiliedig ar weithgareddau, sefyllfaoedd a gofynion gweithleoedd go iawn.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae'r cwrs hwn yn ymdrin ag amrywiaeth o feysydd pwnc, gan roi gwybodaeth drylwyr am lwybrau gyfra cyfrifiadureg:

 • Y Byd Ar-lein
 • Systemau technoleg
 • Portffolio digidol
 • Datblygu gwefan
 • Amlgyfrwng
 • Datblygu meddalwedd

Gofynion mynediad

4 TGAU Graddau A* i D gan gynnwys Saesneg a Mathemateg neu Fagloriaeth Cymru Lefel 1 mewn Defnyddwyr TG neu gymhwyster galwedigaethol cysylltiedig arall. Bydd rhaid i chi ddod i gyfweliad a sefyll asesiad mewn llythrennedd a rhifedd.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £30.00

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni/gwarcheidwaid myfyrwyr sydd o dan 18
 • Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i fod yn gynhwysol ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hyrwyddo cyfle cyfartal ac o drin pawb yn deg a chyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb roi hysbysiad ymlaen llaw
 • Mae'r holl gyrsiau'n gywir ar adeg llwytho i fyny neu argraffu
 • Dim ond os oes digon o niferoedd y gellir cynnal y cyrsiau
 • Sylwch, os dewiswch dri neu fwy o ddewisiadau cwrs, yna fe allech chi gael eich cyfeirio at apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Lefel A neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol
This course is presented in several different locations, please choose the one convenient for you above.

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Roeddwn wedi arfer gymaint gyda’r strwythur rydych yn cael yn yr ysgol ac yn barod am newid. Roedd yn ddechrau newydd i mi. Mae’n braf cael gwneud rhywbeth gwahanol, hyd yn oed os ydych ofn. Mae rhai pobl o’r farn nad yw gwneud BTEC mor ddefnyddiol â chyrsiau Safon Uwch, ond mewn gwirionedd rwy’n mwynhau gwneud gwaith cwrs yn unig a pheidio â gwneud arholiadau gan fy mod yn ei chael hi’n haws gwneud gwaith cwrs ond rwy’n dal i allu bod yn gymwys ar gyfer y Brifysgol. Rwyf wedi mwynhau’r addysgu hefyd - mae’r tiwtoriaid yn eich trin fel oedolion. Mae Campws Canol y Ddinas yn adeilad llachar a lliwgar sy’n creu amgylchedd braf i weithio ynddo. 

Emily Williams
Astudio Cyfrifiadura gyda Seiberddiogelwch - Blwyddyn 2

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf:

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE

Campws y Barri
Campws y Barri

Coleg Caerdydd a'r Fro,

Campws y Barri,

Bro Morgannwg,

CF62 8YJ