ESOL+ Iechyd a Gofal Cymdeithasol/Gofal Plant

L2 Lefel 2
Llawn Amser
31 Awst 2020 — 25 Mehefin 2021
Un Parêd y Gamlas

Ynglŷn â'r cwrs

Mae’r elfen ESOL o’r cwrs hwn yn canolbwyntio ar y sgiliau iaith – darllen, ysgrifennu, gwrando a siarad. Bydd gramadeg a geirfa arbenigol mewn perthynas ag iechyd a gofal cymdeithas/gofal plant hefyd yn ffurfio rhan bwysig o’r cwrs hwn. Bydd myfyrwyr yn gallu datblygu’r meysydd hyn a fydd yn helpu i’w cefnogi gyda’r elfen Iechyd a Gofal Cymdeithasol/Gofal Plant o’r cwrs.

Mae’r cwrs yma ar gael am:

 • 16 awr yr wythnos

Beth fyddwch yn ei astudio?

Dyma’r unedau y byddwch yn ymdrin â hwy ar y cwrs Gofal Plant ac Iechyd a Gofal Cymdeithasol:

 • Datblygiad Dynol – Genedigaeth i Oedolyn Hŷn
 • Gweithio gyda Babis
 • Plant Ifanc a’u Teuluoedd i Annog Datblygiad Iaith a Llythrennedd

Darperir y modiwlau hyn o’r cwrs gan arbenigwyr pwnc sydd â phrofiad ymarferol o weithio o fewn y proffesiwn Iechyd a Gofal Cymdeithasol/Gofal Plant. Mae’r cwrs hwn yn paratoi dysgwyr ar gyfer ystod o gymwysterau lefel uwch gan gynnwys Sylfaen i Oedolion, Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lefel 2 a Lefel 3, neu Ddiploma QCF.

Bydd y cwrs yn paratoi dysgwyr ar gyfer cymwysterau a gydnabyddir yn genedlaethol mewn ESOL ac Iechyd a Gofal Cymdeithasol/Gofal Plant. Bydd myfyrwyr hefyd yn astudio Rhifedd fel rhan o’r rhaglen, a fydd hefyd yn arwain at gymhwyster cydnabyddedig. Bydd myfyrwyr sy’n cofrestru ar y cyrsiau hyn angen ymrwymo’n llawn gan ein bod yn disgwyl cyfradd presenoldeb o 100%. Bydd myfyrwyr y mae eu presenoldeb yn disgyn o dan 90% yn wynebu’r risg o golli eu lle.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Cit/Deunyddiau : £30.00

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £30.00

Gofynion mynediad

Asesiad ar Lefel 2. Fel dewis arall, cwblhau Lefel 1 yn llwyddiannus a geirda boddhaol gan diwtor i ddynodi ymddygiad, presenoldeb a chynnydd da.

Addysgu ac Asesu

 • Aseiniadau ac asesiadau rheolaidd

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr dan 18 oed
 • Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn ymrwymedig i gynhwysedd ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hyrwyddo cyfle cyfartal ac i drin pawb yn deg a chyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw
 • Mae'r holl gyrsiau'n gywir ar adeg eu lanlwytho neu eu hargraffu
 • Ni allwn redeg cyrsiau heb nifer digonol o fyfyrwyr
 • Sylwer: os dewiswch dri neu fwy o ddewisiadau cwrs, yna fe allech chi gael eich cyfeirio at apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

31 Awst 2020

Dyddiad gorffen

25 Mehefin 2021

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

16 awr yr wythnos

Lleoliad

Un Parêd y Gamlas
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

ESCC2F10
L2

Cymhwyster

Ascentis Level 2 Award in ESOL Skills fo

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Symudais o Rwmania ddwy flynedd a hanner yn ôl. Dechreuais yn y coleg yn astudio cwrs ESOL, ac rwyf nawr wedi symud ymlaen i astudio Cwrs Mynediad mewn Gwyddoniaeth Gymhwysol BTEC. Roedd y cwrs ESOL yn ddefnyddiol iawn, ac roedd pawb yn gyfeillgar.

Rizea Silviana Gabriela
ESOL Lefel 1

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Un Parêd y Gamlas
Un Parêd y Gamlas

Un Canal Parade,
Heol Dumballs,
Caerdydd,
CF10 5BF