Cyfrifiadura - Rhaglen Uwch

L3 Lefel 3
Llawn Amser
1 Medi 2020 — 18 Mehefin 2021
Campws y Barri
Mae'r cwrs yma ar gael mewn lleoliadau gwahannol ac ar ddyddiadau/lefelau gwahannol.

Ynglŷn â'r cwrs

Ein Diploma Sylfaen BTEC Lefel 3 mewn Cyfrifiadureg yw'r cwrs perffaith ar gyfer yr unigolion hynny sy'n awyddus i ddatblygu eu sgiliau a'u gwybodaeth ymhellach mewn TG a Chyfrifiadureg. Bydd y cymhwyster newydd hwn yn cynnwys arholiadau ysgrifenedig a thasgau a gaiff eu gosod a'u marcio gan y corff dyfarnu. Bydd y myfyrwyr yn astudio yn ystafelloedd TG penodol y coleg ac yn ennill sgiliau allweddol sy'n gysylltiedig â gwaith, gan gynnwys gweithio gyda thechnolegau gwahanol, ffurfweddu caledwedd a meddalwedd, yn ogystal â datrys problemau.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Ar y cwrs hwn, byddwch yn astudio unedau sy'n cynnwys:

 • Egwyddorion Cyfrifiadureg

 • Hanfodion Systemau Cyfrifiadureg
 • Systemau TG, Diogelwch ac Amgryptio

 • Cymhwyso Cyfryngau Cymdeithasol ar gyfer Busnes
 • Datblygu'r We

 • Datblygu Apiau Symudol

Yn barod am yrfa

Pan fyddwch chi wedi dewis eich cwrs, rydym yn argymell yn fawr eich bod yn cofrestru ar raglen Career Ready. Mae hon yn rhaglen sy'n rhedeg ochr yn ochr â'ch cwrs i sicrhau taith drawsnewidiol, ac fe'i cynlluniwyd i'ch helpu i fynd ymlaen i'r byd gwaith neu i'r Brifysgol gyda'r hyder, y sgiliau a'r rhwydweithiau proffesiynol sydd eu hangen arnoch er mwyn cyflawni'ch potensial.

Byddwn yn darparu mentor, ymweliadau â gweithleoedd, dosbarthiadau meistr a phrofiadau yn y gwaith i chi, a allai hefyd gynnwys interniaeth. Bydd y cyfan yn gweithio gyda'i gilydd ac yn adeiladu ar eich astudiaethau i'ch helpu i ddatblygu'r sgiliau a'r hyder fydd eu hangen arnoch i lwyddo mewn gyrfaoedd yn y dyfodol.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £30.00

Gofynion mynediad

5 TGAU Graddau A* i C gan gynnwys Saesneg Iaith a Mathemateg (neu gyfatebol). Bydd rhaid i fyfyrwyr rhyngwladol fod â sgôr IELTS o 6.5 neu uwch.

Addysgu ac Asesu

 • Aseiniadau ysgrifenedig parhaus yn seiliedig ar waith

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni/gwarcheidwaid myfyrwyr sydd o dan 18
 • Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i fod yn gynhwysol ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hyrwyddo cyfle cyfartal ac o drin pawb yn deg a chyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb roi hysbysiad ymlaen llaw
 • Mae'r holl gyrsiau'n gywir ar adeg llwytho i fyny neu argraffu
 • Dim ond os oes digon o niferoedd y gellir cynnal y cyrsiau
 • Sylwch, os dewiswch dri neu fwy o ddewisiadau cwrs, yna fe allech chi gael eich cyfeirio at apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Lefel A neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

1 Medi 2020

Dyddiad gorffen

18 Mehefin 2021

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

17.5 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws y Barri
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

ITCR3F11
L3

Cymhwyster

Pearson BTEC Diploma Sylfaen Cenedlaethol Lefel 3 mewn Cyfrifiadureg

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Roeddwn wedi arfer gymaint gyda’r strwythur rydych yn cael yn yr ysgol ac yn barod am newid. Roedd yn ddechrau newydd i mi. Mae’n braf cael gwneud rhywbeth gwahanol, hyd yn oed os ydych ofn. Mae rhai pobl o’r farn nad yw gwneud BTEC mor ddefnyddiol â chyrsiau Safon Uwch, ond mewn gwirionedd rwy’n mwynhau gwneud gwaith cwrs yn unig a pheidio â gwneud arholiadau gan fy mod yn ei chael hi’n haws gwneud gwaith cwrs ond rwy’n dal i allu bod yn gymwys ar gyfer y Brifysgol. Rwyf wedi mwynhau’r addysgu hefyd - mae’r tiwtoriaid yn eich trin fel oedolion. Mae Campws Canol y Ddinas yn adeilad llachar a lliwgar sy’n creu amgylchedd braf i weithio ynddo. 

Emily Williams
Astudio Cyfrifiadura gyda Seiberddiogelwch - Blwyddyn 2

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf:

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws y Barri
Campws y Barri

Coleg Caerdydd a'r Fro,

Campws y Barri,

Bro Morgannwg,

CF62 8YJ