Creadigol a'r Cyfryngau

L2 Lefel 2
Llawn Amser
31 Awst 2020 — 18 Mehefin 2021
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Mae ein Diploma Edexcel BTEC mewn Cynhyrchu Cyfryngau Creadigol yn ceisio rhoi dealltwriaeth drylwyr i ddysgwyr o sut mae’r pynciau creadigol yn gweithio yn y diwydiant. Wedi ei leoli yn ein Campws Canol y Ddinas yng Nghaerdydd, mae’r cwrs hwn yn cael ei asesu'n barhaus, ac er y cyflawnir gwaith ymarferol, gofynnir i fyfyrwyr hefyd wneud gwaith ymchwil ac ysgrifenedig. Mae Bagloriaeth Cymru hefyd yn llunio rhan o'r fframwaith cymhwyster, a bydd yn helpu myfyrwyr i ddeall sut mae eu dealltwriaeth o’r pwnc yn cynnig manteision i’r gymuned ehangach, gan archwilio materion lleol, cenedlaethol a byd eang. Bydd disgyblion hefyd yn cael cyfle i ennill Sgiliau Hanfodol mewn Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu, Cymhwyso Rhif a Chyfathrebu, yn ogystal â Datrys Problemau, Gweithio gydag Eraill a Gwella'ch Dysgu eich Hun.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae’r Diploma BTEC Lefel 2 hwn mewn cymhwyster Cynhyrchu Cyfryngau Creadigol yn cynnwys pedwar uned gofynnol ac unedau dewisol:

 • Unedau Gofynnol:Ymchwil a Chynhyrchu Creadigol, Technegau Cyfathrebu ar gyfer Cynhyrchu Cyfryngau Creadigol, Y Sector Cyfryngau Creadigol, Cynulleidfaoedd a Chynnyrch Cyfryngau.
 • Unedau Dewisol: Cynhyrchu Fideo, Technegau Animeiddio, Cynhyrchu Hysbysebion, Prosiectau Cynhyrchu ymysg eraill.
 • Bagloriaeth Cymru
 • Sgiliau Hanfodol

Ewch i’n gwefan sy'n arddangos gwaith ffilm a chyfryngau ein myfyrwyr ar www.filmatcgh.co.uk

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £30.00

Ffioedd Stiwdio: £65.00

Gofynion mynediad

4 TGAU Graddau A* i D gan gynnwys Saesneg Iaith neu Fathemateg neu gymhwyster Lefel 1 yn y maes hwn. Rhaid i chi ddod i gyfweliad. Rhaid i chi ailsefyll TGAU Saesneg Iaith neu Fathemateg os Gradd D neu is.

Addysgu ac Asesu

 • Asesiadau parhaus yn cynnwys asesiadau ymarferol ac aseiniadau ysgrifenedig a phortffolio

Pwyntiau pwysig

 • Mae’r Coleg yn croesawu cyswllt gyda rhieni/gwarcheidwaid myfyrwyr sydd dan 18 oed
 • Mae cefnogaeth atodol ar gael i fyfyrwyr gydag anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn ymroddedig i gynhwysiant ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol y byddwn hyrwyddo cydraddoldeb cyfle ac yn trin pawb yn deg a gyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn cadw’r hawl i wneud newidiadau i’r cwrs yma heb rybudd o flaen llaw
 • Mae’r cyrsiau i gyd yn gywir ar yr adeg y’i huwchlwythir neu wrth fynd i’r wasg
 • Dim ond os oes digon o niferoedd y gellir cynnal cyrsiau
 • Sylwer, os byddwch chi’n dewis tri neu fwy dewis o gwrs, efallai y byddwch yn cael eich cyfeirio am apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

31 Awst 2020

Dyddiad gorffen

18 Mehefin 2021

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

17 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

DMCC2F01
L2

Cymhwyster

UAL L2 Diploma in Creative Media Product

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Mae pawb yn gyfeillgar iawn ac mae’r profiad dysgu wedi bod yn arbennig - mae’r tiwtoriaid yn gefnogol ar bob adeg. Mi fyddwn i'n argymell mynd i’r Coleg gan ei fod yn lwybr gwych i brifysgol neu waith. Dwi'n ddigon ffodus i fod yn astudio cwrs dwi wir yn ei fwynhau a dyna’r peth pwysicaf.

Felix Ray
Myfyriwr Celf a Dylunio Lefel 3

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE