Gwaith Coed a Phaentio ac Addurno - Rhaglen Sylfaen mewn Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig

Mae'r cwrs yma ar gael mewn lleoliadau gwahannol. Dewiswch leoliad.

Ynghylch y cwrs hwn

Mae'r cwrs Sylfaen mewn Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig yn darparu cyflwyniad eang i adeiladu a'r amgylchedd adeiledig. Cafodd ei ddatblygu ar gyfer unigolion sy'n gweithio ar hyn o bryd, neu'n bwriadu gweithio yn y sectorau.
Mae wedi'i dargedu at ddysgwyr sy'n dysgu yn seiliedig ar waith, mewn addysg bellach, a chweched dosbarth mewn ysgolion. Bydd y cymhwyster yn galluogi myfyrwyr i fynd ymlaen i astudio ystod o gyrsiau eraill ym maes adeiladu a BSE sy'n berthnasol a'r maes crefft sydd o ddiddordeb iddynt.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Bydd pob dysgwr yn cwblhau unedau craidd sy'n eu cefnogi i ddatblygu gwybodaeth a dealltwriaeth gychwynnol o:

 • gyflwyniad i'r sectorau adeiladu a'r amgylchedd adeiledig
 • cylch bywyd yr amgylchedd adeiledig, a'r swyddi oddi mewn iddo, a'r dibyniaethau rhwng y bobl sy'n gwneud y swyddi hynny
 • sut i hyrwyddo a chynnal iechyd a diogelwch drosoch chi eich hun ac eraill; a
 • sgiliau cyflogadwyedd sy'n berthnasol â gwaith yn y dyfodol.

Yn ogystal â'r unedau 'craidd' hyn, bydd dysgwyr yn astudio dau lwybr masnachu ac yn treulio amser yn dysgu sgiliau newydd, fydd yn cynnwys cynllunio, perfformio, a gwerthuso tasgau cyffredin.

Gwaith Coed: Bydd y rhan hwn o'r cwrs yn dangos i chi sut i ymarfer a datblygu sgiliau gwaith coed a saernïaeth drwy ddefnyddio offer llaw ac offer pŵer. Yn ogystal, bydd dysgwyr yn ennill dealltwriaeth o'r swyddi, offer, deunyddiau, ac offer a ddefnyddir wrth gyflawni tasgau gyda choed.

Paentio ac Addurno: Bydd y rhan hwn o'r cwrs yn dangos i chi sut i baratoi arwynebau noeth a rhai sydd eisoes wedi'u paentio, a rhoi haenau dŵr a thoddol gyda brwsh a rholbren ar arwynebau syml. O fewn yr uned, dysgir sut i ddefnyddio offer mynediad a llwyfannau gweithio i gwblhau’r tasgau hyn.

Byddwch yn astudio yn ein canolfannau adeiladu sydd â chyfleusterau pwrpasol. Mae'r rhain yn cynnwys dosbarthiadau ar gyfer gwaith theori a gweithdai masnach-benodol enfawr lle byddwch yn datblygu eich sgiliau ymarferol bob wythnos gan ddefnyddio offer safonol y diwydiant.

Mae asesiadau eich cwrs yn cynnwys set o aseiniadau a'u defnyddir i fesur datblygiad eich sgiliau ac asesiadau ar ddiwedd y flwyddyn, gan gynnwys profion sgiliau ymarferol ac arholiadau ar-lein.

Yn ogystal, mae'n ofynnol i ddysgwyr gael eu hesgidiau diogelwch eu hunain cyn dechrau'r cwrs. Gellir prynu'r esgidiau gan unrhyw fanwerthwr.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £0.00

Gofynion mynediad

Byddai ymgeiswyr yn elwa o gyflawni 3 Gradd TGAU A* - C. Fel arall, cwblhawyd cwrs aml-sgiliau adeiladu.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol
This course is presented in several different locations, please choose the one convenient for you above.

Mwy...

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud

Cyn gynted ag yr oeddwn i'n gwybod bod llwybr cyswllt i ddod yma, roddwn yn teimlo'n gyffrous. Roedd y rhaglen cyswllt ysgolion yn cynnig cyfle imi weld sut beth fyddai astudio yma. Mae'r Coleg yn rhoi llawer o wybodaeth ichi ynghylch y rhesymau pam mae angen ichi gael eich NVQ, a chael prentisiaeth er mwyn sicrhau cyflogaeth amser llawn.

Jake Fuller
Prentis Gwaith Coed a Saernïaeth Mainc

Rhagolygon gyrfa ac astudio pellach

Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn gallwch ddewis y grefft a ddymunir gennych a symud ymlaen i gwrs neu brentisiaeth lefel uwch.

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws y Barri
Campws y Barri

Coleg Caerdydd a'r Fro,

Campws y Barri,

Bro Morgannwg,

CF62 8YJ

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

CCTC,
Heol Dumballs,
Caerdydd,
CF10 5FE