Cyfrifiadureg - UG

L3 Lefel 3
Llawn Amser
7 Medi 2020 — 25 Mehefin 2021
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Mae’r rhaglen Cyfrifiadureg Safon UG yn gwrs astudio am un flwyddyn a dylid ei dilyn ar y cyd â dau neu dri phwnc arall a Bagloriaeth Cymru. Wedi ei leoli yn ein campws Canol y Ddinas yng Nghaerdydd, efallai y bydd dysgwyr yn gallu cymryd y cymhwyster hwn fel myfyriwr rhan-amser. Mae astudio Cyfrifiadureg yn cwmpasu corff derbyniol sylweddol o wybodaeth, a diben yr arholiadau Safon Uwch ac UG mewn Cyfrifiadureg yw cydnabod hyn gyda chymhwyster parchus sy'n berthnasol i fyfyriwr sy'n bwriadu dilyn gyrfa naill ai yn y Celfyddydau neu Wyddorau, Cyfrifiadura neu Fathemateg.

Mae Cyfrifiadureg yn integreiddio’n dda gyda phynciau ar draws y cwricwlwm, ac yn galw am ddisgyblaeth resymegol a chreadigrwydd llawn dychymyg wrth ddethol a dylunio algorithmau, ac ysgrifennu, profi a chywiro rhaglenni. Mae hefyd yn:

 • yn dibynnu ar ddealltwriaeth o reolau iaith ar lefel syml
 • yn annog ymwybyddiaeth o reolaeth a threfniadaeth systemau cyfrifiadurol
 • yn ymestyn gorwelion y myfyrwyr tu hwnt i amgylchedd yr ysgol neu goleg o ran gwerthfawrogiad o effeithiau rhaglenni cyfrifiadurol ar gymdeithas ac unigolion

Am y rhesymau hyn, mae Cyfrifiadureg mor berthnasol i fyfyrwyr yn astudio pynciau Celfyddydol ag y mae i un sy’n astudio pynciau Gwyddoniaeth. Defnyddir cyfrifiaduron yn helaeth ym mhob agwedd ar lywodraeth, busnes, diwydiant, addysg, hamdden a’r cartref. Yn yr oes gynyddol dechnolegol hon, mae astudiaeth o Gyfrifiadureg ac yn benodol sut y defnyddir cyfrifiaduron i ddatrys amrywiol broblemau, nid yn unig yn werthfawr i’r myfyriwr ei hun, ond hefyd yn allweddol i lesiant y wlad yn y dyfodol.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae’r cwrs yn trafod y ddwy uned ganlynol:

Uned 1 – Hanfodion Cyfrifiadureg

Arholiad ysgrifenedig (2 awr) 100 marc - 25% o'r cymhwyster

Mae’r uned hon yn archwilio pensaernïaeth gyfrifiadurol, cyfathrebu, cynrychiolaeth data, strwythurau data, rhaglenni meddalwedd, rhaglenni, algorithmau, rhesymeg, methodolegau rhaglennu ac effaith cyfrifiadureg ar gymdeithas.

Uned 2 – Rhaglennu ymarferol i ddatrys problemau

Arholiad ar sgrin (2 awr) 60 marc - 15% o’r cymhwyster

Mae’r uned hon yn cynnwys cyfres o dasgau a gwblheir ar sgrin gan ymgeiswyr. Bydd y tasgau hyn yn asesu cymhwysiad ymarferol gwybodaeth a dealltwriaeth ac yn gofyn am ddefnyddio Python fel iaith raglennu.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £0.00

Gofynion mynediad

Isafswm o 5 TGAU Graddau A* i C gan gynnwys Saesneg Iaith a Mathemateg. Cyfweliad. Efallai y bydd pynciau unigol yn gofyn am raddau uwch. Efallai y caiff dysgwyr aeddfed heb y cymwysterau hyn eu derbyn ar ôl cyfweliad gyda thiwtor y pwnc.

Addysgu ac Asesu

 • Arholiad ysgrifenedig ac arholiad ar-lein

Pwyntiau pwysig

 • Mae’r Coleg yn croesawu cyswllt gyda rhieni/gwarcheidwaid myfyrwyr sydd dan 18 oed
 • Mae cefnogaeth atodol ar gael i fyfyrwyr gydag anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn ymroddedig i gynhwysiant ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol y byddwn hyrwyddo cydraddoldeb cyfle ac yn trin pawb yn deg a gyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn cadw’r hawl i wneud newidiadau i’r cwrs yma heb rybudd o flaen llaw
 • Mae’r cyrsiau i gyd yn gywir ar yr adeg y’i huwchlwythir neu wrth fynd i’r wasg
 • Dim ond os oes digon o niferoedd y gellir cynnal cyrsiau
 • Sylwer, os byddwch chi’n dewis tri neu fwy dewis o gwrs, efallai y byddwch yn cael eich cyfeirio am apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

7 Medi 2020

Dyddiad gorffen

25 Mehefin 2021

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

4.5 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

ASCC3F31
L3

Cymhwyster

CBAC TAG Uwch Gyfrannol Lefel 3 mewn Cyfrifiadureg

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Penderfynais astudio yn y Coleg gan fy mod eisiau teithio a bod yn fwy annibynnol - mae’r campws mor fodern ac yn edrych yn wych. Ar ôl gweld y llyfrgell roedd y penderfyniad wedi’i wneud. Heb air o gelwydd, y llyfrgell oedd y prif atyniad i mi, roedd yna cymaint o lyfrau yna, roeddwn wrth fy modd. 
Daeth rhywun i siarad â ni am Ymddiriedolaeth Sutton, sy’n rhoi blas i fyfyrwyr o fywyd mewn prifysgolion Americanaidd. Gwnes gais i fod yn rhan o’r rhaglen - roedd yn gystadleuol iawn ond cefais fy newis i gymryd rhan. Roeddem yn ymweld â thalaith wahanol bob dydd, a
buom i lawer o wahanol golegau gan gynnwys Princeton a Harvard. Treuliais wythnos hefyd ym Mhrifysgol Warwick ac wythnos ym Mhrifysgol Nottingham. Roedd yn brofiad mor dda - roeddwn wrth fy modd. Rydych yn cael llawer o gefnogaeth yn y Coleg, yn enwedig gan y tîm Gyrfaoedd a Syniadau.
Rwy’n meddwl bod yna lawer mwy o gyfleoedd yma gan ei fod yn goleg mor fawr gyda chymaint o adnoddau.

Charlotte Hall
Yn astudio cyrsiau Safon Uwch mewn Llenyddiaeth Saesneg, Hanes, y Gyfraith, Seicoleg a Bagloriaeth Cymru

Angen gwybod

Ein Rhaglen Ysgolheigion Safon Uwch

Mae ein Rhaglen Ysgolheigion yn gyfle gwych i ennill y sgiliau, gwybodaeth a chymorth i lwyddo mewn prifysgolion blaenllaw.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE