Therapïau Cyflenwol

L3 Lefel 3
Llawn Amser
2 Medi 2020 — 18 Mehefin 2021
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Mae ein Diploma Lefel 3 VTCT mewn Therapïau Cyflenwol (QCF) yn gymhwyster lefel technegol sy’n darparu dysgwyr gyda’r wybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau i weithio fel therapydd cyflenwol cyflogedig a/neu hunangyflogedig, naill o fewn y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG) neu mewn ymarfer preifat. Bydd dysgwyr sy’n cwblhau’r cwrs hwn ar gampws y Bari yn Ffordd Colcot, yn gymwys i gofrestru gyda’r Cyngor Gofal Iechyd Cyflenwol a Naturiol (CNHC), sef y rheoleiddiwr gwirfoddol a gefnogir gan y llywodraeth ar gyfer y sector. Mae cofrestru â’r CNHC yn orfodol ar gyfer pob therapydd cyflenwol sy’n gweithio yn y GIG.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Caiff myfyrwyr eu goruchwylio gan staff a'u hasesu ar eu cymhwysedd yn ddamcaniaethol ac yn ymarferol. Cânt hefyd eu hasesu drwy nifer o ddulliau sy'n cynnwys asesiad parhaus, cymhwysedd ymarferol, E-bortffolio, arholiadau allanol a phortffolio sgiliau hanfodol.

Mae'r meysydd ychwanegol a ymdrinnir â hwy yn cynnwys:

  • Sgiliau Hanfodol mewn Llythrennedd a Rhifedd

Bydd disgyblion yn cael cyfle i weithio mewn amgylchedd masnachol prysur er mwyn datblygu eu sgiliau a'u cymhwysedd galwedigaethol.

Gofynion mynediad

Isafswm o 3 TGAU Graddau A i D gan gynnwys Saesneg neu gymhwyster Lefel 2 neu gyfatebol. Mynediad drwy gyfweliad. Sylwer: bydd rhaid i ni weld canlyniadau eich cymwysterau a'ch tystysgrifau cyn bod modd i chi gofrestru. 1 geirda (os ydych chi'n gadael yr ysgol neu'n fyfyriwr ar hyn o bryd, mae angen geirda gan diwtor y cwrs).

Addysgu ac Asesu

  • Asesiad parhaus gan gynnwys asesiadau ymarferol ac arholiadau

Pwyntiau pwysig

  • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr dan 18 oed
  • Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu ac anableddau
  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn ymrwymedig i gynhwysedd ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hyrwyddo cyfle cyfartal ac i drin pawb yn deg a chyda pharch
  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw
  • Mae'r holl gyrsiau'n gywir ar adeg eu lanlwytho neu eu hargraffu
  • Ni allwn redeg cyrsiau heb nifer digonol o fyfyrwyr
  • Sylwer: os dewiswch dri neu fwy o ddewisiadau cwrs, yna fe allech chi gael eich cyfeirio at apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

2 Medi 2020

Dyddiad gorffen

18 Mehefin 2021

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

17.5 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

HBCC3F80
L3

Cymhwyster

VTCT Diploma Lefel 3 mewn Therapïau Cyflenwol

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Rwy’n mwynhau’r Coleg, mae’n hwyl ac rwy’n mwynhau’r agwedd gymdeithasol - mae yna gymaint o wahanol bobl. Mae’n le da ac mae’n helpu i feithrin annibyniaeth a hyder. Mae’r athrawon yn lawer o hwyl ac yn gymwynasgar ac mae’r cyfleusterau’n dda iawn. Ar ddiwedd y flwyddyn rwyf wir yn mwynhau’r Sioe Gwallt a Harddwch, gan ei bod yn arddangos y dalent anhygoel sydd yn fy adran sy’n wirioneddol ysbrydoledig. Byddwn yn bendant yn argymell y Coleg yma.

Olivia Ellis
Cyn-fyfyriwr Harddwch a Therapi Sba Lefel 2, bellach wedi symud ymlaen i Therapi Harddwch - Lefel 3

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE