Therapïau Cyflenwol

Mae'r cwrs yma ar gael mewn lleoliadau gwahannol. Dewiswch leoliad.

Ynglŷn â'r cwrs

Mae ein Diploma Lefel 3 VTCT mewn Therapïau Cyflenwol (QCF) yn gymhwyster lefel technegol sy’n darparu dysgwyr gyda’r wybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau i weithio fel therapydd cyflenwol cyflogedig a/neu hunangyflogedig, naill o fewn y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG) neu mewn ymarfer preifat. Bydd dysgwyr sy’n cwblhau’r cwrs hwn ar gampws y Bari yn Ffordd Colcot, yn gymwys i gofrestru gyda’r Cyngor Gofal Iechyd Cyflenwol a Naturiol (CNHC), sef y rheoleiddiwr gwirfoddol a gefnogir gan y llywodraeth ar gyfer y sector. Mae cofrestru â’r CNHC yn orfodol ar gyfer pob therapydd cyflenwol sy’n gweithio yn y GIG.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Caiff myfyrwyr eu goruchwylio gan staff a'u hasesu ar eu cymhwysedd yn ddamcaniaethol ac yn ymarferol. Cânt hefyd eu hasesu drwy nifer o ddulliau sy'n cynnwys asesiad parhaus, cymhwysedd ymarferol, E-bortffolio, arholiadau allanol a phortffolio sgiliau hanfodol.

Mae'r meysydd ychwanegol a ymdrinnir â hwy yn cynnwys:

  • Sgiliau Hanfodol mewn Llythrennedd a Rhifedd

Bydd disgyblion yn cael cyfle i weithio mewn amgylchedd masnachol prysur er mwyn datblygu eu sgiliau a'u cymhwysedd galwedigaethol.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £30.00

Ffi Salon: £30.00

Gofynion mynediad

Isafswm o 3 TGAU Graddau A i D gan gynnwys Saesneg neu gymhwyster Lefel 2 neu gyfatebol. Mynediad drwy gyfweliad. Sylwer: bydd rhaid i ni weld canlyniadau eich cymwysterau a'ch tystysgrifau cyn bod modd i chi gofrestru. 1 geirda (os ydych chi'n gadael yr ysgol neu'n fyfyriwr ar hyn o bryd, mae angen geirda gan diwtor y cwrs).

Addysgu ac Asesu

  • Asesiad parhaus gan gynnwys asesiadau ymarferol ac arholiadau

Pwyntiau pwysig

  • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr dan 18 oed
  • Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu ac anableddau
  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn ymrwymedig i gynhwysedd ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hyrwyddo cyfle cyfartal ac i drin pawb yn deg a chyda pharch
  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw
  • Mae'r holl gyrsiau'n gywir ar adeg eu lanlwytho neu eu hargraffu
  • Ni allwn redeg cyrsiau heb nifer digonol o fyfyrwyr
  • Sylwer: os dewiswch dri neu fwy o ddewisiadau cwrs, yna fe allech chi gael eich cyfeirio at apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol
This course is presented in several different locations, please choose the one convenient for you above.

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Rwyf wedi mwynhau gwneud gwallt a harddwch ers pan oeddwn i'n ifanc iawn. Drwy gysylltiadau un o fy nhiwtoriaid, cefais swydd yn gweithio mewn sba. Mae'r sgiliau ymarferol yr wyf wedi'u hennill wrth astudio yn CAVC wedi bod yn anhygoel.

Kelsey Bounds
Wedi astudio cwrs Harddwch a Therapi Sba Lefel 3

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE

Campws y Barri
Campws y Barri

Coleg Caerdydd a'r Fro,

Campws y Barri,

Bro Morgannwg,

CF62 8YJ