Lletygarwch

L1 Lefel 1
Llawn Amser
2 Medi 2024 — 20 Mehefin 2025
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mae'r cwrs yma ar gael mewn lleoliadau gwahannol ac ar ddyddiadau/lefelau gwahannol.

Ynglŷn â'r cwrs

Mae ein cwrs Gwasanaethau Lletygarwch ar gyfer y dysgwr mwy ymarferol, a bydd yn rhoi dealltwriaeth ragorol i chi o’r diwydiant arlwyo. Caiff dysgwyr y cyfle i weithio o fewn ein bwytai llwyddiannus, gan hyfforddi mewn cegin lefel diwydiant ochr yn ochr ag unigolion proffesiynol yn ogystal â phrofi blaen tŷ yn uniongyrchol.

Bydd y rhaglen yn cyflwyno sgiliau sylfaenol coginio proffesiynol o fewn y diwydiant arlwyo, yn cynnwys llythrennedd a rhifedd neu dasgau o ddydd i ddydd. Bydd y dysgwyr yn cyfoethogi eu sgiliau personol a chymdeithasol drwy gydol y flwyddyn gan weithio’n unigol yn ogystal â mewn tîm i gwblhau tasgau ac asesiadau mewn gwasanaethau lletygarwch.  

 

Beth fyddwch yn ei astudio?

Bydd y pynciau ar y cwrs hwn yn cynnwys; 

 • Gweithio'n effeithiol fel rhan o dîm lletygarwch 
 • Cynnal diogelwch bwyd wrth storio, paratoi a choginio bwyd 
 • Cynnal amgylchedd gweithio diogel a hylan 
 • Paratoi a choginio llysiau 
 • Paratoi a phobi bara a chynnyrch toes 
 • Paratoi a chlirio ardaloedd ar gyfer gwasanaeth bwrdd 
 • Darparu gwasanaeth bwrdd a hambwrdd 
 • Gweithio yn y bwyty masnachol, Y Dosbarth

Efallai y bydd cyfle hefyd i ddysgwyr ymweld â sioeau masnach megis Hotel Olympia a chystadlu mewn cystadlaethau ar bob lefel. 

Bydd disgwyl i chi hefyd fod ar dderbyniadau gwaith, gwasanaethau cinio a swper ar sail rota yn cynnwys dyddiau Sadwrn gyda’n tîm masnachol er mwyn cyfoethogi ac i ddatblygu eich sgiliau mewn bwyty moethus prysur.

Dylai ymgeiswyr arddangos hylendid personol da a delwedd broffesiynol bob amser. 

Ffi ychwanegol: Bydd gwisg a chyllyll a ddarperir gan y myfyriwr ar amcan gost o £250-£280 yn cynnwys holl PPE, gwisg Cogydd, gwisg bwyty ac esgidiau diogelwch, ac mae’n rhaid iddynt gael eu gwisgo o fewn yr holl gyfleusterau cynhyrchu yn ôl y gyfraith.

Gofynion mynediad

Byddai ymgeiswyr yn elwa o gyflawni 3 TGAU ar radd D - F. Fel arall, ystyrir ymgeiswyr ar sail cyfweliad a sgan sgiliau boddhaol, a'r rheiny sydd â'r awydd a'r ymrwymiad i gyflawni'r cwrs y dymunant ei astudio.

Addysgu ac Asesu

Bydd asesiad ymarferol yn ffurfio rhan o’r meini prawf recriwtio er mwyn canfod addasrwydd ar gyfer y cwrs hwn. 

Asesir y cwrs Tystysgrif drwy gwestiynau ac atebion amlddewis ac asesiadau ymarferol yn Y Dosbarth ac mewn ceginau masnachol.  

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

2 Medi 2024

Dyddiad gorffen

20 Mehefin 2025

Amser o'r dydd

Yn ystod y dydd

Llawn Amser

18 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

CTCC1F04
L1

Cymhwyster

Hospitality

Mwy

Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Mae’r cwrs wedi rhoi llawer o gyfleoedd i mi – cyrhaeddais rownd gyn-derfynol Nestle Torgue d’Or ac enillais yng Nghystadleuaeth Sgiliau Cymru a byddaf yn cystadlu yn WorldSkills UK. Oherwydd y cwrs hwn, rwyf wir yn edrych ymlaen at fy nyfodol.

Ruby Pile
Myfyriwr Rheolaeth Lletygarwch lefel 3
Fideos

Rhagolygon Gyrfa ac Astudiaeth Bellach

78,000

Ar hyn o bryd, mae dros 78,000 o swyddi yn y Sector Lletygarwch ac Arlwyo, a rhagwelir y bydd hyn yn tyfu 6.3% erbyn 2025. (EMSI 2021).

Ar ôl cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus, gall dysgwyr ddewis i symud ymlaen at Goginio Proffesiynol Lefel 3 yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro neu fynd yn syth at gyflogaeth yn y diwydiant lletygarwch ac arlwyo.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE