Gweinyddu Busnes

L2 Lefel 2
Llawn Amser
1 Medi 2020 — 16 Gorffennaf 2021
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Cynlluniwyd ein Cwrs Diploma OCR mewn Gweinyddu i roi'r cyfle i fyfyrwyr ddatblygu'r sgiliau a ystyrir yn hanfodol gan gyflogwyr heddiw. O Wasanaeth Cwsmeriaid i Brosesu Geiriau a Thestun, mae'r rhaglen hon yn cwmpasu popeth sydd angen i chi ei wybod am rôl ym maes gweinyddu. Gan astudio ar ein campws Canol Dinas yng Nghaerdydd, bydd dysgwyr yn datblygu'r sgiliau angenrheidiol sy'n ofynnol i daclo ystod eang o ddyletswyddau gweinyddol yn hyderus.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Ymhlith y pynciau a astudir mae:

 • Llunio negeseuon busnes ysgrifenedig
 • Cynllunio eich gyrfa ym maes gweinyddu
 • Delio â chwsmeriaid
 • Trefnu cyfarfodydd a systemau dyddiadur
 • Gwaith tîm
 • Trefnu teithio a llety busnes
 • Llythrennedd a rhifedd

Byddwch yn cael eich addysgu drwy gyfuniad o ddarlithoedd byr, gweithio gyda myfyrwyr eraill mewn parau a grwpiau, arddangosiadau a gwaith ymarferol i'ch helpu i ddatblygu sgiliau gweinyddu cyffredinol da. Bydd e-ddysgu hefyd yn rhan o'r cwrs, a byddwch yn treulio amser yn swyddfa weithredol y coleg, gan roi eich sgiliau ar waith a chasglu tystiolaeth.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £30.00

Gofynion mynediad

4 TGAU Graddau A* i D gan gynnwys Saesneg a Mathemateg.

Addysgu ac Asesu

 • Aseiniadau parhaus, asesiadau ymarferol ac arholiadau

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr dan 18 oed
 • Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn ymrwymedig i gynhwysedd ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hyrwyddo cyfle cyfartal ac i drin pawb yn deg a chyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw
 • Mae'r holl gyrsiau'n gywir ar adeg eu lanlwytho neu eu hargraffu
 • Ni allwn redeg cyrsiau heb nifer digonol o fyfyrwyr
 • Sylwer: os dewiswch dri neu fwy o ddewisiadau cwrs, yna fe allech chi gael eich cyfeirio at apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

1 Medi 2020

Dyddiad gorffen

16 Gorffennaf 2021

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

16 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

BSCC2F04
L2

Cymhwyster

OCR Diploma Lefel 2 mewn Gweinyddu (Busnes Proffesiynol)

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Mae'r Coleg wedi rhoi cyfleoedd gwych i mi drwy'r Rhaglen Barod am Yrfa, cefais gyfle i fynd i Lundain i weithio gyda'r Cwmni Cyfreithiol Fresh Fields ac amryw o fusnesau eraill yng Nghaerdydd. Rwyf wrth fy modd â'r campws hwn ac rwy'n gobeithio mynd ymlaen i'r Brifysgol y flwyddyn nesaf.

Connor Josef Csuszor
Wedi astudio cwrs Busnes Lefel 3

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE