Electrodechnegol a Phlymio - Cyn-sylfaen mewn Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Mae'r cwrs yma ar gael mewn lleoliadau gwahannol. Dewiswch leoliad.

Ynghylch y cwrs hwn

Mae’r cwrs adeiladu cyn-sylfaen hwn wedi’i ddylunio i roi dull sylfaenol gweithrediadau adeiladu i fyfyrwyr. Mae’n paratoi dysgwyr i symud ymlaen i’r cymhwyster Sylfaen, ac wedi’i anelu at y myfyrwyr hynny nad oes ganddynt unrhyw brofiad ymarferol yn y meysydd Plymio a Thrydanol.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Bydd y cwrs yn datblygu eich gwybodaeth a’ch sgiliau ymarferol yn ymwneud â gweithgareddau adeiladau a byddwch yn ymdrin ag ystod o weithgareddau ac yn ennill profiad o’r offer a’r adnoddau gan gynnwys:

  • Systemau ac Offer Electrodechnegol
  • Plymio a Gwresogi Domestig

Byddwch yn astudio yn ein canolfannau a chyfleusterau adeiladu pwrpasol. Mae’r rhain yn cynnwys dosbarthiadau ar gyfer theori a gweithdai enfawr sy’n benodol i fasnach lle byddwch yn datblygu eich sgiliau ymarferol bob wythnos gan ddefnyddio offer ac adnoddau safon diwydiant.

Mae eich cwrs yn cynnwys aseiniadau penodol a ddefnyddir i fesur eich datblygiad sgiliau a’ch asesiad diwedd blwyddyn, gan gynnwys profion sgiliau ymarferol ac arholiadau ar-lein.

Gofynion mynediad

3 TGAU Gradd A*-D. Fel arall, bydd ymgeiswyr yn cael eu hystyried ar sail cyfweliad ac archwiliad sgiliau boddhaol, gydag awydd ac ymrwymiad i gwblhau'r cwrs y maen nhw am ei astudio.

Pwyntiau pwysig

  • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

  • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

  • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

  • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

  • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

  • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol
This course is presented in several different locations, please choose the one convenient for you above.

Mwy...

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud

Rhagolygon gyrfa ac astudio pellach

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, gall myfyriwr symud ymlaen i’r cwrs Sylfaen mewn Adeiladu a Pheirianneg Gwasanaethau Adeiladu, lle bydd dysgwyr yn cael dewis crefftau deuol, cyn symud ymlaen i’r cymhwyster Dilyniant mewn Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu. O ganlyniad, hon yw’r flwyddyn gyntaf o gwrs tair blynedd llawn amser.

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws y Barri
Campws y Barri

Coleg Caerdydd a'r Fro,

Campws y Barri,

Bro Morgannwg,

CF62 8YJ

Campws Dwyrain Caerdydd
Campws Dwyrain Caerdydd

Heol Trowbridge, 
Caerdydd, 
CF3 1QL