Cemeg - UG

L3 Lefel 3
Rhan Amser
1 Medi 2020 — 18 Mehefin 2021
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynghylch y cwrs hwn

Nodau'r cymhwyster Cemeg UG hwn yw annog myfyrwyr i:

 • Ddatblygu eu diddordebau yn, a brwdfrydedd tuag at Gemeg, gan gynnwys datblygu diddordeb mewn astudiaeth bellach a gyrfaoedd mewn Cemeg
 • Gwerthfawrogi sut mae cymdeithas yn gwneud penderfyniadau ynghylch materion gwyddonol a sut mae’r gwyddorau yn cyfrannu i lwyddiant yr economi a chymdeithas
 • Datblygu ac arddangos gwell dealltwriaeth o’r sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth o ran Sut mae Gwyddoniaeth yn Gweithio
 • Datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth allweddol o wahanol feysydd o Gemeg a sut maent yn berthnasol i’w gilydd

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Mae’r cwrs yn trafod dwy uned:

UNED CH1 – Rheoli a Defnyddio Newidiadau Cemegol (er mwyn gwneud pethau, cynhyrchu egni a datrys problemau amgylcheddol).

Dechreua’r uned hon gyda rhai syniadau sylfaenol pwysig ynghylch atomau a defnyddio’r cysyniad môl mewn cyfrifiadau.

Yna fe astudir y tair egwyddor allweddol sy’n llywodraethu newid cemegol:

 • Safle cydbwysedd rhwng adweithyddion a chynnyrch
 • Y newidiadau egni sy'n gysylltiedig ag adwaith cemegol
 • Y gyfradd ble bydd adweithiau yn digwydd

Yna bydd yr egwyddorion hyn yn cael eu cymhwyso i broblemau pwysig ym meysydd synthesis cemegol, caffael egni a chynnal a chadw’r amgylchedd.

UNED CH2 - Priodweddau, Strwythur a Bondio

Mae’r uned hon yn edrych ar:

 • Bondio Cemegol
 • Grymoedd rhwng molecylau
 • Siapiau molecylau
 • Hydoddedd cyfansoddion mewn dŵr
 • Y Tabl Cyfnodol
 • Tueddiadau ym mhriodweddau’r elfennau
 • Cyfansoddion Organig a’u hadweithiau

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Arholiad : £60.00

Ffi Cwrs: £460.00

Gofynion mynediad

Isafswm o 5 TGAU Graddau A* i C gan gynnwys Gradd B neu uwch mewn TGAU Mathemateg, Graddau BC neu uwch mewn Gwyddoniaeth Ddwbwl (neu Radd C neu uwch mewn TGAU Cemeg Uwch) a TGAU Saesneg. Efallai y bydd pynciau unigol yn gofyn am raddau uwch. Efallai y caiff dysgwyr aeddfed heb y cymwysterau hyn eu derbyn ar ôl cyfweliad gyda thiwtor y pwnc.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

1 Medi 2020

Dyddiad gorffen

18 Mehefin 2021

Amser o'r dydd

yn y nôs

Rhan Amser

3 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

ASCC3E18
L3

Cymhwyster

CBAC TAG Uwch Gyfrannol Lefel 3 mewn Cemeg

Mwy...

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud

Penderfynais astudio yn y Coleg gan fy mod eisiau teithio a bod yn fwy annibynnol - mae’r campws mor fodern ac yn edrych yn wych. Ar ôl gweld y llyfrgell roedd y penderfyniad wedi’i wneud. Heb air o gelwydd, y llyfrgell oedd y prif atyniad i mi, roedd yna cymaint o lyfrau yna, roeddwn wrth fy modd. 
Daeth rhywun i siarad â ni am Ymddiriedolaeth Sutton, sy’n rhoi blas i fyfyrwyr o fywyd mewn prifysgolion Americanaidd. Gwnes gais i fod yn rhan o’r rhaglen - roedd yn gystadleuol iawn ond cefais fy newis i gymryd rhan. Roeddem yn ymweld â thalaith wahanol bob dydd, a
buom i lawer o wahanol golegau gan gynnwys Princeton a Harvard. Treuliais wythnos hefyd ym Mhrifysgol Warwick ac wythnos ym Mhrifysgol Nottingham. Roedd yn brofiad mor dda - roeddwn wrth fy modd. Rydych yn cael llawer o gefnogaeth yn y Coleg, yn enwedig gan y tîm Gyrfaoedd a Syniadau.
Rwy’n meddwl bod yna lawer mwy o gyfleoedd yma gan ei fod yn goleg mor fawr gyda chymaint o adnoddau.

Charlotte Hall
Yn astudio cyrsiau Safon Uwch mewn Llenyddiaeth Saesneg, Hanes, y Gyfraith, Seicoleg a Bagloriaeth Cymru

Angen gwybod

Ein Rhaglen Ysgolheigion Safon Uwch

Mae ein Rhaglen Ysgolheigion yn gyfle gwych i ennill y sgiliau, gwybodaeth a chymorth i lwyddo mewn prifysgolion blaenllaw.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE