Dylunio Graffeg

L3 Lefel 3
Llawn Amser
6 Medi 2021 — 24 Mehefin 2022
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Mae ein Diploma 540 a Diploma Estynedig BTEC mewn Dylunio Graffeg yn gwrs gwych ar gyfer unigolion sy'n awyddus i ddilyn gyrfa yn y diwydiannau creadigol. Wedi'i lleoli ar ein campws Canol y Ddinas yng Nghaerdydd, mae'r rhaglen hon yn cynnig ystod eang o ddulliau gweithredu ar gyfer dylunio rhyngweithiol digidol, wrth ddefnyddio'r feddalwedd Adobe ddiweddaraf i gynhyrchu canlyniadau ysgogol. Gan astudio yn stiwdios ac ystafelloedd amlgyfrwng pwrpasol, arbenigol y Coleg, bydd dysgwyr yn datblygu ysgol o sgiliau uwch sy'n briodol i'w maes o ddiddordeb a photensial creadigol.

Mae'r cwrs yn seiliedig ar brosiect ac wedi'i leoli yn y stiwdio gyda phrosiectau a chystadlaethau byw yn cael eu cynnal gydol y flwyddyn, i annog arloesedd a chreadigrwydd. Anogir myfyrwyr i ymateb yn greadigol i friffiau prosiect uned a rhoddir blas iddynt ar feysydd Dylunio Graffeg arbenigol. Drwy gydol y flwyddyn, bydd cyfres o ddisgyblaethau arbenigol yn cael eu haddysgu heb unrhyw arholiadau ychwanegol.  Mae'r holl brosiectau yn seiliedig ar egwyddorion ymarfer proffesiynol wrth ystyried y canlyniad terfynol. 

Beth fyddwch yn ei astudio?

Ymhlith y pynciau a astudir, mae:

 • Hyfforddiant meddalwedd Adobe
 • Deunyddiau, Technegau a Phrosesau
 • Syniadau a Chysyniadau
 • Dylunio Graffeg
 • Darlunio (Traddodiadol / Digidol)
 • Manipiwleiddio Delweddau
 • Cyfathrebu Gweledol / Graffeg Gwybodaeth
 • Teipograffeg
 • Dyddiadur Gweledol
 • Pecynnu
 • Hanes Dylunio

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £30.00

Ffioedd Stiwdio: £65.00

Gofynion mynediad

5 TGAU Graddau A* i C gan gynnwys Saesneg Iaith neu Fathemateg neu gwblhau Diploma Ategol BTEC yn llwyddiannus mewn Dylunio Graffig. Rhaid i chi gyflwyno portffolio o'ch gwaith yn ystod eich cyfweliad.

Addysgu ac Asesu

 • Asesiadau gwaith cwrs yn cynnwys aseiniadau ysgrifenedig ac asesiadau ymarferol

Pwyntiau pwysig

 • Mae’r Coleg yn croesawu cyswllt gyda rhieni/gwarcheidwaid myfyrwyr sydd dan 18 oed
 • Mae cefnogaeth atodol ar gael i fyfyrwyr gydag anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn ymroddedig i gynhwysiant ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol y byddwn hyrwyddo cydraddoldeb cyfle ac yn trin pawb yn deg a gyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn cadw’r hawl i wneud newidiadau i’r cwrs yma heb rybudd o flaen llaw
 • Mae’r cyrsiau i gyd yn gywir ar yr adeg y’i huwchlwythir neu wrth fynd i’r wasg
 • Dim ond os oes digon o niferoedd y gellir cynnal cyrsiau
 • Sylwer, os byddwch chi’n dewis tri neu fwy dewis o gwrs, efallai y byddwch yn cael eich cyfeirio am apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

6 Medi 2021

Dyddiad gorffen

24 Mehefin 2022

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

17.5 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

CDCC3F13
L3

Cymhwyster

Pearson BTEC Level 3 National Diploma in

Mwy

Fideos
Gwaith Myfyrwyr

Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Dechreuais astudio Lefelau A ond nid oeddwn yn eu mwynhau. Yn y diwedd, penderfynais ddilyn fy niddordebau creadigol a dechrau ar gwrs Cyfryngau Creadigol. Mae wedi bod yn gwrs hynod o ymarferol ac mi wnes ei fwynhau’n fawr. Mae fy nhiwtoriaid wedi bod yn wych ac wastad wedi fy annog i wneud yn dda. Gwnaeth blwyddyn gyntaf y cwrs roi hwb enfawr i’m hyder ac mae hynny wedi fy ngalluogi i fynd ymlaen i’r cwrs Gradd Sylfaen mewn Ffilm yr wyf yn ei astudio ar hyn o bryd. Mae pawb mor frwdfrydig ac mae hynny’n wirioneddol cefnogi’ch amgylchedd dysgu.

Abigail Luxford-Noyes
Cyn-fyfyrwraig Cyfryngau Creadigol Lefel 3, bellach yn astudio Gradd Sylfaen mewn Ffilm yn CAVC

Rhagolygon Gyrfa ac Astudiaeth Bellach

16.0%

O fewn y diwydiannau Creadigol, rhagwelir bron i 3,000 o swyddi’n cael eu creu rhwng nawr a 2024 a thwf o 16.0% ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd (EMSI, 2018).

Ar ôl cwblhau'r Diploma, bydd myfyrwyr yn symud ymlaen i'r Diploma Estynedig Llawn mewn Dylunio Graffeg. Mae hyn yn gyfwerth â 3 Safon Uwch ac yn garreg gamu i amrywiaeth o ddisgyblaethau Addysg Uwch creadigol. Ymhlith llwybrau gyrfa posib mae Darlunio, dylunio graffeg, datblygwr gwefannau ac apiau, animeiddiwr, graffeg symudiad, y diwydiant argraffu, y diwydiannau creadigol, ysgrifennu arwyddion, dylunydd llawrydd etc

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE