Celf a Dylunio - Sylfaen

L3 Lefel 3
Llawn Amser
2 Medi 2024 — 20 Mehefin 2025
Campws Canol y Ddinas

Ynghylch y cwrs hwn

Mae'r Diploma Sylfaen mewn Celf a Dylunio lefel 3 yn cynnig cyfle rhagorol i fyfyrwyr ddatblygu a chyfoethogi arferion celf a dylunio presennol i baratoi at astudio cyrsiau gradd ar draws y cyfryngau gweledol. Ceir pwynt cychwyn diagnostig sy'n arwain at astudiaeth arbenigol o'ch dewis, o blith Celfyddyd Gain, 3D, Cyfathrebu Graffigol, Ffasiwn/Tecstilau. Caiff yr holl fyfyrwyr ddefnyddio gofod stiwdio personol ac arbenigol mewn meysydd fel cerameg, 3d, ffotograffiaeth a chreu printiau yn ein Hacademi Celfyddydau Creadigol dynodedig – paradwys yr artist ar ein Campws Canol y Ddinas. Dyma gwrs deinamig a chyflym ei natur a fydd yn eich helpu i ddatblygu a chreu portffolio o waith. Bydd hefyd yn eich paratoi i ddatblygu mewn amrywiaeth eang o bosibiliadau creadigol, gyda nifer fawr o'n myfyrwyr yn symud ymlaen i astudio mewn prifysgolion ag enw da, ym mhob cwr o'r Deyrnas Unedig. 

Mae angen i bob myfyriwr fod dros 18 oed i wneud cais.

Rhoddir y pwyntiau UCAS canlynol i ddysgwyr sydd wedi bodloni gofynion y cymhwyster hwn: Rhagoriaeth 112, Teilyngdod 96, Llwyddo 80.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Ceir 6 uned astudio, a'u nod yw galluogi dysgwyr i symud ymlaen yn hyderus yn y meysydd creadigol gweledol mewn addysg uwch neu ym myd gwaith. Byddwch yn cael cyflwyniad i amrywiaeth o ddeunyddiau a dulliau gweithio er mwyn ymchwilio a datblygu eich syniadau, eich dysgu a'r ffordd rydych yn gwerthuso a myfyrio ar eich cynnydd. Yn ystod y cwrs sylfaen, rydym yn annog uchelgais, agwedd archwiliol, dadansoddi ymarfer yn feirniadol a'r gallu i feddwl am syniadau gwahanol i'r arfer.


I wneud cais, mae angen i bob myfyriwr fod dros 18 oed erbyn 1 Medi yn y flwyddyn y byddant yn cychwyn.

Rhoddir y pwyntiau UCAS canlynol i ddysgwyr sydd wedi bodloni gofynion y cymhwyster hwn: Rhagoriaeth 112, Teilyngdod 96, Llwyddo 80.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffioedd Stiwdio: £65.00

Gofynion mynediad

5 TGAU A* - C yn cynnwys Saesneg Iaith neu Fathemateg AC 1 x Lefel UG ac yn gweithio tuag at Safon Uwch llawn NEU BTEC Lefel 3 Diploma Estynedig neu NVQ Lefel 3. Profiad perthnasol yn ystod cyflogaeth. Bydd gofyn i chi gyflwyno portffolio o waith yn ystod eich cyfweliad. Mae’n rhaid i chi fod yn 18+ mlwydd oed.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

2 Medi 2024

Dyddiad gorffen

20 Mehefin 2025

Amser o'r dydd

Yn ystod y dydd

Llawn Amser

18 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

CDCC3F15
L3

Cymhwyster

CBAC Lefel 3 Diploma Sylfaen mewn Celf a Dylunio

Mwy...

Fideos

Rhagolygon gyrfa ac astudio pellach

56,000

Y diwydiannau Creadigol yw un o’r sectorau sy’n tyfu gyflymaf, gyda 56,000 o bobl mewn cyflogaeth yng Nghymru.

Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn gall dysgwyr symud ymlaen i gyrsiau Graddau Sylfaen CAVC gan gynnwys ond nid yn gyfyngedig i: 

 • Gradd Sylfaen mewn Dylunio Cynnyrch
 • Gradd Sylfaen mewn Cyfathrebu Graffig
 • Gradd Sylfaen mewn Ffilm
 • Gradd Sylfaen mewn Dylunio Celf Gyfoes

Edrychwch ar yr holl gyrsiau yma.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas
Campws Canol y Ddinas

45a Stryd Masnach,
Caerdydd 
CF10 5DT