Sbaeneg - UG

L3 Lefel 3
Llawn Amser
9 Medi 2024 — 14 Mehefin 2025
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynghylch y cwrs hwn

Mae'r rhaglen Safon UG Sbaeneg yn gwrs astudio un flwyddyn ac yn addas ar gyfer myfyrwyr sy’n dymuno hybu eu gwybodaeth gyfredol o Sbaeneg, gan ddatblygu’r pedair sgil - siarad, gwrando, darllen ac ysgrifennu. Wedi ei leoli yn ein campws Canol y Ddinas yng Nghaerdydd, bydd y cwrs hwn yn darparu mewnwelediad i agweddau diwylliannol gwledydd ble siaredir Sbaeneg, yn ogystal â darparu’r cyfleoedd i fyfyrwyr archwilio materion cyfoes. Yn ogystal, bydd gan ddysgwyr fynediad at amrywiaeth o adnoddau amlgyfrwng a TG, a bydd cyfle i ddatblygu sgiliau llafar gyda siaradwyr Sbaeneg brodorol.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Mae’r cwrs hwn yn cwmpasu'r meysydd pynciau canlynol:

 • Hamdden a Ffordd o Fyw

Mae hyn yn cynnwys: teithio a thwristiaeth, chwaraeon, hobïau, adloniant, arferion, traddodiadau, byw’n iach (iechyd a maeth, diet ac ymarfer corff), byw’n afiach (cyffuriau, AIDS, ysmygu, alcohol ac ati).

 • Yr Unigolyn a Chymdeithas

Mae hyn yn cynnwys: perthnasau a chyfrifoldebau, materion rhywedd, diwylliant ieuenctid (gwerthoedd, grwpiau cyfoedion, ffasiwn a thueddiadau ac ati), addysg, hyfforddiant galwedigaethol a gyrfaoedd yn y dyfodol.

Asesir y rhaglen hon trwy arholiad yn cwmpasu pedair sgil iaith siarad, gwrando, darllen ac ysgrifennu. Bydd myfyrwyr yn sefyll dau arholiad - SN1 (llafar) ac SN2 (gwrando, darllen ac ysgrifennu).

Addysgu ac Asesu

 • Dau arholiad

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

9 Medi 2024

Dyddiad gorffen

14 Mehefin 2025

Amser o'r dydd

Yn ystod y dydd

Llawn Amser

4.5 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

ASCC3F62
L3

Cymhwyster

CBAC TAG Uwch Gyfrannol Lefel 3 mewn Sbaeneg

Mwy...

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud

Penderfynais astudio yn y Coleg gan fy mod eisiau teithio a bod yn fwy annibynnol - mae’r campws mor fodern ac yn edrych yn wych. Ar ôl gweld y llyfrgell roedd y penderfyniad wedi’i wneud. Heb air o gelwydd, y llyfrgell oedd y prif atyniad i mi, roedd yna cymaint o lyfrau yna, roeddwn wrth fy modd. 
Daeth rhywun i siarad â ni am Ymddiriedolaeth Sutton, sy’n rhoi blas i fyfyrwyr o fywyd mewn prifysgolion Americanaidd. Gwnes gais i fod yn rhan o’r rhaglen - roedd yn gystadleuol iawn ond cefais fy newis i gymryd rhan. Roeddem yn ymweld â thalaith wahanol bob dydd, a
buom i lawer o wahanol golegau gan gynnwys Princeton a Harvard. Treuliais wythnos hefyd ym Mhrifysgol Warwick ac wythnos ym Mhrifysgol Nottingham. Roedd yn brofiad mor dda - roeddwn wrth fy modd. Rydych yn cael llawer o gefnogaeth yn y Coleg, yn enwedig gan y tîm Gyrfaoedd a Syniadau.
Rwy’n meddwl bod yna lawer mwy o gyfleoedd yma gan ei fod yn goleg mor fawr gyda chymaint o adnoddau.

Charlotte Hall
Yn astudio cyrsiau Safon Uwch mewn Llenyddiaeth Saesneg, Hanes, y Gyfraith, Seicoleg a Bagloriaeth Cymru

Rhagolygon gyrfa ac astudio pellach

500

Llwybrau dilyniant gwych i’r brifysgol! Gyda channoedd o fyfyrwyr yn ennill lle i astudio yng Nghaergrawnt/Rhydychen, prifysgolion grwˆp Russell a phrifysgolion blaenllaw eraill. Yn wir, eleni llwyddodd dros 500 o fyfyrwyr i gael eu lle dewis cadarn neu yswiriant trwy UCAS, gyda bron 100 ohonynt yn brifysgolion Grwˆ p Russell!

Ar ôl cwblhau’r rhaglen Lefel A, mae mwyafrif ein myfyrwyr yn symud ymlaen i brifysgolion ledled y wlad a thu hwnt. Yn seiliedig ar y cwrs hwn, mae llawer o opsiynau ond isod mae rhai enghreifftiau o raglenni gradd y gallech fynd ymlaen i’w hastudio yn y brifysgol:

 • Hanes
 • Y Gyfraith
 • Ieithoedd
 • Sbaeneg

Angen gwybod

Rhaglen Ysgolheigion

Enillwch y sgiliau a’r cymorth i lwyddo yn y prifysgolion gorau.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE