Ffiseg - A2

L3 Lefel 3
Llawn Amser
3 Medi 2024 — 7 Mehefin 2025
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Mae’r rhaglen Ffiseg A2 yn dilyn ymlaen o Ffiseg UG a dylid ei dilyn ar y cyd â dau neu dri phwnc arall a Bagloriaeth Cymru. Wedi ei leoli yn ein campws Canol y Ddinas yng Nghaerdydd, efallai y bydd dysgwyr yn gallu cymryd y cymhwyster hwn fel myfyriwr rhan-amser. Gall cymhwyster mewn Ffiseg arwain at gwrs addysg uwch mewn Ffiseg, Peirianneg neu bynciau eraill cysylltiedig â gwyddoniaeth/technoleg, neu at gyflogaeth ble byddai dealltwriaeth o Ffiseg yn ddefnyddiol.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae A2 Ffiseg yn cwmpasu'r unedau canlynol:

Uned 3: Osgiladiadau a Niwclysau (arholiad ysgrifenedig 2awr 15m - 25% o’r cymhwyster)

Mae’r uned hon yn cynnwys y pynciau canlynol:

 • Mudiant mewn cylch
 • Dirgryniadau
 • Theori Ginetig
 • Ffiseg thermol
 • Dadfeiliad niwclear
 • Ynni niwclear

Bydd yr arholiad yn cael ei rannu yn ddwy adran:

Adran A: 80 marc - cymysgedd o gwestiynau ateb byr ac ateb estynedig gyda rhai wedi eu gosod mewn cyd-destun ymarferol.
Adran B: 20 marc - un cwestiwn darllen a deall.


Uned 4: Meysydd ac Opsiynau (arholiad ysgrifenedig 2awr - 25% o’r cymhwyster)

Adran A: 80 marc - cymysgedd o gwestiynau ateb byr ac ateb estynedig gyda rhai wedi eu gosod mewn cyd-destun ymarferol. Mae’r uned hon yn cynnwys y pynciau canlynol:

 • Cynhwysiant
 • Meysydd grym electrostatig a disgyrchol
 • Orbitau a’r bydysawd ehangach
 • Meysydd magnetig
 • Anwythiad electromagnetig 

Adran B: 20 marc - dewis o 1 allan o 4 opsiwn: Cerhyntau Eiledol, Ffiseg Feddygol, Ffiseg Chwaraeon, Egni a’r Amgylchedd.

A2 Uned 5: Arholiad ymarferol (10% o'r cymhwyster)

Mae'r uned hon yn cynnwys dwy dasg:

Tasg Arbrofol (25 marc)
Tasg Ddadansoddol Ymarferol (25 marc)

Sylwer y byddai'r 40% sy'n weddill o’r marciau sydd ar gael wedi eu parhau o Ffiseg UG.

Gofynion mynediad

Cwblhau rhaglen AS yn llwyddiannus gan gynnwys presenoldeb boddhaol ac argymhelliad gan diwtor.

Addysgu ac Asesu

Dau arholiad ysgrifenedig ac asesiadau ymarferol

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

3 Medi 2024

Dyddiad gorffen

7 Mehefin 2025

Amser o'r dydd

Yn ystod y dydd

Llawn Amser

4.5 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

A2CC3F33
L3

Cymhwyster

CBAC TAG Uwch Lefel 3 mewn Ffiseg

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

“Rydw i wir wedi mwynhau fy amser yn CAVC yn fawr. Rydw i'n teimlo mai hwn oedd y dewis iawn i mi yn bendant. Fe wnes i fwynhau'r rhaglen Ysgolheigion yn fawr iawn - roedd nifer y cyfleoedd gawson ni’n anhygoel, fel mynd i gystadleuaeth STEM a gynhaliwyd gan brifysgol.”

Joanne Koman
Astudio cyrsiau Safon Uwch mewn Mathemateg bellach, Cemeg a Ffiseg.

Rhagolygon Gyrfa ac Astudiaeth Bellach

500

Llwybrau dilyniant gwych i’r brifysgol! Gyda channoedd o fyfyrwyr yn ennill lle i astudio yng Nghaergrawnt/Rhydychen, prifysgolion grwˆp Russell a phrifysgolion blaenllaw eraill. Yn wir, eleni llwyddodd dros 500 o fyfyrwyr i gael eu lle dewis cadarn neu yswiriant trwy UCAS, gyda bron 100 ohonynt yn brifysgolion Grwˆ p Russell!

Ar ôl cwblhau’r rhaglen Lefel A, mae mwyafrif ein myfyrwyr yn symud ymlaen i brifysgolion ledled y wlad a thu hwnt. Yn seiliedig ar y cwrs hwn, mae llawer o opsiynau ond isod mae rhai enghreifftiau o raglenni gradd y gallech fynd ymlaen i’w hastudio yn y brifysgol:

 • Adeiladwaith a'r Amgylchedd Adeiledig
 • Cyfrifiadureg
 • Peirianneg Drydanol
 • Peirianneg
 • Technoleg Gwybodaeth
 • Peirianneg Fecanyddol

Angen gwybod

Rhaglen Ysgolheigion

Enillwch y sgiliau a’r cymorth i lwyddo yn y prifysgolion gorau.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE