Mathemateg - UG

L3 Lefel 3
Rhan Amser
5 Medi 2024 — 28 Mehefin 2025
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
£: Mae'r cwrs hwn yn rhad ac am ddim i oedolion di-waith neu oedolion sy'n derbyn budd-daliadau penodol. Os ydych chi'n gymwys, nid ydych yn talu'r 'Ffi cwrs' a restrir o dan 'Ffi cwrs flynyddol'. Gellir codi ffi gofrestru o £10-40. Bydd angen talu unrhyw ffi gofrestru broffesiynol / ffi arholiad / ffi arall a restrir. Gall cefnogaeth ariannol fod ar gael ar gyfer y costau hyn. I ddysgu mwy ewch i www.cavc.ac.uk/PartTimeFunding

Ynglŷn â'r cwrs

Mathemateg Lefel AS yw'r hanner cyntaf o gwrs dwy flynedd. Mae'n ddewis da oherwydd: mae'r cwrs hwn yn cefnogi pynciau eraill megis y tair gwyddor, Seicoleg, Technoleg Gwybodaeth, Cyfrifiadureg a llawer mwy. Datblygwch eich gallu i feddwl yn rhesymegol a chyflwyno dadleuon ffurfiol, sy'n hanfodol i unrhyw yrfa. Mae hwn yn gymhwyster heriol, a groesewir gan bob prifysgol, pa bynnag cwrs gradd yr ymgeisiwch i'w astudio. Bydd holl golegau/chweched dosbarth yng Nghymru yn cyflwyno'r un fanyleb yn union o fis Medi 2017.

Beth fyddwch yn ei astudio?

AS Uned 1: Mathemateg Bur A

Arholiad ysgrifenedig: 2 awr 30 munud (120 marc)

25% o'r cymhwyster Lefel A

Bydd y papur yn cynnwys nifer o gwestiynau byrion a hirion, strwythuredig a distrwythur, a ellir eu gosod ar unrhyw ran o gynnwys pwnc yr uned. Bydd nifer o gwestiynau yn asesu dealltwriaeth dysgwyr o fwy nag un pwnc o'r cynnwys pwnc. Caniateir cyfrifiannell yn yr arholiad hwn.

Byddwch yn astudio ystod o bynciau hanfodol gan gynnwys algebra a swyddogaethau, cyfesur geometreg yn y plân (x,y), prawf trwy ddiddwythiad, dull dihysbyddu a gwrthbrawf drwy wrthenghraifft, Dilyniannau a chyfresi, trigonometreg, esbonyddol a logarithmau, gwahaniethiad, integreiddiad, a fectorau. Bydd y rhain i gyd yn ffurfio'r sylfeini angenrheidiol i unrhyw un sy'n olrhain gyrfa mewn Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg neu Fathemateg.

AS Uned 2: Mathemateg Gymhwysol A

Arholiad ysgrifenedig: 1 awr 45 munud (75 marc)

15% o'r cymhwyster

Bydd y papur yn cynnwys dwy adran: Adran A: Ystadegau (40 marc)

Adran B: Mecaneg (35 marc) Gellir rhannu cyfanswm yr amser asesu o 1 awr 45 munud rhwng Adran A ac Adran B fel yr ystyrir yn briodol gan ddysgwyr.

Caniateir cyfrifiannell yn yr arholiad hwn. Ymhellach, argymhellir myfyrwyr i brynu cyfrifiannell sy'n eu caniatáu nhw i gael mynediad at debygolrwydd cronnus ar gyfer dosbarthiadau ystadegol sylfaenol (e.e. Casio fx – 991 ex).

Yn y modiwl hwn cewch weld sut gall mathemateg gael ei chymhwyso i ystod o broblemau bywyd go iawn sy'n ymwneud ag ystadegau, tebygolrwydd a mecaneg. Bydd y pynciau a ymdrinnir â nhw yn cynnwys samplu ystadegol, cyflwyno a dadansoddi data, tebygolrwydd, dosbarthiadau ystadegol, profi damcaniaethau ystadegol, modelu mewn mecaneg, cinemateg gronyn, grymoedd a deddfau Newton, a fectorau.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Arholiad : £60.00

Ffi Cwrs: £473.00

Ffi Cofrestru rhan amser: £35.00

Gofynion mynediad

Isafswm mathemateg: B[H]

Amseroedd cwrs

17:45 - 20:45 dydd Iau

Addysgu ac Asesu

 • Tri arholiad ysgrifenedig

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

5 Medi 2024

Dyddiad gorffen

28 Mehefin 2025

Amser o'r dydd

yn y nôs

Rhan Amser

3 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau
£: Mae'r cwrs hwn yn rhad ac am ddim i oedolion di-waith neu oedolion sy'n derbyn budd-daliadau penodol. Os ydych chi'n gymwys, nid ydych yn talu'r 'Ffi cwrs' a restrir o dan 'Ffi cwrs flynyddol'. Gellir codi ffi gofrestru o £10-40. Bydd angen talu unrhyw ffi gofrestru broffesiynol / ffi arholiad / ffi arall a restrir. Gall cefnogaeth ariannol fod ar gael ar gyfer y costau hyn. I ddysgu mwy ewch i www.cavc.ac.uk/PartTimeFunding

Cod y cwrs

ASCC3E05
L3

Cymhwyster

CBAC TAG Uwch Gyfrannol Lefel 3 mewn Mathemateg

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

“Fe wnes i gyfarfod â llawer o bobl wych o gefndiroedd amrywiol; roeddwn i’n hoffi’r amrywiaeth yn y Coleg. Yn fy marn i, roedd y rhyddid oedd y Coleg yn ei roi i mi gyda fy astudiaethau yn rhoi i mi’r adnoddau oeddwn i eu hangen i fod yn weithiwr mwy annibynnol a bod â hyder i ddatblygu pethau ar fy mhen fy hun.”

Bianca Zerbini
Astudio cyrsiau Safon Uwch mewn Celf a Mathemateg ac A mewn Ffiseg

Rhagolygon Gyrfa ac Astudiaeth Bellach

500

Llwybrau dilyniant gwych i’r brifysgol! Gyda channoedd o fyfyrwyr yn ennill lle i astudio yng Nghaergrawnt/Rhydychen, prifysgolion grwˆp Russell a phrifysgolion blaenllaw eraill. Yn wir, eleni llwyddodd dros 500 o fyfyrwyr i gael eu lle dewis cadarn neu yswiriant trwy UCAS, gyda bron 100 ohonynt yn brifysgolion Grwˆ p Russell!

Ar ôl cwblhau’r rhaglen Lefel A, mae mwyafrif ein myfyrwyr yn symud ymlaen i brifysgolion ledled y wlad a thu hwnt. Yn seiliedig ar y cwrs hwn, mae llawer o opsiynau ond isod mae rhai enghreifftiau o raglenni gradd y gallech fynd ymlaen i’w hastudio yn y brifysgol:

 • Gwyddoniaeth Actiwaraidd
 • Peirianneg Awyrennol
 • Peirianneg Gemegol
 • Peirianneg Sifil
 • Economeg
 • Peirianneg Drydanol/Electronig
 • Peirianneg (Cyffredinol)
 • Mathemateg
 • Peirianneg Fecanyddol
 • Ffiseg
 • Ystadegau

Angen gwybod

Rhaglen Ysgolheigion

Enillwch y sgiliau a’r cymorth i lwyddo yn y prifysgolion gorau.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE