Mathemateg - A2

L3 Lefel 3
Rhan Amser
2 Medi 2024 — 28 Mehefin 2025
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
£: Mae'r cwrs hwn yn rhad ac am ddim i oedolion di-waith neu oedolion sy'n derbyn budd-daliadau penodol. Os ydych chi'n gymwys, nid ydych yn talu'r 'Ffi cwrs' a restrir o dan 'Ffi cwrs flynyddol'. Gellir codi ffi gofrestru o £10-40. Bydd angen talu unrhyw ffi gofrestru broffesiynol / ffi arholiad / ffi arall a restrir. Gall cefnogaeth ariannol fod ar gael ar gyfer y costau hyn. I ddysgu mwy ewch i www.cavc.ac.uk/PartTimeFunding

Ynglŷn â'r cwrs

Mae’r rhaglen Mathemateg (Etifeddol) A2 yn dilyn ymlaen o CBAC UG Mathemateg (Etifeddol) a dyma’r ail flwyddyn mewn cwrs dwy flynedd.  Wedi ei leoli yn ein Campws Canol y Ddinas yng Nghaerdydd, bydd dysgwyr yn gallu astudio’r Safon Uwch (Etifeddol) llawn mewn blwyddyn trwy fynychu dwy noson yr wythnos.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Yn ystod y cwrs hwn, fe drafodir y meysydd canlynol:

Modiwl M1 (Mecaneg 1) Arholiad 1.5 awr

Mae M1 yn cyflwyno’r cysyniad o fodelu mathemategol o sefyllfaoedd bywyd go iawn i ddatrys problemau, ac mae’r thema yma yn rhedeg trwy bob pwnc. Y pynciau a astudir yn M1 yw’r cinemateg (symudiad) o ronynnau yn symud mewn llinell syth yn llorweddol ac yn fertigol. Deinameg gronyn yn symud mewn llinell syth, gan ddefnyddio Cyfreithiau Newton i ddatrys problemau yn ymwneud â grymoedd yn gweithredu ar ronynnau p’un a ydynt yn symud neu p’un a ydynt yn sefydlog (mewn cydbwysedd). Cyflwynir momentau a’r syniad o rymoedd troi yn cynnwys y cysyniad o graidd mas. Y pwnc terfynol yw fectorau a sut fyddwn ni'n eu defnyddio i ddatrys problemau.

Modiwl C3 (Mathemateg Graidd 3) Arholiad 1.5 awr

Mae’r modiwl hwn yn trafod pynciau a drafodwyd eisoes yn C1 ac C2 ac yn eu datblygu ymhellach. Cyflwynir cymwysiadau trigonometreg newydd yn cynnwys hunaniaethau trigonometrig. Mae differiad hefyd yn ffocws allweddol i’r uned hon gan archwilio nifer o wahanol ddulliau differiad. Cyflwynir dulliau rhifol yn swyddogol a’u hymestyn am y tro cyntaf ers TGAU Mathemateg. Maes pwnc olaf C3 yw swyddogaethau.

Modiwl C4 (Mathemateg Graidd 4) Arholiad 1.5 awr

Mae C4 yn ymestyn rhai pynciau o fodylau blaenorol; edrychir eto ar yr ehangiad binomaidd, yn ogystal â geometreg gyfesurynnol. Mae rhan sylweddol o C4 yn ffocysu ar y nifer o wahanol ddulliau integreiddio, yn ogystal â chyflwyno un neu ddau ddull differiad newydd. Yn olaf, cyflwynir fectorau a’u cymwysiadau.

Mae yna ddau arholiad 1.5 awr ysgrifenedig.

SYLWER: Mae manyleb CBAC ar gyfer mathemateg Safon Uwch yn newid eleni. Os nad ydych chi'n cwblhau'r cwrs A2 (Etifeddol) yn 2017-2018 efallai na fydd modd i chi wneud hyn yn CAVC yn 2018-2019 

Gwerslyfrau Cwrs (dewisol) 

CBAC A2 Mathemateg Graidd 3 a 4: Canllaw Astudio ac Adolygu  
ISBN: 978-1908682031

CBAC UG Mathemateg M1 Mecaneg: Canllaw Astudio ac Adolygu
ISBN: 978-1908682161

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Arholiad : £60.00

Ffi Cofrestru rhan amser: £35.00

Ffi Cwrs: £473.00

Gofynion mynediad

Cwblhau rhaglen AS yn llwyddiannus gan gynnwys presenoldeb boddhaol ac argymhelliad gan diwtor.

Amseroedd cwrs

17:45 - 20:45 dydd Mawrth

Addysgu ac Asesu

 • Tri arholiad ysgrifenedig

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

2 Medi 2024

Dyddiad gorffen

28 Mehefin 2025

Amser o'r dydd

yn y nôs

Rhan Amser

3 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau
£: Mae'r cwrs hwn yn rhad ac am ddim i oedolion di-waith neu oedolion sy'n derbyn budd-daliadau penodol. Os ydych chi'n gymwys, nid ydych yn talu'r 'Ffi cwrs' a restrir o dan 'Ffi cwrs flynyddol'. Gellir codi ffi gofrestru o £10-40. Bydd angen talu unrhyw ffi gofrestru broffesiynol / ffi arholiad / ffi arall a restrir. Gall cefnogaeth ariannol fod ar gael ar gyfer y costau hyn. I ddysgu mwy ewch i www.cavc.ac.uk/PartTimeFunding

Cod y cwrs

A2CC3E08
L3

Cymhwyster

CBAC TAG Uwch Lefel 3 mewn Mathemateg

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

“Fe wnes i gyfarfod â llawer o bobl wych o gefndiroedd amrywiol; roeddwn i’n hoffi’r amrywiaeth yn y Coleg. Yn fy marn i, roedd y rhyddid oedd y Coleg yn ei roi i mi gyda fy astudiaethau yn rhoi i mi’r adnoddau oeddwn i eu hangen i fod yn weithiwr mwy annibynnol a bod â hyder i ddatblygu pethau ar fy mhen fy hun.”

Bianca Zerbini
Astudio cyrsiau Safon Uwch mewn Celf a Mathemateg ac A mewn Ffiseg

Rhagolygon Gyrfa ac Astudiaeth Bellach

500

Llwybrau dilyniant gwych i’r brifysgol! Gyda channoedd o fyfyrwyr yn ennill lle i astudio yng Nghaergrawnt/Rhydychen, prifysgolion grwˆp Russell a phrifysgolion blaenllaw eraill. Yn wir, eleni llwyddodd dros 500 o fyfyrwyr i gael eu lle dewis cadarn neu yswiriant trwy UCAS, gyda bron 100 ohonynt yn brifysgolion Grwˆ p Russell!

Ar ôl cwblhau’r rhaglen Lefel A, mae mwyafrif ein myfyrwyr yn symud ymlaen i brifysgolion ledled y wlad a thu hwnt. Yn seiliedig ar y cwrs hwn, mae llawer o opsiynau ond isod mae rhai enghreifftiau o raglenni gradd y gallech fynd ymlaen i’w hastudio yn y brifysgol:

 • Gwyddoniaeth Actiwaraidd
 • Peirianneg Awyrennol
 • Peirianneg Gemegol
 • Peirianneg Sifil
 • Economeg
 • Peirianneg Drydanol/Electronig
 • Peirianneg (Cyffredinol)
 • Mathemateg
 • Peirianneg Fecanyddol
 • Ffiseg
 • Ystadegau

Angen gwybod

Rhaglen Ysgolheigion

Enillwch y sgiliau a’r cymorth i lwyddo yn y prifysgolion gorau.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE