Y Gyfraith - UG

L3 Lefel 3
Llawn Amser
3 Medi 2024 — 14 Mehefin 2025
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Mae’r rhaglen Cyfraith Safon UG yn gwrs astudio am un flwyddyn a dylid ei dilyn ar y cyd â dau neu dri phwnc arall a Bagloriaeth Cymru. Wedi ei leoli yn ein campws Canol y Ddinas yng Nghaerdydd, efallai y bydd dysgwyr yn gallu cymryd y cymhwyster hwn fel myfyriwr rhan-amser. Mae’r cwrs yn cynnwys dwy uned yn trafod strwythurau a phrosesau cyfreithiol, rhesymeg gyfreithiol a phersonél.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Uned 1: Deall Strwythurau a Phrosesau Cyfreithiol

 • Datblygiad y system cyfraith gyfraith gyffredin a dylanwad sylfaenol rheolaeth cyfraith, hawliau dynol a moesoldeb ar ein cyfreithiau.
 • Systemau'r llysoedd a sefydliadau'r Undeb Ewropeaidd (yn cynnwys ymweliad i'r llysoedd).
 • Y broses droseddol yn cynnwys caniatáu mechnïaeth a threialon rheithgor.
 • Y broses sifil yn cynnwys dewisiadau amgen i’r llysoedd a system y tribiwnlysoedd.
 • Mynediad at gyfiawnder a’r angen am gymorth cyfreithiol.

Mae yna un arholiad ysgrifenedig (1awr 30m) yn Ionawr neu Fehefin, sy'n cynnwys ateb dau draethawd dwy ran.

Uned 2: Deall rhesymeg gyfreithiol a phersonél

 • Mae hyn yn galw am astudio ffynonellau’r gyfraith ac edrych ar sut y’i defnyddir yn y llysoedd. Mae cynsail farnwrol yn gyfraith achos a benderfynir gan y barnwyr. Mae dehongliad statudol yn ymwneud â chyfraith a luniwyd gan y Senedd a sut mae barnwyr yn dehongli eu geiriau. Yn olaf, byddwn yn archwilio cyfreithiau Ewropeaidd a sut maent yn effeithio ar gyfraith Lloegr.
 • Mae’r pwnc personél yn edrych ar ddethol a rolau cyfreithwyr, bargyfreithwyr, barnwyr ac ynadon.

Ceir un arholiad ysgrifenedig (1awr 30m) yn Ionawr neu Fehefin sy'n cynnwys dau gwestiwn cymhwyso gofynnol ble mae myfyrwyr yn defnyddio eu gwybodaeth o ffynonellau'r gyfraith i ddatrys senarios ffuglennol.

Gofynion mynediad

Gofyniad Mynediad Pwnc Unigol: Saesneg Iaith B

Addysgu ac Asesu

 • Dau arholiad ysgrifenedig

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

3 Medi 2024

Dyddiad gorffen

14 Mehefin 2025

Amser o'r dydd

Yn ystod y dydd

Llawn Amser

4.5 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

ASCC3F12
L3

Cymhwyster

CBAC TAG Uwch Gyfrannol Lefel 3 mewn Law

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

“Fe wnes i gyfarfod â llawer o bobl wych o gefndiroedd amrywiol; roeddwn i’n hoffi’r amrywiaeth yn y Coleg. Yn fy marn i, roedd y rhyddid oedd y Coleg yn ei roi i mi gyda fy astudiaethau yn rhoi i mi’r adnoddau oeddwn i eu hangen i fod yn weithiwr mwy annibynnol a bod â hyder i ddatblygu pethau ar fy mhen fy hun.”

Bianca Zerbini
Astudio cyrsiau Safon Uwch mewn Celf a Mathemateg ac A mewn Ffiseg

Rhagolygon Gyrfa ac Astudiaeth Bellach

500

Llwybrau dilyniant gwych i’r brifysgol! Gyda channoedd o fyfyrwyr yn ennill lle i astudio yng Nghaergrawnt/Rhydychen, prifysgolion grwˆp Russell a phrifysgolion blaenllaw eraill. Yn wir, eleni llwyddodd dros 500 o fyfyrwyr i gael eu lle dewis cadarn neu yswiriant trwy UCAS, gyda bron 100 ohonynt yn brifysgolion Grwˆ p Russell!

Ar ôl cwblhau’r rhaglen Lefel A, mae mwyafrif ein myfyrwyr yn symud ymlaen i brifysgolion ledled y wlad a thu hwnt. Yn seiliedig ar y cwrs hwn, mae llawer o opsiynau ond isod mae rhai enghreifftiau o raglenni gradd y gallech fynd ymlaen i’w hastudio yn y brifysgol:

 • Rheoli Busnes
 • Y Gyfraith
 • Newyddiaduriaeth
 • Gwleidyddiaeth
 • Addysgu

Angen gwybod

Rhaglen Ysgolheigion

Enillwch y sgiliau a’r cymorth i lwyddo yn y prifysgolion gorau.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE