Y Gyfraith - A2

L3 Lefel 3
Llawn Amser
4 Medi 2024 — 7 Mehefin 2025
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Mae’r rhaglen Cyfraith A2 yn gwrs astudio am un flwyddyn a dylid ei dilyn ar y cyd â dau neu dri phwnc arall a Bagloriaeth Cymru. Wedi ei leoli yn ein campws Canol y Ddinas yng Nghaerdydd, efallai y bydd dysgwyr yn gallu cymryd y cymhwyster hwn fel myfyriwr rhan-amser.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Yn ystod y cwrs, fe drafodir y meysydd canlynol:

 • Hawliau Dynol
 • Rôl y gyfraith
 • Rhyddid i lefaru
 • Rhyddid y person
 • Rhyddid crefyddol
 • Hawl i breifatrwydd
 • Cyfreithiau yn erbyn gwahaniaethu

Mae’r pynciau yn cynnwys:

 • Mae Hawliau Dynol yn mynd i fanylder ynghylch y cysyniad o ryddid dan y gyfraith
 • Rôl y gyfraith o ran rheoleiddio rhyddid a gallu’r Llysoedd a'r Senedd i amddiffyn rhyddid ynghyd â rhwymedigaethau Ewropeaidd dan Gonfensiwn Ewrop ar Hawliau Dynol a’r Ddeddf Hawliau Dynol
 • Mae rhyddid i lefaru yn archwilio meysydd fel cyfrinachedd swyddogol, anlladrwydd, difenwi a rheoli arddangosiadau a phrotest
 • Mae rhyddid y person yn edrych ar bwerau'r heddlu i chwilio, arestio a chadw dinasyddion
 • Mae’r
  hawl i breifatrwydd yn cynnwys rôl gwasg rydd a gallu’r heddlu a gwasanaethau diogelwch i gynnal ymgyrchoedd cudd megis gwrando ar alwadau ffôn
 • Edrycha rhyddid crefyddol ar y broblem o ddilyn crefydd mewn Prydain fodern, amlddiwylliannol
 • Yn olaf byddwn yn edrych ar faes cynyddol cyfreithiau yn erbyn gwahaniaethu megis hil, rhyw, anabledd, rhywioldeb a chrefydd

Mae tri arholiad ym Mehefin. Yn LW4 mae myfyrwyr yn ateb dau gwestiwn am broblem o ddewis o bedwar ble cyflwynir senario a rhaid i chi roi cyngor i gleient. Mae LW5 yn ddau draethawd o ddewis o chwech ble gofynnir i chi ddadansoddi materion yn feirniadol. Mae LW6 yn gwestiwn synoptig sy'n gofyn i chi drafod maes pwysig o hawliau dynol gan gyfeirio at y gwaith a wnaed ar lefel UG.

Gofynion mynediad

Cwblhau rhaglen AS yn llwyddiannus gan gynnwys presenoldeb boddhaol ac argymhelliad gan diwtor.

Addysgu ac Asesu

 • Tri arholiad ysgrifenedig

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

4 Medi 2024

Dyddiad gorffen

7 Mehefin 2025

Amser o'r dydd

Yn ystod y dydd

Llawn Amser

4.5 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

A2CC3F10
L3

Cymhwyster

CBAC TAG Uwch Lefel 3 yn y Gyfraith

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

“Fe wnes i gyfarfod â llawer o bobl wych o gefndiroedd amrywiol; roeddwn i’n hoffi’r amrywiaeth yn y Coleg. Yn fy marn i, roedd y rhyddid oedd y Coleg yn ei roi i mi gyda fy astudiaethau yn rhoi i mi’r adnoddau oeddwn i eu hangen i fod yn weithiwr mwy annibynnol a bod â hyder i ddatblygu pethau ar fy mhen fy hun.”

Bianca Zerbini
Astudio cyrsiau Safon Uwch mewn Celf a Mathemateg ac A mewn Ffiseg

Rhagolygon Gyrfa ac Astudiaeth Bellach

500

Llwybrau dilyniant gwych i’r brifysgol! Gyda channoedd o fyfyrwyr yn ennill lle i astudio yng Nghaergrawnt/Rhydychen, prifysgolion grwˆp Russell a phrifysgolion blaenllaw eraill. Yn wir, eleni llwyddodd dros 500 o fyfyrwyr i gael eu lle dewis cadarn neu yswiriant trwy UCAS, gyda bron 100 ohonynt yn brifysgolion Grwˆ p Russell!

Ar ôl cwblhau’r rhaglen Lefel A, mae mwyafrif ein myfyrwyr yn symud ymlaen i brifysgolion ledled y wlad a thu hwnt. Yn seiliedig ar y cwrs hwn, mae llawer o opsiynau ond isod mae rhai enghreifftiau o raglenni gradd y gallech fynd ymlaen i’w hastudio yn y brifysgol:

 • Rheoli Busnes
 • Y Gyfraith
 • Newyddiaduriaeth
 • Gwleidyddiaeth
 • Addysgu

Angen gwybod

Rhaglen Ysgolheigion

Enillwch y sgiliau a’r cymorth i lwyddo yn y prifysgolion gorau.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE