Almaeneg UG

L3 Lefel 3
Llawn Amser
3 Medi 2024 — 14 Mehefin 2025
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynghylch y cwrs hwn

Mae’r rhaglen Almaeneg UG yn gwrs un flwyddyn o astudio. Mae Almaeneg lefel UG yn addas i fyfyrwyr sy’n dymuno datblygu eu gwybodaeth Almaeneg gyfredol, ac mae'n ddelfrydol os ydych yn dymuno datblygu gwybodaeth ddyfnach ynghylch cymdeithas, iaith a diwylliant yr Almaen. Byddwch hefyd yn elwa o'r cwrs hwn os oes angen i chi ddefnyddio’r Almaeneg ar gyfer gwaith, astudio, hyfforddiant neu weithgareddau hamdden, gan y byddwch yn datblygu pob un o’r pedwar sgil – siarad, gwrando, darllen ac ysgrifennu. Ar ben hynny, bydd y cwrs yn rhoi cipolwg ar agweddau diwylliannol gwledydd lle siaredir Almaeneg, yn ogystal â rhoi’r cyfleoedd i fyfyrwyr archwilio materion cyfoes.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Mae 2 thema a astudir yn y cymhwyster Almaeneg UG:

· Bod yn unigolyn ifanc mewn cymdeithas lle siaredir Almaeneg

· Deall y byd cyfrwng Almaeneg.

Thema 1: Bod yn unigolyn ifanc mewn cymdeithas lle siaredir Almaeneg

Bydd dysgwyr yn astudio strwythurau teuluol, gwerthoedd traddodiadol a modern, a chyfeillgarwch a pherthnasau, tueddiadau ieuenctid, materion hunaniaeth bersonol a chyfleoedd addysgol a chyflogaeth. Mae hon yn thema sy’n uniaethu â bywydau pobl ifanc heddiw a bydd yn galluogi’r dysgwr i ddangos empathi tuag at broblemau a datblygu gwybodaeth ynghylch sut maent yn effeithio ar y gwledydd neu’r cymunedau lle siaredir Almaeneg.

Thema 2: Deall y byd cyfrwng Almaeneg

Yn y thema hon, bydd dysgwyr yn astudio diwylliant ardal a threftadaeth yn yr Almaen, gwledydd sy’n siarad Almaeneg a chymunedau a llenyddiaeth, celf, ffilm a cherddoriaeth yn y byd cyfrwng Almaeneg. Mae hyn yn trochi dysgwyr yn niwylliant a threftadaeth yr Almaen a gwledydd a chymunedau cyfrwng Almaeneg.

Yn ogystal â hyn bydd dysgwyr yn astudio un ffilm.

Addysgu ac Asesu

4 awr yr wythnos o ddarpariaeth.

Uned 1 Siarad - 12% o’r cymhwyster

Bydd yr asesiad llafar yn para cyfanswm o 12-15 munud. Mae 2 dasg ar wahân. Yn y dasg gyntaf, mae’n rhaid i ddysgwyr ddadlau eu safbwynt ar sail cerdyn ysgogiad ysgrifenedig. Mae’r ail dasg lafar yn cynnwys trafodaeth ar sail ail gerdyn ysgogiad ysgrifenedig.

Uned 2 Gwrando, darllen, cyfieithu ac ymateb beirniadol wrth ysgrifennu - 28% o’r cymhwyster

Ar gyfer yr asesiad hwn, mae’n rhaid i ddysgwyr ateb cwestiynau darllen a deall yn seiliedig ar ddetholiadau Gwrando a Darllen, cyfieithu detholiad byr o Almaeneg i Saesneg ac ysgrifennu traethawd yn cynnwys tua 300 o eiriau ar y ffilm yr astudiwyd ganddynt.

Pwyntiau pwysig

  • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

  • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

  • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

  • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

  • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

  • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

3 Medi 2024

Dyddiad gorffen

14 Mehefin 2025

Amser o'r dydd

Yn ystod y dydd

Llawn Amser

4.5 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

ASCC3F64
L3

Cymhwyster

CBAC TAG Uwch Gyfrannol Lefel 3 mewn Almaeneg

Mwy...

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn lle anhygoel i astudio Safon Uwch – yr athrawon, y gefnogaeth, y cyfleusterau a’r profiad cymdeithasol, maent oll wedi bod mor dda – rwyf yn hynod falch o fod wedi ennill fy ngraddau A yn fy arholiadau UG. Mae’r cymorth parthed gwneud cais ar gyfer y brifysgol a pharatoi ar gyfer prifysgol yn wych, ac rwy’n edrych ymlaen yn arw at ddatblygu wedi’r coleg.

Kuba Lewandowski
Myfyriwr Safon Uwch (UG mewn Mathemateg, Economeg a Busnes) a Swyddog Sabothol Undeb y Myfyrwyr

Rhagolygon gyrfa ac astudio pellach

500

Llwybrau dilyniant gwych i’r brifysgol! Gyda channoedd o fyfyrwyr yn ennill lle i astudio yng Nghaergrawnt/Rhydychen, prifysgolion grwˆp Russell a phrifysgolion blaenllaw eraill. Yn wir, eleni llwyddodd dros 500 o fyfyrwyr i gael eu lle dewis cadarn neu yswiriant trwy UCAS, gyda bron 100 ohonynt yn brifysgolion Grwˆ p Russell!

Ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus, bydd myfyrwyr yn cael y cyfle i symud ymlaen i A2.

Angen gwybod

Rhaglen Ysgolheigion

Enillwch y sgiliau a’r cymorth i lwyddo yn y prifysgolion gorau.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE