Ffrangeg - A2

L3 Lefel 3
Llawn Amser
4 Medi 2023 — 7 Mehefin 2024
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynghylch y cwrs hwn

Mae'r rhaglen Ffrangeg Safon Uwch yn ddilyniant i Ffrangeg Uwch Gyfrannol a dylid ymgymryd â hi ochr yn ochr â dau neu dri phwnc arall a Baglor Cymru.

Wedi'i leoli ar ein Campws Canol y Ddinas yng Nghaerdydd, gall dysgwyr ymgymryd â'r cymhwyster hwn fel myfyrwyr rhan-amser.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Astudir 2 thema mewn Ffrangeg Safon Uwch:

 • Amrywiaeth, Gwahaniaeth a Ffrainc 1940-1950:
 • Y Feddiannaeth a'r blynyddoedd wedi'r Rhyfel.

Thema 3: Amrywiaeth a Gwahaniaeth

Bydd myfyrwyr yn astudio ymfudo ac integreiddio, hunaniaeth ddiwylliannol ac ymdriniaeth ymylol, cyfoethogi diwylliannol a dathlu gwahaniaeth a gwahaniaethu ac amrywiaeth. 

Thema 4: Ffrainc 1940-1950: Y Feddiannaeth a'r blynyddoedd wedi'r Rhyfel

Bydd dysgwyr yn cael eu cyflwyno i thema sy'n benodol ar wlad, ac yn canolbwyntio ar gyfnod allweddol yn hanes Ffrainc, gan gynnwys digwyddiadau pwysig mewn diwylliant gwleidyddol, deallusol ac artistig, sydd wedi helpu i siapio'r wlad i'r hyn sydd ohoni heddiw.

Yn ychwanegol at hyn, bydd dysgwyr yn astudio testun llenyddol.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Cofrestru rhan amser: £0.00

Addysgu ac Asesu

Ceir 3 arholiad.

Uned 3 Siarad – 18% o'r cymhwyster

Bydd yn para 11 - 12 munud, ac yn cynnwys 1 dasg. Bydd dysgwyr yn ymgymryd â phrosiect ymchwil annibynnol fydd yn rhoi cyfle iddynt ddewis maes sydd o ddiddordeb personol i'w astudio'n annibynnol, a byddant yn cael eu hannog i ymestyn eu gwybodaeth a gwerthfawrogiad o'r gwledydd neu gymunedau lle siaredir Ffrangeg. Yn yr arholiad, bydd dysgwyr yn cyflwyno eu pwnc dewisol, a gofynnir cwestiynau iddynt am y pwnc hwnnw.

Uned 4 Gwrando, Darllen a Chyfieithu – 30% o'r Cymhwyster

Arholiad 2 awr

Uned 5 Ymateb beirniadol a dadansoddol yn ysgrifenedig – 12% o'r cymhwyster 

Arholiad 1 awr 30 munud

Gofynnir i ddysgwyr gynhyrchu ymateb beirniadol a dadansoddol yn ysgrifenedig, mewn oddeutu 400 gair, i gwestiwn ar y gwaith llenyddol a astudiwyd o'r rhestr benodol.

Gofynion mynediad

Wedi cwblhau rhaglen Uwch Gyfrannol yn llwyddiannus gan gynnwys presenoldeb boddhaol a geirda gan diwtor.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

4 Medi 2023

Dyddiad gorffen

7 Mehefin 2024

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

4.5 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

A2CC3F53
L3

Cymhwyster

CBAC TAG Uwch Lefel 3 mewn Ffrangeg

Mwy...

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud

Rydw i’n credu bod fy amser i yn CAVC wedi fy helpu i gyrraedd y nodau oedd gen i pan wnes i gais i’r Coleg, Roedd y gefnogaeth a gefais i gan fy athrawon a fy nghyfoedion drwy gydol fy nghyrsiau yn galluogi i mi ddatblygu a llwyddo yn greadigol ac yn academaidd.”

Laurie Powell
Astudio cyrsiau Safon Uwch mewn Astudiaethau Ffilm, Dylunio Graffeg a Ffotograffiaeth

Rhagolygon gyrfa ac astudio pellach

Ar ôl cwblhau’r rhaglen Lefel A, mae mwyafrif ein myfyrwyr yn symud ymlaen i brifysgolion ledled y wlad a thu hwnt. Yn seiliedig ar y cwrs hwn, mae llawer o opsiynau ond isod mae rhai enghreifftiau o raglenni gradd y gallech fynd ymlaen i’w hastudio yn y brifysgol:

 • Ffrangeg
 • Ieithoedd
 • Hanes
 • Y Gyfraith

Angen gwybod

Rhaglen Ysgolheigion

Enillwch y sgiliau a’r cymorth i lwyddo yn y prifysgolion gorau.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE