Astudiaethau Ffilm - UG

L3 Lefel 3
Llawn Amser
3 Medi 2024 — 14 Mehefin 2025
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Mae’r rhaglen Astudiaethau Ffilm Safon UG yn gwrs astudio am un flwyddyn a dylid ei dilyn ar y cyd â dau neu dri phwnc arall a Bagloriaeth Cymru. Wedi ei leoli yn ein campws Canol y Ddinas yng Nghaerdydd, efallai y bydd dysgwyr yn gallu cymryd y cymhwyster hwn fel myfyriwr rhan-amser. Mae’r cwrs Astudiaethau Ffilm Safon UG yn darparu cyflwyniad manwl i astudio'r diwydiannau sinema a ffilm, yn cynnwys tair rhan i archwilio’r berthynas rhwng ffilm a chynulleidfaoedd ac mae wedi ei gynllunio i hybu eich profiad o ffilm.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Rhan 1: Ffilm Americanaidd 
Mae'r ffocws ar astudio sinema gyfoes Hollywood o’r 1960au ymlaen, ac ar ffilmiau annibynnol Americanaidd. Byddwch yn astudio naratif, genre, portread, themâu a chyd-destun ffilmiau penodol a sut mae pob un o'r elfennau ffilmol hyn yn tywys eich dealltwriaeth o gynhyrchu ffilm o fewn cyfnod amser penodol. Ymysg ffilmiau astudiaethau achos posibl mae Bonnie and Clyde, One Flew Over the Cuckoo’s Nest, Inception, a Django Unchained.

Bydd y modiwl hwn yn cael ei asesu'n allanol gydag arholiad 1 ½ awr.

Rhan 2: Ffilm Ewropeaidd

Mae’r ffocws ar astudio ffilmiau Prydeinig a ffilmiau Ewropeaidd mewn ieithoedd nad ydynt yn Saesneg. Elfen o’r rhan yma fydd astudiaeth gymharol hanesyddol o ddwy ffilm Brydeinig, megis Brief Encounter ac Atonement, gan ystyried a dadansoddi'r cysylltiadau thematig neu gysylltiadau trwy faterion sy'n codi yn y ffilmiau hyn. Byddwch hefyd yn astudio un ffilm Ewropeaidd mewn iaith nad yw’n Saesneg, megis Pan’s Labyrinth neu Ida, gan ystyried ei gyd-destun a thema Ewropeaidd nodweddiadol.

Bydd y modiwl hwn yn cael ei asesu'n allanol gydag arholiad 1 ½ awr.

Rhan 3: Cynhyrchu

Mae’r elfen hon yn cynnwys cynhyrchiad unigol sy'n ymwneud ag agweddau creadigol y diwydiant ffilm. Bydd y darn synoptig hwn o waith yn eich galluogi i roi syniadau creu ffilmiau yr ydych wedi eu datblygu trwy gydol eich astudiaethau ar waith. Gall y cynhyrchiad fod ar ffurf darn wedi ei ffilmio o ffilm nodwedd yr ydych wedi ei chreu eich hun, neu ddarn o sgript ffilm gyda ffocws cryf ar naratif.

Asesir y modiwl yn fewnol a thrwy gymedroli allanol, ac mae'n wrth 30% o’ch gradd gyffredinol.

Gofynion mynediad

Gofyniad Mynediad Pwnc Unigol: Saesneg Iaith, o leiaf: B

Addysgu ac Asesu

 • Arholiadau ysgrifenedig ac aseiniad gwaith cwrs

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

3 Medi 2024

Dyddiad gorffen

14 Mehefin 2025

Amser o'r dydd

Yn ystod y dydd

Llawn Amser

4.5 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

ASCC3F06
L3

Cymhwyster

CBAC Eduqas TAG Uwch Gyfrannol Lefel 3 mewn Astudiaethau Ffilm

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

“Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn lle anhygoel i astudio Safon Uwch – yr athrawon, y gefnogaeth, y cyfleusterau a’r profiad cymdeithasol, maent oll wedi bod mor dda – rwyf yn hynod falch o fod wedi ennill fy ngraddau A yn fy arholiadau UG. Mae’r cymorth parthed gwneud cais ar gyfer y brifysgol a pharatoi ar gyfer prifysgol yn wych, ac rwy’n edrych ymlaen yn arw at ddatblygu wedi’r coleg.”

Kuba Lewandowski
Myfyriwr Safon Uwch

Rhagolygon Gyrfa ac Astudiaeth Bellach

500

Llwybrau dilyniant gwych i’r brifysgol! Gyda channoedd o fyfyrwyr yn ennill lle i astudio yng Nghaergrawnt/Rhydychen, prifysgolion grwˆp Russell a phrifysgolion blaenllaw eraill. Yn wir, eleni llwyddodd dros 500 o fyfyrwyr i gael eu lle dewis cadarn neu yswiriant trwy UCAS, gyda bron 100 ohonynt yn brifysgolion Grwˆ p Russell!

Ar ôl cwblhau’r rhaglen Lefel A, mae mwyafrif ein myfyrwyr yn symud ymlaen i brifysgolion ledled y wlad a thu hwnt. Yn seiliedig ar y cwrs hwn, mae llawer o opsiynau ond isod mae rhai enghreifftiau o raglenni gradd y gallech fynd ymlaen i’w hastudio yn y brifysgol:

 • Y Celfyddydau
 • Saesneg
 • Astudiaethau Ffilm 

Angen gwybod

Rhaglen Ysgolheigion

Enillwch y sgiliau a’r cymorth i lwyddo yn y prifysgolion gorau.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE