Astudiaethau Ffilm - A2

L3 Lefel 3
Llawn Amser
3 Medi 2024 — 7 Mehefin 2025
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Mae’r rhaglen Astudiaethau Ffilm A2 yn gwrs astudio am un flwyddyn a dylid ei dilyn ar y cyd â dau neu dri phwnc arall a Bagloriaeth Cymru. Wedi ei leoli yn ein campws Canol y Ddinas yng Nghaerdydd, efallai y bydd dysgwyr yn gallu cymryd y cymhwyster hwn fel myfyriwr rhan-amser.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae Astudiaethau Ffilm A2 yn dilyn ymlaen o UG ac yn cynnwys y ddau fodiwl canlynol:

Modiwl FM3: Prosiect Ymchwil a Gwaith Creadigol

Mae’r modiwl hwn yn cynnwys prosiect ymchwil ar raddfa fechan yn dadansoddi gwaith seren, cyfarwyddwr neu dîm cynhyrchu penodol. Bydd y pwyslais ar waith creadigol y testun, a’ch ymatebion personol eich hun. Mae’n cynnwys catalog anodedig, sgript cyflwyno a gwerthusiad. Yna byddwch yn cael cyfle i ehangu ar y prosiect trwy ddatblygu triniaeth o'r aseiniad.

Asesir y modiwl yn fewnol a thrwy gymedroli allanol. Bydd portffolio gwaith cwrs (gwerth 50% o'r marc cyffredinol A2) yn cael ei gyflwyno yn cynnwys casgliad o ddeunyddiau (delweddau, adolygiadau, erthyglau ac ati) a chasgliadau ymchwil. Bydd y gwaith creadigol yn cynnwys yr ymdriniaeth o’ch prosiect ymchwil.

Modiwl FM4: Ymatebion Beirniadol i Sinema

Mae’r ffocws yma ar astudio tair agwedd benodol o sinema fyd eang, yn cynnwys dadansoddiad o'r Gweddau Newydd Sinematig, Cynulleidfaoedd ac Astudiaeth Feirniadol o un ffilm. Bydd y modiwl yn canolbwyntio ar gyd-destun hanesyddol a chymdeithasol sinema byd eang, yn ogystal â dadansoddiad synoptig manwl o Vertigo Alfred Hitchcock. Bydd hefyd yn archwilio’r berthynas rhwng ffilmiau a chynulleidfaoedd ac yn cynnwys cyfuniad o ffilmiau cynnar, clasurol a chyfoes.

Mae’r modiwl hwn yn cael ei asesu'n allanol gyda phapur 2 ½ awr.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Cwrs: £0.00

Gofynion mynediad

Cwblhau rhaglen AS yn llwyddiannus gan gynnwys presenoldeb boddhaol ac argymhelliad gan diwtor.

Addysgu ac Asesu

 • Un arholiad ysgrifenedig a gwaith cwrs

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

3 Medi 2024

Dyddiad gorffen

7 Mehefin 2025

Amser o'r dydd

Yn ystod y dydd

Llawn Amser

4.5 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

A2CC3F05
L3

Cymhwyster

CBAC Eduqas TAG Uwch Lefel 3 mewn Astudiaethau Ffilm

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

“O ran y cyfleoedd atgyfnerthu mae'r coleg wedi'u cynnig i mi cefais weithio ar ddwy ffilm fer. Cawsant eu darlledu ar BBC Two roedd hynny'n brofiad gwych. Ac rwyf hefyd wedi cael cymarth yn fy mhroses ymgeisio i fynd i ysgol haf yn ninas efrog newydd, lle byddaf yn astudio blwyddyn nesaf am ddau fis sy'n wallgof.”

Gwenllian Mellor
Yn astudio cyrsiau Safon Uwch mewn FFfilm, Dawns a Drama

Rhagolygon Gyrfa ac Astudiaeth Bellach

Ar ôl cwblhau’r rhaglen Lefel A, mae mwyafrif ein myfyrwyr yn symud ymlaen i brifysgolion ledled y wlad a thu hwnt. Yn seiliedig ar y cwrs hwn, mae llawer o opsiynau ond isod mae rhai enghreifftiau o raglenni gradd y gallech fynd ymlaen i’w hastudio yn y brifysgol:

 • Y Celfyddydau
 • Saesneg
 • Astudiaethau Ffilm 

Angen gwybod

Rhaglen Ysgolheigion

Enillwch y sgiliau a’r cymorth i lwyddo yn y prifysgolion gorau.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE